fbpx

Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivarano (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 2000 eu­ro na za­kup mi­ni cią­gni­ka do pra­cy rol­ni­czej na fer­mie edu­ka­cyj­nej dla mło­dzie­ży w Ani­vo­ra­no. Ta fer­ma od kil­ku lat słu­ży lo­kal­nej mło­dzie­ży w na­uce rol­nic­twa, sa­dow­nic­twa i ręcz­ne­go ko­pa­nia stud­ni. Trak­tor bę­dzie du­żą po­mo­cą w re­ali­za­cji tych za­dań.

Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivarano (Madagaskar)

Zdję­cia po­ka­zu­ją pra­cę na fer­mie w Ani­va­ra­no:

Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivarano (Madagaskar)

Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivarano (Madagaskar)

Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivarano (Madagaskar)

Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivarano (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email