fbpx

Pomoc szpitalowi w Antsirabe w epidemii (Madagskar)

Prze­ka­za­li­śmy 10 tys. eu­ro na Ma­da­ga­skar na wal­kę z epi­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa w Ant­si­ra­be. Dla miej­sco­we­go szpi­ta­la w Ant­si­ra­be zo­sta­ną za­ku­pio­ne kom­bi­ne­zo­ny, far­tu­chy, ma­ski, przy­łbi­ce, rę­ka­wicz­ki i środ­ki do de­zyn­fek­cji.

Sy­tu­acja w szpi­ta­lu na dzień otrzy­ma­nia wnio­sku (sier­pień 2020) by­ła dra­ma­tycz­na. Brak sprzę­tu, pa­cjen­tów zgła­sza­ją­cych się do pla­ców­ki by­ło zde­cy­do­wa­nie wię­cej niż zwy­kle (100 dzien­nie), cho­ro­wał per­so­nel (3 pra­cow­ni­ce ze 120 za­trud­nio­nych ma­ją do­dat­ni wy­nik). Bra­ko­wa­ło wszyst­kie­go — na­wet rę­ka­wi­czek.

Licz­ba za­cho­ro­wań na wy­spie wzra­sta z dnia na dzień, szpi­ta­le są prze­peł­nio­ne i brak sprzę­tu, ma­te­ria­łów i za­ple­cza.

Pomoc szpitalowi w Antsirabe w epidemii (Madagskar)

Pomoc szpitalowi w Antsirabe w epidemii (Madagskar)

Print Friendly, PDF & Email