fbpx

Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 15 000 zł na za­kup pod­ręcz­ni­ków dla szko­ły pod­sta­wo­wej im. św. Aloj­ze­go Gon­za­gi w Es­sieng­bot (Ka­me­run). Tam­tej­sze Mi­ni­ster­stwo Oświa­ty w 2018 ro­ku zmie­ni­ło pro­gram na­ucza­nia za­rów­no w szko­łach pod­sta­wo­wych, jak i przed­szko­lach. Zmie­ni­ły się tak­że pod­ręcz­ni­ki. Do­dat­ko­wo sta­re pod­ręcz­ni­ki by­ły już znisz­czo­ne. Głów­nie za­ku­pio­no pod­ręcz­ni­ki do na­uki ję­zy­ka fran­cu­skie­go i ma­te­ma­ty­ki. Są uży­wa­ne przecz uczniów w cza­sie za­jęć i po­zo­sta­ją na te­re­nie szko­ły.

Szko­ła ist­nie­je już po­nad 60 lat. Wy­bu­do­wa­na przez pierw­szych mi­sjo­na­rzy na po­cząt­ku lat 50. XX wie­ku by­ła jed­ną z pierw­szych w re­gio­nie. Ro­dzi­ce pra­cu­ją­cy w sto­lar­ni, po­sia­da­ją­cy plan­ta­cje ka­wy, ba­na­nów i orze­chów ziem­nych, by­li wte­dy w sta­nie po­móc szko­le (uczy­ło się wów­czas po­nad 300 dzie­ci). Jed­nak z upły­wem cza­su, po odej­ściu mi­sjo­na­rzy, sto­lar­nia upa­dła, na­stą­pił spa­dek cen ka­wy. Re­gion do­tknę­ła bie­da. Sy­tu­acja ta spo­wo­do­wa­ła opu­sto­sze­nie szko­ły. Ro­dzi­ce nie mie­li pie­nię­dzy, by po­słać dzie­ci do szko­ły. Przy­by­wa­jąc na mi­sję w Es­sieng­bot 20 lat te­mu, sio­stry Opatrz­no­ści Bo­żej za­sta­ły w szko­le i przed­szko­lu je­dy­nie ma­łą gru­pę dzie­ci. Dzię­ki po­mo­cy wie­lu lu­dzi do­brej wo­li z róż­nych krań­ców świa­ta, a przede wszyst­kim z Pol­ski, uda­ło się po­zy­skać dla szko­ły spo­rą licz­bę dzie­ci. Dzi­siaj w szko­le pod­sta­wo­wej uczy się 325 dzie­ci w 6 kla­sach pod opie­ką sze­ściu na­uczy­cie­li i dy­rek­to­ra szko­ły. W przed­szko­lu na­to­miast jest 137 ma­lu­chów w wie­ku 3–5 lat, po­dzie­lo­nych na trzy gru­py (ma­ła, śred­nia i star­sza­ki) pod opie­ką trzech na­uczy­cie­lek.

Szko­ła ka­to­lic­ka św. Aloj­ze­go Gon­za­gi przyj­mu­je naj­więk­szą licz­bę dzie­ci w re­gio­nie w pro­mie­niu 40 km. Ist­nie­ją szko­ły pań­stwo­we, lecz ze wzglę­du na brak na­uczy­cie­li ro­dzi­ce przy­sy­ła­ją swe po­cie­chy do tej szko­ły, na­wet je­że­li trze­ba za­pła­cić cze­sne. Dla naj­uboż­szych jest or­ga­ni­zo­wa­na po­moc w po­sta­ci ad­op­cji ser­ca. Dzię­ki niej wie­le dzie­ci z od­le­głych wio­sek ma moż­li­wość uczęsz­cza­nia do szko­ły, po­zo­sta­jąc w cią­gu ro­ku w wio­sce pod opie­ką krew­nych lub zna­jo­mych. Jest to wiel­ka po­moc dla naj­bied­niej­szych. W przed­szko­lu zaś funk­cjo­nu­je do­ży­wia­nie.

Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun)

Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun)

Podręczniki dla szkoły podstawowej w Essiengbot (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email