fbpx

Komu pomagamy

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki po­wsta­ła, aby chro­nić zdro­wie i ży­cie miesz­kań­ców Afry­ki.

Swo­ją mi­sję wi­dzi­my w po­ma­ga­niu Afry­ka­nom po­przez or­ga­ni­za­cje czy­nią­ce do­bro na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim:

or­ga­ni­za­cję zbió­rek pie­nię­dzy na pro­jek­ty prze­pro­wa­dza­ne w Afry­ce,

do­fi­nan­so­wa­nie bu­do­wy szkół, szpi­ta­li, wo­do­cią­gów i in­nych obiek­tów, któ­re bę­dą słu­żyć spo­łecz­no­ściom lo­kal­nym,

fun­do­wa­nie sty­pen­diów edu­ka­cyj­nych i pro­gram szcze­pień dla dzie­ci.

Je­ste­śmy łącz­ni­kiem po­mię­dzy or­ga­ni­za­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi lo­kal­nie i ludź­mi, któ­rzy chcą po­ma­gać. Ma­my na­dzie­ję, że dzię­ki dar­czyń­com, któ­rych uda nam się po­zy­skać, or­ga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce w Afry­ce bę­dą mo­gły efek­tyw­nie wy­ko­rzy­stać swo­ją wie­dzę, zna­jo­mość po­trzeb i wa­run­ków, aby po­pra­wić ja­kość ży­cia miesz­kań­ców kon­ty­nen­tu.

Za­pra­sza­my za­tem do współ­pra­cy or­ga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce w Afry­ce.

Do po­bra­nia za­sa­dy skła­da­nia wnio­sków (plik *.doc – star­sze kom­pu­te­ry) lub za­sa­dy skła­da­nia wnio­sków (plik *.docx – now­sze kom­pu­te­ry).

Wnio­ski pro­si­my kie­ro­wać na ad­res ma­ilo­wy: projekty@pomocafryce.org lub li­stow­nie na ad­res sie­dzi­by Fun­da­cji. Pro­si­my opi­sać pro­jekt, wy­ja­śnić, dla­cze­go jest istot­ny, na­pi­sać, gdzie i do ko­go jest ad­re­so­wa­ny, ile osób sko­rzy­sta z je­go re­ali­za­cji, ja­ka jest war­tość in­we­sty­cji i ja­kie ocze­ki­wa­ne do­fi­nan­so­wa­nie z na­szej stro­ny.

Zre­ali­zo­wa­ne pro­jek­ty:


2014

 1. Do­ży­wia­nie dzie­ci w He­lo­cie (To­go)
 2. Bu­do­wa szko­ły kra­wiec­kiej w He­lo­cie (To­go)
 3. Le­ki dla ap­te­ki w Sa­oudé (To­go)
 4. Bu­do­wa przed­szko­la w Awan­dje­lo (To­go)
 5. Od­bu­do­wa szko­ły kra­wiec­kiej po po­ża­rze – Pa­go­uda (To­go)
 6. Ope­ra­cja Lu­ca Pel­pe­na­ma Es­so­ha­na­ma (To­go)
 7. Wy­ży­wie­nie dla miesz­kań­ców do­mu dziec­ka w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 8. Od­bu­do­wa szko­ły dla 550 uczniów w An­di­lam­be (Ma­da­ga­skar)
 9. Ko­lek­to­ry so­lar­ne dla ośrod­ka zdro­wia w Es­sen­gu (Ka­me­run)
 10. Go­spo­dar­stwo dla do­mu sie­rot w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 11. Ma­szy­ny braj­low­skie dla nie­wi­do­mych dzie­ci z Ki­be­ho (Rwan­da)
 12. Wo­da i elek­trycz­ność dla sie­ro­ciń­ca w Ki­su­mu (Ke­nia)


2015

 1. Bu­do­wa ośrod­ka zdro­wia w Cha­mi­la­li (Za­mbia)
 2. Pro­jekt rol­ni­czy w Ngan­ke (Ka­me­run)
 3. Wy­po­sa­że­nie szko­ły w Yam­fo (Gha­na)
 4. Zbu­duj­my szko­ły! (Mam­pi­ko­ny, Ma­da­ga­skar)
 5. Bu­do­wa kuch­ni dla cho­rych w ośrod­ku zdro­wia w Ru­sha­ki (Rwan­da)
 6. Bu­do­wa 35 stud­ni w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 7. Le­ki i od­czyn­ni­ki dla cho­rych na aids w Es­sen­gu (Ka­me­run)
 8. Ra­tu­nek dla sie­ro­ciń­ca w Na­ku­ru (Ke­nia)
 9. Bu­do­wa sta­wów ryb­nych w Ato­ku (Ka­me­run)
 10. Le­ki dla ap­te­ki w Lo­me (To­go)
 11. Bu­do­wa po­ro­dów­ki w Do­kpa­le (Wy­brze­że Ko­ści Sło­nio­wej)
 12. Po­moc la­bo­ra­to­riom w ośrod­kach zdro­wia (To­go)
 13. Sprzęt la­bo­ra­to­ryj­ny dla ośrod­ka zdro­wia w Cha­mi­la­li (Za­mbia)
 14. Re­mont szko­ły w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 15. Do­ży­wia­nie sie­rot w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 16. Bu­do­wa ole­jar­ni w Ay­os (Ka­me­run)
 17. Bu­do­wa przy­chod­ni w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 18. Mle­ko dla dzie­ci ma­tek za­ra­żo­nych wi­ru­sem HIV (Ka­me­run)
 19. Bu­do­wa szko­ły sto­lar­skiej w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 20. Bu­do­wa uję­cia wo­dy w To­a­ma­si­na (Ma­da­ga­skar)
 21. Re­mont i uru­cho­mie­nie mły­na w He­lo­cie (To­go)
 22. Bu­do­wa stud­ni dla szko­ły w Nde­le­le (Ka­me­run)


2016

 1.  Roz­bu­do­wa ośrod­ka zdro­wia w Bas­sar (To­go)
 2. Le­cze­nie i edu­ka­cja Joh­na (To­go)
 3. Ga­bi­net le­kar­ski (To­go)
 4. Za­kup kom­ple­tu ma­szyn do mły­na w Man­da­mie (Ka­me­run)
 5. Bu­do­wa przed­szko­la w Ma­gan­zo Ushi­rom­bo (Tan­za­nia)
 6. Na­pra­wa kuch­ni w cen­tral­nym wię­zie­niu w Ba­fo­us­sam (Ka­me­run)
 7. Bu­do­wa na­stęp­nych 27 stud­ni w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 8. Re­mont i bu­do­wa szkół w Mba­ibe­re (Re­pu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska)
 9. Bu­do­wa do­mu dziec­ka w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 10. Na­kar­mić nie­wi­do­me dzie­ci w Si­loe (RPA)
 11. Cen­trum dla opusz­czo­nych dzie­ci w Bu­kan­ga (Tan­za­nia)
 12. Po­moc w do­fi­nan­so­wa­niu ksią­żek oraz po­mo­cy edu­ka­cyj­nych dla ośrod­ka w Bo­uar (Re­pu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska)
 13. Za­kup środ­ka trans­por­tu dla cen­trum zdro­wia w Ru­sha­kach (Rwan­da)
 14. Wy­po­sa­że­nie przy­chod­ni w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 15. Re­mont szko­ły w An­ka­zo­abo (Ma­da­ga­skar)
 16. Apa­rat do elek­tro­fo­re­zy krwi dla przy­chod­ni w Lo­me (To­go)
 17. Ho­dow­la dro­biu dla sie­ro­ciń­ca w Jaun­de (Ka­me­run)
 18. Ak­cja od­ro­ba­cza­nia po­nad dzie­się­ciu ty­się­cy osób (Ma­da­ga­skar)
 19. Sprzęt me­dycz­ny dla szpi­ta­la Ho­ly Fa­mi­ly w Nkaw­kaw (Gha­na)
 20. Bu­do­wa szko­ły w Ki­rud­du (Ugan­da)
 21. To­a­le­ty dla szko­ły w Sub­u­kii (Ke­nia)


