Budowa kurnika dla przedszkola w Musoma (Tanzania)

KURNIK DLA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 200 KUR

MIEJSCE: TANZANIA

NR PROJEKTU: 31/2022

Prze­ka­za­li­śmy 26 200 zło­tych na sfi­nan­so­wa­nie budo­wy kur­ni­ka na oko­ło 200 kur. Pro­jekt ten powstał z myślą o zabez­pie­cze­niu przed­szko­la dla ubo­gich dzie­ci w Muso­ma. Dzię­ki temu pro­jek­to­wi ponad 100 dzie­ci będzie mogło otrzy­mać do jedze­nia pokarm boga­ty w biał­ko (jaj­ka). Przy­czy­ni się też do zabez­pie­cze­nia sytu­acji finan­so­wej przed­szko­la, gdyż nad­wyż­kę jaj czy kur będzie moż­na sprze­dać. Będzie też oka­zją do dania pra­cy zarob­ko­wej oso­bie, któ­ra będzie czu­wa­ła nad kurami.

Pro­jekt obej­mu­je budo­wę kur­ni­ka i skła­dzi­ka przy nim o wymia­rach 10 m dłu­go­ści i 4 m sze­ro­ko­ści a tak­że zamon­to­wa­nie sys­te­mu sola­ro­we­go. Przy kur­ni­ku będzie się znaj­do­wać tank na wodę deszczową. 

Zre­ali­zo­wa­ny kur­nik w Musoma:

Budowa kurnika dla przedszkola w Musoma (Tanzania)
Budowa kurnika dla przedszkola w Musoma (Tanzania)
Budowa kurnika dla przedszkola w Musoma (Tanzania)