fbpx

Rozbudowa szkoły w Naro (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 51 282,05 zł na bu­do­wę sal szkol­nych i sto­łów­ki dla ubo­gich dzie­ci w Na­ro w re­gio­nie Vo­hi­pe­no na Ma­da­ga­ska­rze. Pro­jekt jest de­dy­ko­wa­ny ubo­gim dzie­ciom z oko­li­cy mi­sji ka­to­lic­kiej, któ­re ko­rzy­sta­ją z pro­wa­dzo­nej przez sio­stry szko­ły. W trak­cie po­łu­dnio­wej prze­rwy w na­uce dzie­ci ko­rzy­sta­ją z bez­płat­nych po­sił­ków w szko­le. Te­raz po­wsta­nie pię­tro­wy bu­dy­nek z kuch­nią oraz sto­łów­ką na 80 miejsc.

Rozbudowa szkoły w Naro (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email