2017

 1. Wy­sył­ka bu­tów do wio­ski Cha­muka (Za­mbia)
 2. Prze­no­śne USG ra­tu­je ży­cie i zdro­wie ko­biet w Lo­me (To­go)
 3. Wy­po­sa­że­nie ośrod­ka dla nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci w Lai (Czad)
 4. Bu­do­wa in­ter­na­tu dla stu­den­tów w Ma­ha­jan­ga (Ma­da­ga­skar)
 5. Cen­trum me­dycz­ne w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 6. Do­stęp do czy­stej wo­dy dla dzie­ci w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 7. Wo­da dla cen­trum me­dycz­ne­go w Sa­bou (Bur­ki­na Fa­so)
 8. Za­kup mle­ka dla 20 ma­tek se­ro­po­zy­tyw­nych w Es­sen­gu (Ka­me­run)
 9. Sprzęt spor­to­wy dla mło­dych spor­tow­ców w Mku­shi (Za­mbia)
 10. Sa­la kom­pu­te­ro­wa dla uczniów w Ndiem­bou (Ka­me­run)
 11. Bu­do­wa kuch­ni dla szko­ły w Abong-Mbang (Ka­me­run)
 12. Po­moc dla ośrod­ka dla dzie­ci uli­cy w Lu­enie (An­go­la)
 13. Ko­lek­to­ry sło­necz­ne dla Do­mu Dziec­ka w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 14. Stud­nia dla szko­ły i szpi­ta­la w Yum­bii (De­mo­kra­tycz­na Re­pu­bli­ka Kon­ga)
 15. Wy­po­sa­że­nie przy­chod­ni w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 16. So­la­ry dla przy­chod­ni zdro­wia w Ay­os (Ka­me­run)
 17. Wy­na­gro­dze­nie dla na­uczy­cie­li wiej­skich szkół pod­sta­wo­wych w oko­li­cach Ba­fo­us­sam (Ka­me­run)
 18. Po­moc dla Cen­trum Mat­ki i Dziec­ka w Bo­uar (CAF)
 19. Za­kup agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go dla mia­sta Béla­bo (Ka­me­run)
 20. Bu­do­wa zbior­ni­ka na wo­dę dla ośrod­ka zdro­wia w Ay­os (Ka­me­run)
 21. In­sta­la­cja dwóch cy­stern dla lud­no­ści w Ga­ta­rze (Bu­run­di)
 22. Mi­sja me­dycz­na w Sang­me­li­mie (Ka­me­run)
 23. Współ­fi­nan­so­wa­nie od­wier­tu stud­ni w Kwam­ne­ke-Ko­la­na (Tan­za­nia)
 24. Za­kup spa­war­ki da Je­ana No­ela z Mba­iko­ro (Re­pu­bli­ka Cza­du)
 25. Za­kup sztucz­nej szczę­ki dla He­le­ne z Ngu­ele­men­do­uki (Ka­me­run)
 26. Bu­do­wa szko­ły w Do­rze (Etio­pia)
 27. Za­kup sa­mo­cho­du dla ośrod­ka zdro­wia w Wia­ga (Gha­na)
 28. Bu­do­wa pa­wi­lo­nu wie­lo­funk­cyj­ne­go w szko­le w Abong-Mbang (Ka­me­run)
 29. Ra­to­wa­nie ży­cia nie­do­ży­wio­nych dzie­ci w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 30. Wy­po­sa­że­nie Cen­trum Dzie­cię­ce­go w Ki­tha­tu (Ke­nia)


2018

 1. Do­ży­wia­nie za­gło­dzo­nych dzie­ci w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 2. In­ter­wen­cyj­ne do­ży­wia­nie w Ga­ta­rze (Bu­run­di)
 3. Bu­do­wa in­ter­na­tu dla ubo­giej mło­dzie­ży w An­ta­na­na­ri­vo (Ma­da­ga­skar)
 4. Wy­po­sa­że­nie szko­ły po­łoż­ni­czo-pie­lę­gniar­skiej w An­ta­na­na­ri­vo (Ma­da­ga­skar)
 5. Po­moc dla la­bo­ra­to­riów me­dycz­nych w He­lo­cie i Bas­sar (To­go)
 6. Za­kup od­czyn­ni­ków do la­bo­ra­to­riów w He­lo­cie, Bas­sar i Lo­méo­go (To­go)
 7. Wy­koń­cze­nie przed­szko­la w Kwa­ma­tias (Tan­za­nia)
 8. Roz­bu­do­wa i po­więk­sze­nie far­my dla Cen­trum dzie­cię­ce­go w Ki­tha­tu (Ke­nia)
 9. So­la­ry dla Cen­trum Dzie­cię­ce­go w Ki­tha­tu (Ke­nia)
 10. Edu­ka­cja ubo­gich dzie­ci w Fia­lo­fa (Ma­da­ga­skar)
 11. Ana­li­za­tor he­ma­to­lo­gicz­ny dla przy­chod­ni zdro­wia w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 12. Ana­li­za­tor he­ma­to­lo­gicz­ny dla przy­chod­ni w Mo­ron­da­wie (Ma­da­ga­skar)
 13. Szko­ła dla ple­mie­nia Do­rze, Ama­ra i Bo­do (Etio­pia)
 14. Sprzęt me­dycz­ny dla szpi­ta­la w Mo­uto­ur­wa (Ka­me­run)
 15. Przy­chod­nia w Be­fa­sy (Ma­da­ga­skar)
 16. Kon­fe­ren­cja „W Ki­tlu Po­wo­ła­nia”, Wro­cław
 17. Dom dla 300 dzie­ci uli­cy w An­ta­na­na­ri­vo (Ma­da­ga­skar)
 18. Mo­tor dla Ga­bi­na z Lo­mé (To­go)
 19. Po­moc szko­le w Es­sieng­bot (Ka­me­run)
 20. Bu­do­wa szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 21. Cię­ża­rów­ka dla Cen­trum Dzie­ci Uli­cy w An­ta­na­na­ri­vo (Ma­da­ga­skar)
 22. So­la­ry dla przy­chod­ni w Nde­le­le (Ka­me­run)
 23. Bu­do­wa dwóch wio­sek dla trę­do­wa­tych (Ma­da­ga­skar)
 24. Za­kup le­ków dla punk­tu sa­ni­tar­ne­go w Kpan­gan­zi­pio (To­go)
 25. Re­mont przed­szko­la w Ber­to­ua Mo­ko­lo (Ka­me­run)
 26. Trze­ci bu­dy­nek szko­ły w Ki­rud­du (Ugan­da)
 27. Edu­ka­cja i utrzy­ma­nie dzie­ci w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 28. Stud­nie głę­bi­no­we w Mo­ron­da­va, Vo­hi­pe­no i Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 29. Mi­sja Me­dycz­na Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 30. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny oraz za­chę­ca­ją­cy do do­bro­czyn­no­ści i wo­lon­ta­ria­tu (Pol­ska)


