fbpx

Wolontariat. Pomaganie jest OK! Bardzo OK!

Stre­fa ucznia

Ro­bi­my świet­ne rze­czy!

 • Ko­pie­my stud­nie,
 • wy­sy­ła­my chło­pa­kom bu­ty, że­by mo­gli ko­pać pił­kę,
 • bu­du­je­my szko­ły (a cza­sem tyl­ko szkol­ne to­a­le­ty – i tak, nie wsty­dzi­my się te­go),
 • wy­po­sa­ża­my i bu­du­je­my przy­chod­nie,
 • do­kar­mia­my nie­do­ży­wio­ne dzie­ci,
 • a wspa­nia­łej He­le­ne, któ­ra mi­mo skraj­nej bie­dy przy­gar­nę­ła ośmio­ro dzie­ci, ku­pi­li­śmy bar­dzo po­trzeb­ną… sztucz­ną szczę­kę.

W cią­gu pię­ciu lat zre­ali­zo­wa­li­śmy po­nad 80 pro­jek­tów, ra­tu­ją­cych ży­cie i zdro­wie miesz­kań­ców Afry­ki. Bar­dzo róż­nych. Je­śli chcesz się włą­czyć, nie za­sta­na­wiaj się — dla każ­de­go się znaj­dzie coś cie­ka­we­go.

7 spo­so­bów, aby ra­zem z na­mi po­ma­gać Afry­ce

Mo­żesz:

 1. śle­dzić na­sze­go FB i laj­ko­wać,
 2. po­móc nam w pro­mo­cji Fun­da­cji po­przez so­cial me­dia,
 3. roz­pro­wa­dzać, wrzu­cać do skrzy­nek, roz­da­wać gdzie mo­żesz ulot­ki o na­szych zbiór­kach,
 4. biec w ma­ra­to­nie, pro­mu­jąc na­sze dzia­ła­nia (roz­da­je­my faj­ne ko­szul­ki),
 5. po­móc w or­ga­ni­za­cji na­szych wy­staw w szko­le,
 6. wy­dać szkol­ną ga­zet­kę afry­kań­ską – da­my zdję­cia i ma­te­ria­ły,
 7. A mo­że masz swój po­mysł?

Stre­fa na­uczy­cie­la

Jak mo­żesz nam po­móc:

 1. Wy­sta­wa i pre­lek­cja afry­kań­ska

Mo­żesz za­pro­sić do swo­jej szko­ły na­szą wy­sta­wę i pre­lek­cję. Wy­sta­wa „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem” zo­sta­ła opra­co­wa­na przez eks­per­tów Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki. Skła­da się na nią 20 plansz, uka­zu­ją­cych po­szcze­gól­ne aspek­ty ży­cia w Afry­ce (np. pra­ca, han­del, ko­bie­ta, za­ba­wa). Fo­to­gra­fie pre­zen­to­wa­ne na wy­sta­wie po­cho­dzą od in­sty­tu­cji w Afry­ce, wspie­ra­nych przez na­szą Fun­da­cję. Za­rów­no one, jak i opi­sy­wa­ne hi­sto­rie lu­dzi są peł­ne dra­ma­ty­zmu. Wy­sta­wa nie epa­tu­je jed­nak dra­stycz­ny­mi ob­ra­za­mi. Jej ce­lem jest uka­za­nie w mi­gaw­ce spe­cy­fi­ki ży­cia na tym kon­ty­nen­cie, z pod­kre­śle­niem de­ter­mi­na­cji lu­dzi Afry­ki w co­dzien­nej wal­ce o prze­trwa­nie. Mło­de­mu od­bior­cy chce­my z jed­nej stro­ny uka­zać, jak bar­dzo po­trzeb­na jest po­moc te­mu kon­ty­nen­to­wi, z dru­giej zaś stro­ny ni­we­lo­wać ste­reo­ty­py o bier­no­ści lu­dzi Afry­ki, cze­ka­ją­cych je­dy­nie na po­moc kra­jów bo­gat­szych.

Pre­lek­cja i de­ba­ta uczniów

Wy­sta­wie to­wa­rzy­szy po­mysł spo­tka­nia i dys­ku­sji uczniów z przed­sta­wi­cie­la­mi Fun­da­cji. Spo­tka­nie skła­da się z dwóch czę­ści: pre­zen­ta­cji oraz prze­pro­wa­dza­nej przez uczniów de­ba­ty oks­fordz­kiej. W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia przed­sta­wi­ciel Fun­da­cji oma­wia dwa te­ma­ty, klu­czo­wo zwią­za­ne z Afry­ką: pro­blem nie­do­ży­wie­nia oraz edu­ka­cji. W dru­giej czę­ści ucznio­wie na pod­sta­wie pre­lek­cji oraz otrzy­ma­nych ma­te­ria­łów źró­dło­wych (wnio­ski zło­żo­ne do Fun­da­cji, da­ne licz­bo­we, hi­sto­rie miesz­kań­ców Afry­ki) prze­pro­wa­dza­ją mo­ni­to­ro­wa­ną dys­ku­sję nt. ra­cjo­nal­no­ści prze­zna­cza­nia po­mo­cy fi­nan­so­wej dla Afry­ki na te dwa ob­sza­ry.

