Materiały dydaktyczne dla dzieci w przedszkolu w Mwanzie (Tanzania)

PODRĘCZNIKI DLA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 30 DZIECI

MIEJSCE: TANZANIA

NR PROJEKTU: 22/2022

Prze­ka­za­li­śmy 7530 zł na zakup pod­ręcz­ni­ków i przy­bo­rów szkol­nych dla przed­szko­la­ków w Mwan­za. Pla­ców­kę pro­wa­dzi Zgro­ma­dze­nie sióstr Św. Elż­biet. Łącz­nie w gru­pie malu­chów i star­sza­ków jest oko­ło 30 uczniów. Prio­ry­te­tem jest, aby każ­de dziec­ko posia­da­ło mate­ria­ły umoż­li­wia­ją­ce mu roz­wój na wie­lu płasz­czy­znach — pla­stycz­nej, języ­ko­wej, logicz­ne­go myśle­nia. Ucznio­wie nie mają czę­sto środ­ków na pod­sta­wo­we mate­ria­ły do nauki — zeszy­ty, ołów­ki, farb­ki. Naj­więk­szą potrze­bą jest posia­da­nie zesta­wu pod­ręcz­ni­ków dla każ­de­go ucznia, aby każ­dy z nich miał rów­ny dostęp do nauki i aby sta­ła się ona bar­dziej systematyczna.

Materiały dydaktyczne dla dzieci w przedszkolu w Mwanzie (Tanzania)
Materiały dydaktyczne dla dzieci w przedszkolu w Mwanzie (Tanzania)

Zaku­pio­ne mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla przedszkolaków.

Materiały dydaktyczne dla dzieci w przedszkolu w Mwanzie (Tanzania)

Prze­ka­za­na kwo­ta sfi­nan­su­je zakup: pod­ręcz­ni­ków do nauki języ­ka angiel­skie­go, alfa­be­tu, „heal­th­ca­re”, „art and craft”, przy­bo­rów szkol­nych oraz plecaków.