Zatrudnienie koordynatora budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)

WSPARCIE BUDOWY SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 2160 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 10/2023

Prze­ka­za­li­śmy 2 160 euro na rocz­ne wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ka pana Patric­ka Ran­dria­na­ri­so­na, któ­ry będzie koor­dy­na­to­rem dzia­łań z ramie­nia Fun­da­cji, a przede wszyst­kim budo­wy szpi­ta­la w Mampikony.

Szpi­tal w Mam­pi­ko­ny to ogrom­na inwe­sty­cja, reali­zo­wa­na już przez naszą Fun­da­cję od roku 2020. Pierw­sza faza budo­wy dobie­gła już koń­ca (SOR, pedia­tria) i trwa reali­za­cja dru­giej fazy budo­wy obej­mu­ją­cej: blok ope­ra­cyj­ny, oddział wewnętrz­ny, gine­ko­lo­gię i sale dla chorych.

Zatrudnienie koordynatora budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)