Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)

AGREGAT DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 67 468 MIESZKAŃCÓW

MIEJSCE: RD KONGA

NR PROJEKTU: 31/2023

Prze­ka­za­li­śmy 24 800 zł na wspar­cie Szpi­ta­la Gene­ral­ne­go w Bun­keya poprzez zakup agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go. Bun­key Gene­ral Refe­ren­ce Hospi­tal jest ośrod­kiem pomo­cy medycz­nej dla całej tam­tej­szej spo­łecz­no­ści, któ­ra obej­mu­je oko­ło 67 468 miesz­kań­ców. Pla­ców­ka świad­czy usłu­gi pedia­trycz­ne, inter­ni­stycz­ne, położ­ni­cze czy położ­ni­czo-gine­ko­lo­gicz­ne oraz radio­lo­gicz­ne, labo­ra­to­ryj­ne i chi­rur­gicz­ne. Szpi­tal wypo­sa­żo­ny jest w 90 łóżek z moż­li­wo­ścią utwo­rze­nia kolej­nych 45, jeśli zaj­dzie taka potrze­ba. Naj­więk­szym pro­ble­mem w szpi­ta­lu są bra­ki w dosta­wie prą­du, co znacz­nie utrud­nia jego pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie powo­du­jąc na przy­kład opóź­nie­nia w pra­cach labo­ra­to­ryj­nych. Obec­ny agre­gat jaki posia­da szpi­tal nie speł­nia już dobrze swo­jej roli, pomi­mo wie­lu napraw wciąż zawo­dzi. Oczy­wi­ście sta­no­wi to też zagro­że­nie dla pacjen­tów, na przy­kład gdy brak­nie prą­du pod­czas wyko­ny­wa­nia ope­ra­cji chi­rur­gicz­nych. Zatem prze­ka­za­li­śmy bra­ku­ją­cą sumę na zakup nowe­go agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go dla szpi­ta­la. Z pew­no­ścią inwe­sty­cja ta przy­słu­ży się pacjen­tom, zapew­ni im to więk­sze bez­pie­czeń­stwo oraz znacz­nie uła­twi pra­cę wszyst­kim leka­rzom oraz labo­ran­tom szpi­ta­la u Bunkeya.

Na zdję­ciach szpi­tal w Buneky:

Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)
Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)
Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)
Agregat dla szpitala w Bunkeya (Demokratyczna Republika Konga)