fbpx

Możesz pomóc

Mo­żesz nam po­móc!

Po pierw­sze, mo­żesz nas skon­tak­to­wać z in­sty­tu­cją, któ­ra po­trze­bu­je po­mo­cy. Mu­si­my usły­szeć o pro­jek­cie, aby go wes­przeć.

Po dru­gie, mo­żesz prze­ka­zać da­ro­wi­znę na re­ali­zo­wa­ne przez nas ce­le. Mo­żesz prze­ka­zać środ­ki prze­le­wem, kar­tą kre­dy­to­wą lub do­ko­nu­jąc tra­dy­cyj­nej wpła­ty na po­czcie. Roz­li­cze­nia trans­ak­cji kar­tą kre­dy­to­wą i e‑przelewem prze­pro­wa­dza­ne są za po­śred­nic­twem Dotpay.pl.

Oso­by fi­zycz­ne mo­gą da­ro­wi­znę na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki od­li­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, jed­nak w kwo­cie nie wyż­szej niż 6% uzy­ska­ne­go do­cho­du w da­nym ro­ku. Oso­by praw­ne tak­że mo­gą ta­ką da­ro­wi­znę od­li­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, ale w kwo­cie nie wyż­szej niż 10% uzy­ska­ne­go do­cho­du.

Po trze­cie, mo­żesz zo­stać na­szym wo­lon­ta­riu­szem, na przy­kład or­ga­ni­zu­jąc po­ka­zy na­szej wy­sta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem”.

Po czwar­te, mo­żesz prze­ka­zać 1 % swo­je­go po­dat­ku na po­moc Afry­ce, bu­do­wę do­mów dla nie­wi­do­mych oraz wspar­cie edu­ka­cji ich dzie­ci (Nga­oun­daye, Re­pu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska). KRS: 0000415325.

Two­ja po­moc ma zna­cze­nie!

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków

Ra­chu­nek ban­ko­wy w zło­tych (PLN): Bank Pe­kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Ra­chu­nek ban­ko­wy w eu­ro (EUR): Bank Pe­kao SA 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557

IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Ra­chun­ki ban­ko­we po­moc­ni­cze:

42 1240 4533 1111 0010 6089 5760
08 1240 4533 1111 0010 6089 5887
83 1240 4533 1111 0010 6130 1549
06 1240 4533 1111 0010 5971 3008

 

 

Da­ro­wi­zna na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki
Kwo­ta: PLN


 

Tra­dy­cyj­ny blan­kiet do wpła­ty na po­czcie.

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (RODO) in­for­mu­je­my, że wraz z do­ko­na­niem przez Pań­stwa wpła­ty, Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków) bę­dzie prze­twa­rzać Pań­stwa da­ne oso­bo­we. Szcze­gó­ło­wa klau­zu­la o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych do­stęp­na jest pod ad­re­sem www.pomocafryce.org/klauzula.

Print Friendly, PDF & Email