fbpx

II transza dożywiania dzieci w regionie Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy dwie tran­sze po­mo­cy: 24 000 eu­ro i 30 000 eu­ro na do­ży­wia­nie dzie­ci w re­gio­nie Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze. To dwie czę­ści więk­sze­go pro­jek­tu (o rów­no­war­to­ści 65 000 eu­ro), na któ­ry ak­tu­al­nie pro­wa­dzi­my zbiór­kę. Zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­ka­zać po­moc w tran­szach, a nie cze­kać do koń­ca zbiór­ki, gdyż ak­tu­al­na sy­tu­acja dzie­ci na wy­spie jest wy­jąt­ko­wo trud­na. W stycz­niu br. wy­spę na­wie­dził cy­klon, a od mar­ca Mal­ga­sze zma­ga­ją się z ko­ro­na­wi­ru­sem.

Tu lu­dzie ży­ją z dnia na dzień. Więk­szość miesz­kań­ców Ma­da­ga­ska­ru wie­czo­rem je to, na co za­ro­bi w cią­gu dnia. Czę­sto to od­po­wied­nik 3 zł. Wi­rus za­wa­lił ten i tak już kru­chy sys­tem.
Lu­dzie wy­cho­dzą więc z do­mów, by zdo­być je­dze­nie. Rów­nież szu­ka­jąc go w śmie­ciach.

Dożywianie dzieci w regionie Mampikony (Madagaskar) – I transza

Dożywianie dzieci w regionie Mampikony (Madagaskar) – I transza

Pro­jekt obej­mu­je do­ży­wia­nie dzie­ci z kil­ku ośrod­ków, pro­wa­dzo­nych przez oj­ców du­cha­czy — mi­sjo­na­rzy z Pol­ski: w Mam­pi­ko­ny (dwie sto­łów­ki dla 500 dzie­ci), sto­łów­ki we wsiach: Tsi­mi­ja­ly, An­don­go­na, An­di­lam­be (200 dzie­ci), Die­go So­arez (szko­ła pa­ra­fial­na dla 200 naj­uboż­szych dzie­ci) i cen­trum Von­jy (An­ta­na­na­ri­vo, 200 dzie­ci). Na dzien­ne do­ży­wia­nie jed­ne­go dziec­ka po­trzeb­ne jest 2,90 zł (koszt ry­żu, wa­rzyw, mię­sa, owo­ców, drew­na na opał i wy­na­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków). Dzie­ci ob­ję­te po­mo­cą miesz­ka­ją w do­mach, a po­sił­ki je­dzą w prze­rwie mię­dzy lek­cja­mi. Dla wie­lu to je­dy­ny po­si­łek w cią­gu dnia. Naj­bied­niej­szym prze­ka­zy­wa­na jest żyw­ność na wie­czor­ne po­sił­ki w do­mu i na dni wol­ne od szko­ły.

Przy­po­mi­na­my, że wciąż trwa zbiór­ka i moż­na wes­przeć ten pro­jekt tu­taj.

Print Friendly, PDF & Email