fbpx

Świetlica dla sierot w Kinszasa (Kongo)

Prze­ka­za­li­śmy 4 ty­sią­ce eu­ro na świe­tli­cę dla sie­rot na obrze­żach Kin­sza­sa. Na obrze­żach Kin­sza­sy (po­pu­la­cja: 13 mln) lu­dzie miesz­ka­ją w ba­ra­kach. O pra­cę jest bar­dzo trud­no — pra­ca jest tyl­ko w cen­trum sto­li­cy, a pła­ca wy­no­si 2–3 do­la­ry za dzień.

Pa­stor od­po­wie­dzial­ny za re­ali­za­cję pro­jek­tu na­zy­wa się Je­re­mie Mu­fa­ta Min­gi i jest nie­peł­no­spraw­ny. W dzie­ciń­stwie za­padł na po­waż­ną cho­ro­bę, skut­kiem te­go jest nie­peł­no­spraw­ny na pra­wą no­gę. Po­ma­ga naj­uboż­szym ze swo­jej dziel­ni­cy Kim­ban­se­ke. Ro­dzi­ny w tej dziel­ni­cy ma­ją oko­ło 30 sie­rot. Są dni, że do­ro­śli i dzie­ci pi­ją tyl­ko wo­dę.

Ce­lem pro­jek­tu jest za­kup te­re­nu pod bu­do­wę przy­szłej szko­ły a tak­że bu­do­wa sa­li wspól­nej, któ­ra by­ła­by jed­nym z miejsc na­dziei dla osób ży­ją­cych w tej bied­nej dziel­ni­cy.

Świetlica dla sierot w Kinszasa (Kongo)

Świetlica dla sierot w Kinszasa (Kongo)

Print Friendly, PDF & Email