Pomoc, która działa
Fot.: Piotr Żurek

Aktu­al­na zbiórka:

BYŁO TAK KIE­DYŚ,
ŻE NIE MIA­ŁEŚ CO JEŚĆ?
DOŻY­WIA­NIE GŁOD­NYCH DZIECI

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 1100 DZIE­CI
MIEJ­SCE: PŁN MADA­GA­SKA­RU
WIĘ­CEJ...

Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)
POSIŁ­KI DLA WIĘŹNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
50 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 58/2020

WIĘCEJ... 
Pomoc rodzącym kobietom w RŚA
POMOC KOBIE­TOM

LICZ­BA PROJEKTU:
30 PRÓŻNOCIĄGÓW

MIEJ­SCE:
RŚA

NR PRO­JEK­TU: 01/2021

WIĘCEJ... 
Brak wody

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

BRAK WODY – PRZE­CIĘT­NY DYSTANS, JAKI MIESZ­KAŃ­CY AFRY­KI MUSZĄ PRZE­BYĆ PO WODĘ, TO 6 KM. MIESZ­KAŃ­CY AFRY­KI SUB­SA­HA­RYJ­SKIEJ TRA­CĄ 40 MILIAR­DÓW GODZIN ROCZ­NIE NA ZDO­BY­CIE WODY; TO TYLE, CO ROCZ­NY CZAS PRA­CY CAŁEJ SIŁY ROBO­CZEJ WE FRAN­CJI. WIĘ­CEJ...

ManjarisoaMan­ja­ri­soa miesz­ka w chat­ce z bam­bu­sa w Mapi­ko­ny (Mada­ga­skar). Rodzi­ce dziew­czyn­ki wycho­wu­ją dzie­się­cio­ro dzie­ci. Nie potra­fią pisać i czy­tać, ale cięż­ko pra­cu­ją przy upra­wie ryżu i cebuli.

Nie­ste­ty, to czę­sto nie wystar­cza na pod­sta­wo­we wyży­wie­nie, nie mówiąc już o edu­ka­cji dzie­ci. Man­ja­ri­soa marzy o lal­ce. W ich wsi nie ma prą­du, radia i tele­wi­zji. Kie­dyś na pla­cu wyświe­tla­no film. Pamię­ta każ­dy szcze­gół. Widzia­ła, jak jed­na z boha­te­rek bawi­ła się lal­ką. Odtąd Man­ja­ri­soa chcę mieć taką lal­kę. Z rodzeń­stwem bawią się co naj­wy­żej kamieniami.

100

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

JEAN NOEL

Jean Noel

MAMA HELE­NE

JEAN RAN­DRIA­NA­RI­SOA

Jean Randrianarisoa

Ile zro­bi­li­śmy razem?

Nikt nie poli­czy
uśmie­chów dzieci

Tak dzia­ła­my!