2019

 1. Ka­ret­ka dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 2. Mo­der­ni­za­cja szko­ły kra­wiec­kiej w Nga­oun­daye (Re­pu­bli­ka Środ­ko­wej Afry­ki)
 3. La­bo­ra­to­rium w Be­re­vo (Ma­da­ga­skar)
 4. Do­ży­wia­nie po­nad trzy­stu wy­gło­dzo­nych dzie­ci (Ma­da­ga­skar)
 5. Za­ple­cze dla ośrod­ka zdro­wia w Gmas­sa­djo­un (To­go)
 6. Sto­łów­ka w szko­le śred­niej w Cha­mu­ka (Za­mbia)
 7. Wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów tech­nicz­nych w Ga­ro­ua Bo­ulai (Ka­me­run)
 8. Prze­ciw­dzia­ła­nie epi­de­mii od­ry w Mam­pi­ko­ny i Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 9. Re­mont przy­chod­ni w Ga­ro­ua-Bo­ulai (Ka­me­run)
 10. Do­ży­wia­nie i edu­ka­cja dzie­ci w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 11. Sprzęt od ba­da­nia krwi dla przy­chod­ni w An­ka­di­fot­sy i Fa­nan­te­na­na (Ma­da­ga­skar)
 12. Pię­tro dla ro­dzin pa­cjen­tów szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 13. Fi­bro­skop i mam­mo­graf dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 14. Trans­port 8 ton żyw­no­ści na Ma­da­ga­skar
 15. Wy­po­sa­że­nie szko­ły w Bo­uba-Dja­ra (Ka­me­run)
 16. Wy­po­sa­że­nie pra­cow­ni sto­lar­skiej w Ma­ro­lam­bo (Ma­da­ga­skar)
 17. Bu­do­wa do­mu dziec­ka w Ay­os (Ka­me­run)
 18. Agre­gat prą­do­twór­czy dla szko­ły pod­sta­wo­wej w Ma­so­me­lo­ka (Ma­da­ga­skar)
 19. Apa­rat USG dla szpi­ta­la w Wia­ga (Gha­na)
 20. Ho­dow­la kró­li­ków dla Cen­trum Dzie­cię­ce­go w Ki­tha­tu (Ke­nia)
 21. Roz­bu­do­wa szko­ły pod­sta­wo­wej w Bun­do­li (Gha­na)
 22. In­sta­la­cja chłod­ni dla far­my w Ka­si­si (Za­mbia)
 23. In­sta­la­cja fil­trów do stud­ni w Kolang’a (Tan­za­nia)
 24. Ja­dal­nia dla przed­szko­la w Ma­gan­zo (Tan­za­nia)
 25. Pod­ręcz­ni­ki dla szko­ły pod­sta­wo­wej w Es­sieng­bot (Ka­me­run)
 26. Wy­po­sa­że­nie szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 27. Dwa urzą­dze­nia do znie­czu­le­nia ogól­ne­go dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 28. Ogród wa­rzyw­ny i ho­dow­la kur w Na­iro­bi (Ke­nia)
 29. Dia­ter­mia chi­rur­gicz­na dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 30. Szkol­ny au­to­bus dla dzie­ci w Kia­ba­ka­ri (Tan­za­nia)
 31. Za­kup in­stru­men­ta­rium chi­rur­gicz­ne­go dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 32. Mi­sja me­dycz­na Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki (Ma­da­ga­skar)
 33. Wy­po­sa­że­nie szko­ły pod­sta­wo­wej w Jaun­de (Ka­me­run)
 34. Re­mont w szpi­ta­lu w Ka­ton­dwe (Za­mbia)
 35. Urzą­dze­nia dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 36. Pom­py do stud­ni głę­bi­no­wej w do­mu dziec­ka w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 37. Re­mont ośrod­ka zdro­wia w Es­sen­gu (Ka­me­run)
 38. Łód­ka i sie­ci dla ry­ba­ków w Be­re­vo (Ma­da­ga­skar)
 39. Stud­nia w wio­sce cho­rych na trąd w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 40. Obo­ra w Sub­u­ki (Ke­nia)
 41. Kom­pleks sa­ni­tar­ny dla szko­ły w Die­go So­arez (Ma­da­ga­skar)
 42. Bu­do­wa po­ro­dów­ki w Man­dia­va­to (Ma­da­ga­skar)
 43. Bu­do­wa stud­ni w Fe­no­ari­vo i Ma­hit­sy (Ma­da­ga­skar)
 44. Bu­do­wa stud­ni w Am­bo­hi­dra­tri­mo i Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 45. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny oraz za­chę­ca­ją­cy do do­bro­czyn­no­ści i wo­lon­ta­ria­tu (Pol­ska)
 46. Le­cze­nie pa­cjen­tów na Ma­da­ga­ska­rze


