fbpx

Pomoc brzmi dobrze – Koncert charytatywny dla dzieci Kamerunu

Wpłać i przyjdź na kon­cert. Aby otrzy­mać ce­gieł­kę-wej­ściów­kę na kon­cert, pro­si­my o wpła­tę 40 zł na kon­to Fun­da­cji za po­mo­cą Do­tpay:

Ce­gieł­ka – wej­ściów­ka na kon­cert
Kwo­ta:    PLN


 
Ce­gieł­ki-wej­ściów­ki do­stęp­ne bę­dą tak­że w Ra­diu Kra­ków przed kon­cer­tem. Moż­na się w nie rów­nież za­opa­trzyć w sie­dzi­bie Fun­da­cji, przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/3 w Kra­ko­wie od po­nie­dział­ki do piąt­ku w godz. 8:00–16:00.

Po otrzy­ma­niu wpła­ty wy­śle­my wej­ściów­kę w for­mie elek­tro­nicz­nej (pdf) na ma­ila. Wej­ściów­kę na­le­ży wy­dru­ko­wać lub oka­zać na urzą­dze­niu mo­bil­nym. Jed­na wej­ściów­ka upraw­nia jed­ną oso­bę do wej­ścia na kon­cert. Oso­by, któ­re chcą otrzy­mać wej­ściów­kę pocz­tą, pro­szo­ne są o te­le­fon pod nr 12 357–65–26, 12 357–62–00.

Afry­kań­skie ryt­my dla dzie­ci Ka­me­ru­nu. Bę­dą bęb­ny, trąb­ka, bass oraz słoń­ce i uśmiech pro­sto z Gam­bii. I świe­że jak źró­dla­na wo­da dźwię­ki ko­ry — coś jak afry­kań­ska har­fa, ale z pu­dłem re­zo­nan­so­wym, zro­bio­nym z… ty­kwy. Dźwięk, ja­kie­go nie zna­cie To bę­dzie cu­dow­ny wie­czór, przyjdź­cie!

Wy­stą­pi Bu­ba Ba­djie Kuy­ateh z ze­spo­łem

7 czerw­ca, pią­tek, godz. 19, Stu­dio S‑5 Ra­dia Kra­ków, ul. Sło­wac­kie­go 22

Mu­zy­cy:

Bu­ba Ba­djie Kuy­ateh (ko­ra, vo­cal)

Mar­cin Pen­dow­ski (bass gu­itar)

Do­mi­nik Ja­ske (drum set)

Ja­cek Pro­ko­po­wicz (pia­no)

Ama­dou Fo­la (drum djem­be)

Na­than Wil­liams (trum­pet)

Budowa domu dziecka w Ayos (Kamerun) – koncert Buby

Bu­ba Ba­djie Kuy­ateh.

Bu­ba Ba­djie Kuy­ateh po­cho­dzi z Gam­bii, z ro­dzi­ny grio­tów, czy­li mu­zy­ków i pie­śnia­rzy, prze­ka­zu­ją­cych hi­sto­rię i tra­dy­cję z po­ko­le­nia na po­ko­le­nie. Ko­ra, wio­dą­cy in­stru­ment Gam­bii, by­ła obec­na w ro­dzi­nie Bu­by od za­wsze. Ten stru­no­wy in­stru­ment był zwią­za­ny z tam­tej­szą kul­tu­rą dwo­ru. Dzia­dek, wuj­ko­wie, ma­ma Bu­by (śpie­wacz­ka) to wy­bit­ni mu­zy­cy, kon­cer­tu­ją­cy po ca­łym świe­cie. Sam Bu­ba Ba­djie Kuy­ateh w Gam­bii jest uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych mu­zy­ków no­wej ge­ne­ra­cji. Wy­ko­nu­je tra­dy­cyj­ne pie­śni o wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji, ale tak­że szu­ka wła­sne­go sty­lu. Od 2012 r. miesz­ka w War­sza­wie, gdzie za­ło­żył ze­spół „Ban­tam­ba” i gdzie kon­cer­tu­je z ta­kim ar­ty­sta­mi jak Mar­cin Ma­sec­ki czy Sta­ni­sław Soy­ka.

Sy­tu­acja osie­ro­co­nych dziew­czy­nek w Ka­me­ru­nie jest szcze­gól­nie trud­na. Mu­szą pra­co­wać, są za­gro­żo­ne pro­sty­tu­cją i AIDS. Dla­te­go ra­zem z pol­ski­mi mi­sjo­nar­ka­mi w Ay­os bu­du­je­my dom dziec­ka dla 20–30 dziew­cząt. W do­mu bę­dzie m.in. pra­cow­nia kra­wiec­ka, gdzie dziew­czy­ny bę­dą się uczy­ły za­wo­du. Dziew­czyn­ki bę­dą ob­ję­te do­ży­wia­niem, edu­ka­cją oraz opie­ką me­dycz­ną.

Wię­cej in­fo: Bu­do­wa do­mu dziec­ka w Ay­os (Ka­me­run)

Bu­ba Ba­djie Kuy­ateh & Ban­tam­ba „Ci­na”:

Bu­ba & Ban­tam­ba – „Gam­bia”:

Bu­ba & Ban­tam­ba – „Ci­na”:

Bu­ba & Ban­tam­ba – „Ma­lo Man­di”:

Bu­ba & Ban­tam­ba – „Jan­fa”:

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (RODO) in­for­mu­je­my, że­Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków) prze­twa­rza da­ne oso­bo­we dar­czyń­ców. Szcze­gó­ło­wa klau­zu­la o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych do­stęp­na jest pod ad­re­sem www.pomocafryce.org/klauzula.

Współ­pra­ca:

 

 

Pa­tro­nat me­dial­ny:

 

Print Friendly, PDF & Email