fbpx

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

W ra­mach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i na rzecz pro­mo­cji wo­lon­ta­ria­tu w ro­ku 2019 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła na­stę­pu­ją­ce pro­jek­ty:

 1. Opra­co­wa­nie, druk i dys­try­bu­cja nu­me­ru spe­cjal­ne­go pi­sma dla mło­dzie­ży DROGA. Ob­ję­tość do­dat­ku: 32 stro­ny w ko­lo­rze. Za­war­tość do­dat­ku: przed­sta­wie­nie po­trzeb kon­ty­nen­tu afry­kań­skie­go, pre­zen­ta­cja Fun­da­cji oraz moż­li­wo­ści za­an­ga­żo­wa­nia się mło­dzie­ży w wo­lon­ta­riat. Na­kład: 6500 egz. Dys­try­bu­cja: w sys­te­mie kol­por­ta­żu pi­sma DROGA oraz wła­sna, głów­nie wśród mło­dzie­ży ma­ło­pol­skiej i wśród Dar­czyń­ców Fun­da­cji.
 2. Pre­zen­ta­cja wy­sta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem” w 10 szko­łach, Wo­je­wódz­kiej Bi­blio­te­ce Pu­blicz­nej w Kra­ko­wie oraz na Uni­wer­sy­te­cie Pe­da­go­gicz­nym w Kra­ko­wie. Skła­da się na nią 20 plansz, uka­zu­ją­cych po­szcze­gól­ne aspek­ty ży­cia w Afry­ce. Przy­kła­do­wo są to te­ma­ty: pra­ca, han­del, ko­bie­ta, za­ba­wa. Fo­to­gra­fie pre­zen­to­wa­ne na wy­sta­wie po­cho­dzą od in­sty­tu­cji w Afry­ce, wspie­ra­nych przez na­szą Fun­da­cję. Za­rów­no one, jak i hi­sto­rie lu­dzi opi­sy­wa­nych w wy­sta­wie, są peł­ne au­ten­tycz­ne­go dra­ma­ty­zmu. Ce­lem wy­sta­wy jest uka­za­nie w mi­gaw­ce spe­cy­fi­ki ży­cia na tym kon­ty­nen­cie, z pod­kre­śle­niem de­ter­mi­na­cji lu­dzi Afry­ki w co­dzien­nej wal­ce o prze­trwa­nie. Mło­de­mu od­bior­cy chce­my z jed­nej stro­ny uka­zać, jak bar­dzo po­trzeb­na jest po­moc te­mu kon­ty­nen­to­wi, z dru­giej zaś stro­ny ni­we­lo­wać ste­reo­ty­py o bier­no­ści lu­dzi Afry­ki, cze­ka­ją­cych je­dy­nie na po­moc kra­jów bo­gat­szych. Wy­sta­wa w ro­ku 2019 by­ła pre­zen­to­wa­na w na­stę­pu­ją­cych szko­łach:
  • Pry­wat­na szko­ła Fi­lo­ma­ta w Gli­wi­cach
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Woj­ni­czu
  • Ze­spół Szkół w Lub­niu
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 160 im. św. Au­gu­sty­na w Kra­ko­wie
  • Ze­spół Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wych w Ska­le
  • 2 szko­ły w Ka­sin­ce Ma­łej
  • Pry­wat­ne Aka­de­mic­kie Cen­trum Kształ­ce­nia w Kra­ko­wie
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Ze­lko­wie
  • Uni­wer­sy­tet Pe­da­go­gicz­ny w Kra­ko­wie
 1. Warsz­ta­ty afry­kań­skie w szko­łach. W 2019 r. prze­pro­wa­dzo­no łącz­nie 21 warsz­ta­tów we wszyst­kich w/w szko­łach. Prze­bie­ga­ją one w cy­klu dwu­go­dzin­nym. Pierw­sza go­dzi­na to pre­lek­cja o Afry­ce oraz pre­zen­ta­cja pra­cy Fun­da­cji. Dru­ga go­dzi­na to warsz­ta­ty, ma­ją­ce na ce­lu edu­ka­cję w za­kre­sie pro­fe­sjo­nal­nej i no­wo­cze­snej po­mo­cy Afry­ce. W cza­sie warsz­ta­tów uczniom pre­zen­to­wa­ne są au­ten­tycz­ne wnio­ski o po­moc, ja­kie spły­nę­ły do Fun­da­cji. Ucznio­wie, pra­cu­jąc w gru­pach, wcho­dzą w ro­le pra­cow­ni­ków or­ga­ni­za­cji po­mo­co­wej i mu­szą wy­brać je­den wnio­sek do re­ali­za­cji. Ma to na ce­lu uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży ko­niecz­no­ści wy­bo­ru naj­waż­niej­szych po­trzeb. Do­ko­na­nie wy­bo­ru mo­że być czę­sto bar­dzo trud­ne – wszyst­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty są prze­cież waż­ne i nio­są wie­le do­bra. Ucznio­wie na ko­niec warsz­ta­tów otrzy­mu­ją prze­szko­le­nie nt. za­an­ga­żo­wa­nia w wo­lon­ta­riat. Za­sięg od­bior­ców: 450 prze­szko­lo­nych uczniów, 50 stu­den­tów
 2. Wy­sta­wa edu­ka­cyj­na de­dy­ko­wa­na dla Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go im. Ste­fa­na Że­rom­skie­go w Kra­ko­wie, któ­re­go le­ka­rze współ­pra­co­wa­li z Fun­da­cją przy mi­sjach me­dycz­nych na Ma­da­ga­ska­rze w ro­ku 2018 i 2019. Wy­sta­wa uka­zu­je po­trze­by Ma­da­ga­ska­ru w za­kre­sie ochro­ny zdro­wia oraz za­chę­ca do za­an­ga­żo­wa­nia się w po­moc. Skła­da się z 6 plansz for­ma­tu 100x70 cm. Bę­dzie umiesz­czo­na na sta­łe na Od­dzia­le Za­kaź­nym.
 3. 3 po­ka­zy fil­mo­we z po­ga­dan­ka­mi. Zor­ga­ni­zo­wa­no dwa dar­mo­we, otwar­te dla miesz­kań­ców Kra­ko­wa, po­ka­zy fil­mo­we w Ki­nie Pa­ra­dox, wzbo­ga­co­ne o dys­ku­sję nt. sy­tu­acji w Afry­ce z eks­per­ta­mi, za­pro­szo­ny­mi przez Fun­da­cję. Trze­ci po­kaz zo­stał zor­ga­ni­zo­wa­ny spe­cjal­nie dla stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu Pe­da­go­gicz­ne­go, a za­pro­szo­ny­mi go­ść­mi by­li le­ka­rze — wo­lon­ta­riu­sze, pra­cu­ją­cy na mi­sji w Afry­ce. Łącz­na licz­ba od­bior­ców: 250 osób.
 4. Pu­bli­ka­cja kil­ku­na­stu ar­ty­ku­łów edu­ka­cyj­nych w pra­sie oraz udział w au­dy­cjach ra­dio­wych, pro­mu­ją­cych do­bro­czyn­ność i wo­lon­ta­riat.

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

Print Friendly, PDF & Email