2020

 1. Świe­tli­ca dla sie­rot w Kin­sza­sa (De­mo­kra­tycz­na Re­pu­bli­ka Kon­ga)
 2. 15 kon­cen­tra­to­rów tle­nu dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 3. Po­moc dla cen­trum dzie­ci uli­cy w An­ta­na­na­ri­vo (Ma­da­ga­skar)
 4. Ryż dla po­wo­dzian w re­gio­nie Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 5. Bu­do­wa ram­py dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 6. Cło za ka­ret­kę dla re­gio­nu Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 7. Ryż i fa­so­la na za­siew dla po­wo­dzian (Ma­da­ga­skar)
 8. Wy­sył­ka sprzę­tu szpi­tal­ne­go do Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 9. 15 ko­lej­nych kon­cen­tra­to­rów tle­nu dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be (Ma­da­ga­skar)
 10. Edu­ka­cja i utrzy­ma­nie dzie­ci w re­gio­nie Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 11. Do­ży­wia­nie 1100 dzie­ci (epi­de­mia na Ma­da­ga­ska­rze)
 12. Szko­ła dla Am­bo­hit­sa­ra (Ma­da­ga­skar)
 13. Re­mont ło­dzi i no­we sa­le lek­cyj­ne dla Be­re­vo (Ma­da­ga­skar)
 14. Re­mont ogro­dze­nia i bu­do­wa han­ga­ru dla przed­szko­la w Ber­to­ua-Mo­ko­lo (Ka­me­run)
 15. No­wy bu­dy­nek dla przy­chod­ni w Di­ma­ko (Ka­me­run)
 16. Wy­po­sa­że­nie świe­tli­cy i do­ży­wia­nie sie­rot w Kin­sza­sa w De­mo­kra­tycz­nej Re­pu­bli­ce Kon­ga
 17. Od­bu­do­wa szko­ły w Ki­bi­la (De­mo­kra­tycz­na Re­pu­bli­ka Kon­ga)
 18. Za­kup cią­gni­ka dla fer­my edu­ka­cyj­nej w Ani­va­ra­no (Ma­da­ga­skar)
 19. Za­kup zie­mi pod szpi­tal w Mam­pi­ko­ny (Ma­da­ga­skar)
 20. Sa­ni­ta­ria­ty dla ośrod­ka zdro­wia w Ha­ny­ig­ba Du­ga (To­go)
 21. Bu­do­wa dwóch stud­ni na fer­mie edu­ka­cyj­nej w Ani­va­ra­no (Ma­da­ga­skar)
 22. Bu­do­wa stud­ni w Man­dia­va­to (Ma­da­ga­skar)

 

Print Friendly, PDF & Email