Doposażenie przychodni w Kinszasie (Republika Demokratyczna Konga)

DOPOSAŻENIE PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 210 PACJENTÓW

MIEJSCE: RD KONGA

NR PROJEKTU: 26/2023

Prze­ka­za­li­śmy 12 800 zł na wypo­sa­że­nie przy­chod­ni medycz­nej Cen­tre Medi­cal & Meter­ni­te „Tshan­ku Jean­ne” w Kin­sza­sa. Przy­chod­nia słu­ży całej gmi­nie Kim­ban­se­ke w sto­li­cy Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ki Kon­ga w Kin­sza­sa, któ­ra liczy aż  900 tysię­cy miesz­kań­ców. Do tej pory pla­ców­ka zare­je­stro­wa­ła ponad 210 pacjen­tów. Przyj­mu­je ona pacjen­tów w zakre­sie cho­rób naj­czę­ściej tam wystę­pu­ją­cych, takich jak mala­ria czy dur brzusz­ny, lecz przyj­mu­je też kobie­ty cię­żar­ne do poro­dów. Pra­cu­ją w niej wykwa­li­fi­ko­wa­ni leka­rze, a cała przy­chod­nia ofi­cjal­nie zosta­ła zare­je­stro­wa­na jako pla­ców­ka medycz­na. W przy­chod­ni dzia­ła­ją już odzia­ły — inter­ni­stycz­ny, położ­ni­czy oraz chi­rur­gicz­ny, któ­re jed­nak nie mogły w peł­ni spraw­nie funk­cjo­no­wać przez brak pod­sta­wo­we­go wypo­sa­że­nia. W przy­chod­ni bra­ko­wa­ło medy­ka­men­tów pierw­szej potrze­by do opie­ki medycz­nej pacjen­tów. Pla­ców­ka nie była w sta­nie zaspo­ko­ić potrzeb tak wiel­kiej licz­by miesz­kań­ców, jed­nak jest ona jedy­nym, a przez to nie­zbęd­nym, miej­scem medycz­nym w tym rejo­nie.  Prze­ka­za­li­śmy zatem środ­ki, któ­re dopo­sa­żą tak waż­ne miej­sce w nie­zbęd­ne ele­men­ty takie jak: apa­ra­ty do mie­rze­nia ciśnie­nia, sto­ja­ki pod kro­plów­ki, przy­rzą­dy  do trans­fu­zji krwi, nie­zbęd­ne narzę­dzia chi­rur­gicz­ne oraz gine­ko­lo­gicz­ne. Dzię­ki otrzy­ma­nym środ­kom przy­chod­nia doko­na­ła też zaku­pu 2 łóżek. Pro­jekt ten został zre­ali­zo­wa­ny przy pomo­cy wolon­ta­riu­szy, lice­ali­stów pro­jek­tu Ren­dez-vous z fran­cu­skim  z Klucz­bor­ka. Zor­ga­ni­zo­wa­li oni zbiór­kę pie­nię­dzy, dzię­ki któ­rej pra­cow­ni­cy przy­chod­ni otrzy­ma­li nie­zbęd­ny sprzęt do badań, któ­ry pomo­że im w lecze­niu i rato­wa­niu pacjentów.

Na zdję­ciu sprzęt, któ­ry został zaku­pio­ny – apa­ra­ty ciśnieniowe:

Doposażenie przychodni w Kinszasie (Republika Demokratyczna Konga)

Zestaw narzę­dzi chi­rur­gicz­nych, nie­zbęd­nych do wyko­ny­wa­nia zabiegów:

Doposażenie przychodni w Kinszasie (Republika Demokratyczna Konga)

Wolon­ta­riu­sze, któ­rzy zor­ga­ni­zo­wa­li zbiórkę.

Doposażenie przychodni w Kinszasie (Republika Demokratyczna Konga)