Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)

ŁAŹNIE DLA WIĘZIENIA

LICZBA PROJEKTU: 360 OSADZONYCH

MIEJSCE: BAFOUSSAM, KAMERUN

NR PROJEKTU: 37/2020

Prze­ka­za­li­śmy 6355,66 zł na remont łaź­ni dla cen­tral­ne­go wię­zie­nia Kame­ru­nu, zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w Bafo­us­sam. Ubi­ka­cje i prysz­ni­ce, z któ­rych korzy­sta­ło 360 osa­dzo­nych, były w strasz­nym sta­nie. Ogól­nie wię­zie­nie jest bar­dzo zanie­dba­ne i skraj­nie prze­peł­nio­ne. W budyn­ku zapla­no­wa­nym na 300 osób prze­by­wa 1000 osa­dzo­nych. O pra­cy w wię­zie­niu opo­wia­da wolon­ta­riusz­ka, s. Oren­cja Żak tutaj.

Zdję­cia przed remontem:

Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)

Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)

Zdję­cia po remoncie:

Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)

Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)