fbpx

Woda, jedzenie, życie

Co 5 se­kund z po­wo­du nie­do­ży­wie­nia i zwią­za­nych z tym cho­rób umie­ra jed­no dziec­ko.

1 mln 800 ty­się­cy dzie­ci na świe­cie (w tym po­ło­wa w Afry­ce sub­sa­ha­ryj­skiej) każ­de­go ro­ku umie­ra z po­wo­du bie­gun­ki spo­wo­do­wa­nej brud­ną wo­dą.

45 proc. lud­no­ści Afry­ki jest po­zba­wio­nych do­stę­pu do wo­dy pit­nej a 65 proc. nie ma do­stę­pu do od­po­wied­nich urzą­dzeń sa­ni­tar­nych. Afry­ka jest kon­ty­nen­tem ma­ją­cym naj­gor­szą sy­tu­ację, je­śli cho­dzi o do­stęp do wo­dy pit­nej. Z 55 kra­jów świa­ta ze zu­ży­ciem po­ni­żej 50 li­trów dzien­nie na miesz­kań­ca 35 to kra­je afry­kań­skie. Te 50 li­trów to mi­ni­mum wg WHO (Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia). W Pol­sce zu­ży­wa­my 190 li­trów. Pra­wie po­ło­wa Afry­ka­nów cier­pi na jed­ną z sze­ściu głów­nych cho­rób spo­wo­do­wa­nych bra­kiem do­stę­pu do wo­dy.

925 mln lu­dzi by­ło głod­nych na świe­cie w 2011 ro­ku.

Co 1 mi­nu­tę czwo­ro dzie­ci umie­ra z po­wo­du bie­gun­ki. Moż­li­wość umy­cia my­dłem rąk w czy­stej wo­dzie zmniej­szy­ła­by te licz­by o 40 proc. 1/3 zgo­nów dzie­ci w Afry­ce sub­sa­ha­ryj­skiej spo­wo­do­wa­nych jest przez głód.

4,6 mld do­la­rów wy­no­si­ły z koń­cem ubie­głe­go wie­ku śred­nio­rocz­ne in­we­sty­cje w Afry­ce na po­pra­wę sy­tu­acji do­ty­czą­cej wo­dy i sa­ni­ta­ria­tów. Po­kry­ło to oko­ło 40 proc. nie­zbęd­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia. Ry­nek pi­wa w Pol­sce to ok. 6,2 mld do­la­rów (20 mld zło­tych) rocz­nie. 20 do­la­rów wy­star­czy, by za­pew­nić do­stęp do wo­dy pit­nej jed­nej oso­bie.

Afry­kań­ski chło­piec pi­je wo­dę przy stud­ni. © MShep2 iStock­pho­to.

Zu­ży­cie wo­dy

Obec­nie po­bór wo­dy w Pol­sce wy­no­si 12 km3, w Kon­go — 0,62, An­go­li — 0,64 An­go­la, Cza­dzie — 0,37, Bot­swa­nie — 0,19, Zim­ba­bwe — 4,21. 12 proc. po­pu­la­cji świa­ta zu­ży­wa 85 proc. świa­to­wych za­so­bów wo­dy. Ani je­den pro­cent z tych dwu­na­stu nie miesz­ka w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Mar­no­tra­wie­nie je­dze­nia to tak­że mar­no­tra­wie­nie wo­dy — wy­rzu­co­na ka­nap­ka z se­rem to 90 li­trów zmar­no­wa­nej wo­dy, ki­lo­gram ziem­nia­ków — 300 li­trów. Że­by wy­pro­du­ko­wać ki­lo­gram wo­ło­wi­ny, po­trze­ba 5 – 10 ty­się­cy li­trów wo­dy.

Be­nin – go­dzi­na dzien­nie, by zna­leźć wo­dę

W re­jo­nach wiej­skich w Be­ni­nie dziew­czyn­ki w wie­ku 6–14 lat po­świę­ca­ją po­nad go­dzi­nę dzien­nie na po­szu­ki­wa­nie wo­dy. Chłop­cy – 20 mi­nut. Ko­bie­ty zmu­szo­ne są prze­mie­rzać na­wet 10 ki­lo­me­trów dzien­nie w po­szu­ki­wa­niu wo­dy.

Co to zna­czy brud­na wo­da?

W wio­sce Me­ze­ga­guf w Etio­pii, w któ­rej ży­je 350 osób, jesz­cze nie­daw­no uży­wa­no szmat, by prze­ce­dzić ro­ba­ki ze sto­ją­cej wo­dy, „uzdat­nia­nej” w ten spo­sób do uży­cia. Tak pry­mi­tyw­na me­to­da, co oczy­wi­ste, nie za­trzy­my­wa­ła bak­te­rii. Ak­be­ret Na­izgi, lat 23, opo­wia­da, że jej syn wie­lo­krot­nie cier­piał na bie­gun­kę. Uda­wa­ła się z nim do cen­trum me­dycz­ne­go, gdzie nie moż­na by­ło usta­lić przy­czy­ny cho­rób. Dla Ak­be­ret Na­izgi by­ło oczy­wi­ste, że jej dziec­ko cier­pi z po­wo­du spo­ży­wa­nia brud­nej wo­dy:  „Wy­star­czył rzut oka na na­szą wo­dę – by­ła zie­lo­na. W więk­szo­ści sto­ją­cej wo­dy znaj­du­ją się al­gi”.

Ni­ger: epi­cen­trum gło­du

65 proc. lud­no­ści te­go kra­ju ży­je za mniej niż 1,25 do­la­ra dzien­nie. Sta­ty­stycz­ny Po­lak wy­da­je pół do­la­ra dzien­nie na pa­pie­ro­sy (nie­mal 22 mld zł wy­da­li Po­la­cy na pa­pie­ro­sy w 2010 r.). W Ni­grze bli­sko po­ło­wa dzie­ci cier­pi wsku­tek nie­do­ży­wie­nia. Jed­no na sze­ścio­ro dzie­ci umie­ra za­nim osią­gnie pią­ty rok ży­cia.

Na świe­cie wy­twa­rza­my obec­nie wię­cej je­dze­nia niż w prze­szło­ści. Jed­no­cze­śnie ni­gdy nie by­ło tak wie­lu głod­nych”.

Oli­vier de Schut­ter, spe­cjal­ny spra­woz­daw­ca ds. Pra­wa do Żyw­no­ści w cza­sie Kon­fe­ren­cji FAO (Or­ga­ni­za­cja Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych do spraw Wy­ży­wie­nia i Rol­nic­twa), 2009

Ka­lo­rie – in­ne spoj­rze­nie

Kon­sump­cja po­ży­wie­nia – w ki­lo­ka­lo­riach na gło­wę na dzień – w kra­jach roz­wi­nię­tych to 3380, w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się – 2681, w Afry­ce sub­sa­ha­ryj­skiej – 2195. W Pol­sce – 3351 kcal.

183 mln dzie­ci na świe­cie wa­ży mniej niż po­win­ny w swo­im wie­ku.

Print Friendly, PDF & Email