fbpx

Budowa studni na fermie edukacyjnej w Anivarano (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 8600 eu­ro na bu­do­wę dwóch stud­ni dla fer­my edu­ka­cyj­nej dla mło­dzie­ży w Ani­vo­ra­no. Ta fer­ma od kil­ku lat słu­ży lo­kal­nej mło­dzie­ży w na­uce rol­nic­twa, sa­dow­nic­twa i ręcz­ne­go ko­pa­nia stud­ni. Stud­nie po­pra­wią funk­cjo­no­wa­nie fer­my i bę­dą słu­żyć oko­licz­nej lud­no­ści.

Budowa dwóch studni na fermie edukacyjnej w Anivarano (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email