fbpx

Materiały prasowe

Ma­te­ria­ły pra­so­we na te­mat Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki i jej dzia­łal­no­ści. Za­miesz­czo­ne po­ni­żej ar­ty­ku­ły i fo­to­gra­fie moż­na bez ogra­ni­czań po­bie­rać i roz­po­wszech­niać na wszyst­kich zna­nych no­śni­kach, a w szcze­gól­no­ści dru­kiem i w sie­ci in­ter­net.

Go­to­we do dru­ku pli­ki PDF (for­mat zbli­żo­ny da A4):

Pli­ki tek­sto­we (DOC):

Zdję­cia w wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści:

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki: