fbpx

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Prze­ka­za­li­śmy 7 200 zł na bu­do­wę stud­ni dla po­trzeb mi­sji Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mi­ło­sier­dzia w Yum­bii w De­mo­kra­tycz­nej Re­pu­bli­ce Kon­ga. Mi­sja pro­wa­dzi m.in. szpi­tal i szko­łę.

Szpi­tal w Yum­bii ma 70 miejsc dla cho­rych. W ra­zie po­trze­by przyj­mu­je wię­cej osób, zwłasz­cza dzie­ci. Wa­run­ki szpi­ta­la są bar­dzo skrom­ne. Bra­ku­je wo­dy, prą­du, pod­sta­wo­we­go wy­po­sa­że­nia me­dycz­ne­go i sa­ni­tar­ne­go. Pod­czas se­zo­nu desz­czo­we­go wa­run­ki się po­gar­sza­ją z po­wo­du prze­cie­ka­ją­ce­go da­chu. Sa­le szpi­tal­ne są za­le­wa­ne.

W szpi­ta­lu znaj­du­ją się: sa­la po­ro­do­wa, po­kój za­bie­go­wy, po­kój kon­sul­ta­cji, ap­te­ka. Szpi­tal za­zwy­czaj by­wa prze­peł­nio­ny. Nie­kie­dy na jed­nym łóż­ku umiesz­cza się po dwo­je, a na­wet po tro­je dzie­ci, by w ten spo­sób wszyst­kim dać moż­li­wość le­cze­nia się. Naj­częst­szym scho­rze­niem jest ma­la­ria (czę­sto jest to ma­la­ria z ostrą he­mo­li­zą czer­wo­nych krwi­nek, co po­wo­du­je sil­ne ane­mie i zwią­za­ne z tym po­wi­kła­nia). Du­żym pro­ble­mem jest brak ban­ków krwi. Ko­lej­ną trud­no­ścią jest le­cze­nie dzie­ci z cięż­kim nie­do­ży­wie­niem. Dziec­ko nie­do­ży­wio­ne mu­si po­zo­sta­wać w szpi­ta­lu co naj­mniej trzy mie­sią­ce pod ści­słą kon­tro­lą me­dycz­ną. Jest też spo­ro przy­pad­ków gruź­li­cy, tak wśród dzie­ci jak i do­ro­słych. Ko­lej­nym pro­ble­mem jest wi­rus HIV oraz dość czę­ste epi­de­mie cho­le­ry, któ­re sta­no­wią du­że za­gro­że­nie dla spo­łe­czeń­stwa z po­wo­du bra­ków pod­sta­wo­wych wa­run­ków hi­gie­nicz­nych.

Du­żą trud­no­ścią służ­by zdro­wia Kon­go jest przy­wią­za­nie do daw­nych tra­dy­cji kul­tu­ro­wych. Le­cze­nie się u sza­ma­nów po­gar­sza sy­tu­ację. Czę­sto lu­dzie na­ra­ża­ją swo­je zdro­wie, a na­wet ży­cie.

Do szko­ły pod­sta­wo­wej uczęsz­cza oko­ło 1000 dzie­ci. Dzie­ci są ra­do­sne i chęt­nie przy­cho­dzą do szko­ły. Jed­nak ich sy­tu­acji ma­te­rial­nej, a tak­że wy­po­sa­że­nia szko­ły, nie da się po­rów­nać z wa­run­ka­mi, ja­kie ma­ją dzie­ci w Pol­sce. Kla­sy są bar­dzo prze­peł­nio­ne. Nie­któ­re li­czą oko­ło 50 a na­wet 70 dzie­ci. Ucznio­wie nie ma­ją swo­ich pod­ręcz­ni­ków. Te są wy­po­ży­cza­ne na czas trwa­nia za­jęć lek­cyj­nych. Nie wszyst­kie dzie­ci przy­cho­dzą sys­te­ma­tycz­nie do szko­ły z po­wo­du sy­tu­acji fi­nan­so­wej ro­dzi­ców. W szko­le bra­ku­je od­po­wied­nio przy­go­to­wa­nej ka­dry na­uczy­ciel­skiej, ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych. Lek­cje od­by­wa­ją się w ję­zy­ku lin­ga­la, zaś ję­zy­kiem urzę­do­wym kra­ju jest fran­cu­ski.

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Studnia dla szkoły i szpitala w Yumbii (Kongo)

Print Friendly, PDF & Email