fbpx

Śmiertelność dzieci

Dziec­ko w Afry­ce sub­sa­ha­ryj­skiej ma naj­mniej­sze na świe­cie szan­se na prze­ży­cie pierw­sze­go mie­sią­ca ży­cia. Naj­więk­si za­bój­cy są ba­nal­ni – za­pa­le­nie płuc i bie­gun­ki.

21 ty­się­cy dzie­ci po­ni­żej pią­te­go ro­ku ży­cia umar­ło w Afry­ce każ­de­go dnia w ro­ku 2010 (3 mln 700 ty­się­cy rocz­nie). Naj­więk­sza śmier­tel­ność dzie­ci ma miej­sce w Afry­ce sub­sa­ha­ryj­skiej, gdzie jed­no na 8 dzie­ci umie­ra. To śred­nio 17 ra­zy wię­cej niż w kra­jach roz­wi­nię­tych. 11 proc. tych śmier­ci ma miej­sce w Ni­ge­rii.

265 250 osób to licz­ba miesz­kań­ców przy­pa­da­ją­cych na jed­ne­go le­ka­rza w Bur­ki­na Fa­so, 25 tys. w Gha­nie, 20 tys. w Ke­nii. We Wło­szech ta licz­ba wy­no­si 211, w Pol­sce ok. 400.

56% dzie­ci w wie­ku jed­ne­go ro­ku jest za­szcze­pio­nych prze­ciw od­rze w Cza­dzie, 57 proc. w Se­ne­ga­lu, 70 proc. – Na­mi­bii, 64 proc. – An­go­li, 75  proc. –  Bu­run­di, 71 proc. – Etio­pii. W Pol­sce nie­mal wszyst­kie – 97 proc.

Roczne afrykańskie dziecko. © Randy Plett iStockphoto.

Rocz­ne afry­kań­skie dziec­ko. © Ran­dy Plett iStock­pho­to.

Edu­ka­cja ra­tu­je ży­cie

Pod­sta­wo­we wy­kształ­ce­nie mat­ki zwięk­sza o 50 proc. szan­se dziec­ka na prze­ży­cie. Ba­da­nia w 39 ubo­gich kra­jach wy­ka­za­ły, że wskaź­nik śmier­tel­no­ści dzie­ci po­ni­żej pią­te­go ro­ku ży­cia zmniej­sza się z po­zio­mu 146 na 1000 ży­wych uro­dzeń w przy­pad­ku, gdy mat­ka nie po­sia­da żad­ne­go wy­kształ­ce­nia do 91  na 1000, gdy mat­ka po­sia­da przy­naj­mniej wy­kształ­ce­nie pod­sta­wo­we.

Pro­cent opie­ku­nów, któ­rzy są świa­do­mi, że trud­no­ści z od­dy­cha­niem u dziec­ka wy­ma­ga­ją na­tych­mia­sto­we­go po­szu­ki­wa­nia po­mo­cy me­dycz­nej:

 • An­go­la — 31
 • Bu­run­di — 54
 • Ni­ger — 20
 • Su­dan — 35
 • Se­ne­gal — 8
 • Za­mbia — 8

Wskaź­nik śmier­tel­no­ści nie­mow­ląt (licz­ba zgo­nów dzie­ci do 1. ro­ku ży­cia na ty­siąc uro­dzeń):

 • Czad — 131
 • Kon­go — 121
 • An­go­la — 119
 • So­ma­lia — 113
 • Etio­pia — 86
 • Pol­ska — 7
 • Szwe­cja — 3

Za­pa­le­nie płuc – daw­no za­po­mnia­ny za­bój­ca?

Za­pa­le­nie płuc za­bi­ja wię­cej dzie­ci niż wszyst­kie in­ne cho­ro­by – wię­cej niż AIDS, ma­la­ria i od­ra ra­zem wzię­te. 600 mln do­la­rów wy­star­czy­ło­by na an­ty­bio­ty­ki, któ­re ura­to­wa­ły­by 600 tys. ist­nień ludz­kich rocz­nie. (680 mln zł to war­tość ryn­ku ki­no­we­go w Pol­sce rocz­nie).

W Afry­ce sub­sa­ha­ryj­skiej ma miej­sce po­ło­wa – mi­lion — zgo­nów wśród dzie­ci do 5.roku ży­cia spo­wo­do­wa­nych za­pa­le­niem płuc. Za­le­d­wie 41 proc. dzie­ci po­ni­żej pią­te­go ro­ku ży­cia z tą cho­ro­bą w tym re­gio­nie świa­ta tra­fi do le­ka­rza.

Pro­cent dzie­ci po­ni­żej pią­te­go ro­ku ży­cia, któ­re otrzy­ma­ły ku­ra­cję an­ty­bio­ty­ko­wą w cza­sie za­pa­le­nia płuc (Afry­ka, la­ta 90.):

 • Gha­na — 16
 • Ni­ger — 9
 • Rwan­da — 4
 • Se­ne­gal — 18
 • Za­mbia – 14.

1,20 zł ra­tu­je ży­cie

 • 2,60 zł kosz­tu­je w Etio­pii za­szcze­pie­nie dziec­ka prze­ciw­ko sze­ściu cho­ro­bom wie­ku dzie­cię­ce­go,
 • 1,20 zł kosz­tu­je 5‑dniowa ku­ra­cja an­ty­bio­ty­ko­wa dla cho­re­go na za­pa­le­nie płuc dziec­ka w jed­nym z kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się,
 • za 30 zł moż­na ku­pić  dla 250 dzie­ci wi­ta­mi­nę A, któ­ra wzmac­nia od­por­ność or­ga­ni­zmu i za­po­bie­ga śle­po­cie.

Naj­więk­si za­bój­cy są ba­nal­ni

W ska­li świa­ta są czte­ry głów­ne przy­czy­ny śmier­ci dzie­ci przed pią­tym ro­kiem ży­cia:

 • za­pa­le­nie płuc (18 proc. zgo­nów),
 • bie­gun­ki (15 proc. zgo­nów),
 • kom­pli­ka­cje zwią­za­ne z przed­wcze­snym po­ro­dem (12 proc. zgo­nów),
 • za­mar­twi­ca oko­ło­po­ro­do­wa (9 proc. zgo­nów).
Print Friendly, PDF & Email