fbpx

Afryka. Inny świat? Ale naprawdę?

Jak po­móc gło­du­ją­cym dzie­ciom w Afry­ce? Po­la­cy wy­rzu­ca­ją rocz­nie ok. 4 mln ton je­dze­nia, czy­li 20–30 proc. żyw­no­ści.

Ni­ko­mu nie jest ła­two. To­bie rów­nież. Więk­szo­ści nam w Pol­sce. Kre­dyt, za du­żo pra­cy, za ma­ło cza­su dla bli­skich. Tak czę­sto wy­glą­da na­sza co­dzien­ność, któ­ra ab­sor­bu­je za bar­dzo. Zbyt czę­sto za­sła­nia nam sy­tu­ację bar­dziej po­trze­bu­ją­cych niż my.

Afry­ka to nie­mal mi­liard lu­dzi, mó­wią­cych ty­sią­cem ję­zy­ków i miesz­ka­ją­cych w 56 kra­jach. To ko­leb­ka ludz­ko­ści, dziś po­trze­bu­ją­ca wła­śnie Two­jej po­mo­cy.

Jed­na ósma lud­no­ści świa­ta ży­je w Afry­ce. Ich sy­tu­acja jest skraj­nie trud­na. To naj­bied­niej­szy, ale tak­że i naj­wol­niej roz­wi­ja­ją­cy się kon­ty­nent świa­ta. PKB na miesz­kań­ca to 895 do­la­rów. W Pol­sce – 14 000, w ca­łej UE – 34 000. Afry­ka ma naj­krót­szą śred­nią ży­cia – 47 lat. W Pol­sce męż­czyź­ni ży­ją śred­nio 71 lat, ko­bie­ty – 80. Afry­ka ma naj­więk­szą licz­bę osób za­ka­żo­nych wi­ru­sem HIV – 25 mi­lio­nów, czy­li oko­ło 2,7 proc. miesz­kań­ców. W Pol­sce to 0,032 proc.

Afrykańska dziewczyna. © MShep2 iStockphoto.

Afry­kań­ska dziew­czy­na. © MShep2 iStock­pho­to.

Szcze­gól­nie dra­ma­tycz­na sy­tu­acja w Afry­ce do­ty­czy ta­kich ob­sza­rów: wy­so­ka śmier­tel­ność dzie­ci, wo­da i po­ży­wie­nie, brak edu­ka­cji.

Fak­ty (do prze­my­śle­nia):

W Pol­sce kosz­ty le­cze­nia oty­ło­ści u mi­lio­na pa­cjen­tów wy­no­szą oko­ło 250 mln zł. Cał­ko­wi­ty koszt le­cze­nia oty­ło­ści w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wy­no­si 147 mld do­la­rów i prze­kro­czył już kosz­ty le­cze­nia skut­ków pa­le­nia ty­to­niu. (Pro­dukt kra­jo­wy brut­to Ma­la­wi to 5 mld do­la­rów a Mo­zam­bi­ku 11 mld).

Do 50 proc. ja­dal­nej i zdro­wej żyw­no­ści jest każ­de­go ro­ku mar­no­tra­wio­ne w go­spo­dar­stwach do­mo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej, su­per­mar­ke­tach i re­stau­ra­cjach. Obec­na utra­ta żyw­no­ści w UE to 89 mln ton rocz­nie (oko­ło 179 kg na miesz­kań­ca). Po­la­cy wy­rzu­ca­ją oko­ło 4 mln ton je­dze­nia, czy­li 20–30 proc. żyw­no­ści. W na­szym kra­ju do wy­rzu­ca­nia nie­spo­ży­te­go je­dze­nia przy­zna­je się 24 proc. ba­da­nych.

Na świe­cie wię­cej lu­dzi po­sia­da te­le­fon ko­mór­ko­wy niż to­a­le­tę.

200 mi­lio­nów go­dzin dzien­nie zaj­mu­je ko­bie­tom świa­ta gro­ma­dze­nie wo­dy.

Print Friendly, PDF & Email