fbpx

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Prze­ka­za­li­śmy 310 tys. zło­tych na bu­do­wę szko­ły pod­sta­wo­wej (czte­ry kla­sy), świe­tli­cy, to­a­let (wraz z do­pro­wa­dze­niem wo­dy na te­ren szko­ły) w po­łu­dnio­wej Etio­pii – wio­ski Ama­ra i Bo­do. Wła­dze ple­mie­nia Do­rze zwró­ci­ły się z proś­bą o po­moc w bu­do­wie szko­ły dla 200 uczniów z dwóch wio­sek. Ple­mię li­czy oko­ło 38 ty­się­cy osób, za­miesz­ku­ją­cych te­re­ny gór­skie. No­wy bu­dy­nek po­wsta­nie obok ist­nie­ją­cych le­pia­nek, w któ­rych uczą się ucznio­wie klas młod­szych od 1 do 5 (172 uczniów i 30 przed­szko­la­ków). No­wy bu­dy­nek jest prze­zna­czo­ny dla uczniów star­szych klas – od 6 do 8. Pro­jekt za­pew­ni do­stęp do edu­ka­cji uczniom klas star­szych szko­ły pod­sta­wo­wej w po­bli­żu miej­sca za­mie­sza­nia. Umoż­li­wi też pro­wa­dze­nie za­jęć po­zasz­kol­nych dla dzie­ci i mło­dzie­ży a dla osób do­ro­słych szko­leń i warsz­ta­tów, pod­no­szą­cych ich kwa­li­fi­ka­cje za­wo­do­we.

Wol­no sto­ją­cy bu­dy­nek ma peł­nić ro­lę świe­tli­cy Cen­trum Edu­ka­cyj­no-Kul­tu­ral­ne­go. Świe­tli­ca bę­dzie miej­scem za­jęć, pro­wa­dzo­nych przez wo­lon­ta­riu­szy z Pol­ski dla dzie­ci mło­dzie­ży, per­so­ne­lu szko­ły oraz miesz­kań­ców oko­licz­nych wio­sek.

Pro­jekt za­kła­da do­pro­wa­dze­nie wo­dy (od­le­głość: 600 me­trów) oraz bu­do­wę to­a­let (ak­tu­al­nie za to­a­le­ty słu­ży pro­wi­zo­rycz­ny sza­łas).

Pro­jekt jest re­ali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Fun­da­cją Dzie­ci Afry­ki.

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etiopia)

Print Friendly, PDF & Email