Za­sa­dy współ­pra­cy

Do pro­jek­tu za­pra­sza­my szko­ły po­nad­gim­na­zjal­ne, bo­wiem te­ma­ty­ka oraz for­ma pre­lek­cji i de­ba­ty wy­ma­ga­ją spo­rej doj­rza­ło­ści uczniów. Wy­sta­wa to 20 plansz for­ma­tu A‑0, roz­sta­wio­nych na sto­ja­kach. Szko­ła udo­stęp­nia prze­strzeń na pre­zen­ta­cję wy­sta­wy (np. ko­ry­tarz szkol­ny), na wspól­nie uzgod­nio­ny okres. Zo­bo­wią­zu­je się rów­nież do zor­ga­ni­zo­wa­nia do­wol­nej licz­by spo­tkań z ucznia­mi w kla­sach (su­ge­ro­wa­ny czas jed­ne­go spo­tka­nia: 2 go­dzi­ny lek­cyj­ne).

Za­rów­no pre­zen­ta­cję wy­sta­wy, jak i spo­tka­nie z ucznia­mi Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dza nie­od­płat­nie, w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej.

Pod­kre­śla­my, że za­rów­no wy­sta­wa jak i pre­lek­cja nie za­wie­ra­ją żad­nych ma­te­ria­łów dra­stycz­nych, nie­od­po­wied­nich dla wraż­li­wo­ści nie­let­nich uczniów.

 1. Edu­ka­cja uczniów

Mo­żesz edu­ko­wać uczniów o ko­niecz­no­ści po­mo­cy Afry­ce i za­chę­cać ją do wo­lon­ta­ria­tu. Za­chę­ca­my do od­wie­dze­nia na­szej Czy­tel­ni: https://pomocafryce.org/czytelnia/, gdzie znaj­du­ją się in­for­ma­cje do przy­go­to­wa­nia lek­cji o Afry­ce. Za­chę­ca­my do kon­tak­tu z na­mi – w ra­zie po­trze­by prze­ka­że­my wię­cej in­for­ma­cji oraz zdjęć.

 1. Szu­ka­nie wnio­sków

Mo­żesz nas skon­tak­to­wać z in­sty­tu­cją, któ­ra po­trze­bu­je po­mo­cy. Mu­si­my usły­szeć o pro­jek­cie, aby go wes­przeć.

Wciąż in­ten­syw­nie szu­ka­my cie­ka­wych, kon­struk­tyw­nych i po­trzeb­nych pro­jek­tów w Afry­ce, w któ­re mo­gli­by­śmy się za­an­ga­żo­wać w na­stęp­nym ro­ku. Ce­lem na­szej Fun­da­cji jest ochro­na zdro­wia miesz­kań­ców Afry­ki oraz po­pra­wa wa­run­ków ich ży­cia, więc chce­my sfi­nan­so­wać pro­jek­ty re­ali­zu­ją­ce ta­kie ce­le. Sku­pia­my się przede wszyst­kim na:

 • fi­nan­so­wa­niu bu­do­wy szkół, stud­ni, wo­do­cią­gów, szpi­ta­li, go­spo­darstw rol­nych i in­nych bu­dow­li słu­żą­cych spo­łecz­no­ściom lo­kal­nym,
 • wspie­ra­niu dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój go­spo­dar­czy, w tym roz­wój miej­sco­wej przed­się­bior­czo­ści,
 • fi­nan­so­wa­niu edu­ka­cji ubo­gich miesz­kań­ców Afry­ki,
 • wspie­ra­niu ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych i zwięk­sza­ją­cych do­stęp do szkol­nic­twa.

Pro­si­my o roz­po­wszech­nia­nie in­for­ma­cji o moż­li­wo­ści wspar­cia przez na­szą Fun­da­cję ta­kich pro­jek­tów. Je­śli ktoś zna oso­by pra­cu­ją­ce na rzecz Afry­ki, np. ja­ko wo­lon­ta­riu­sze lub mi­sjo­na­rze, bę­dzie­my wdzięcz­ni za po­moc w do­tar­ciu do nich z na­szą in­for­ma­cją.

 1. Wspar­cie fi­nan­so­we

Mo­żesz prze­ka­zać da­ro­wi­znę na re­ali­zo­wa­ne przez nas ce­le. Mo­żesz prze­ka­zać środ­ki prze­le­wem, kar­tą kre­dy­to­wą lub do­ko­nu­jąc tra­dy­cyj­nej wpła­ty na po­czcie. Roz­li­cze­nia trans­ak­cji kar­tą kre­dy­to­wą i e‑przelewem prze­pro­wa­dza­ne są za po­śred­nic­twem Dotpay.pl (przez stro­nę www.pomocafryce.pl). Oso­by fi­zycz­ne mo­gą da­ro­wi­znę na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki od­li­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, jed­nak w kwo­cie nie wyż­szej niż 6% uzy­ska­ne­go do­cho­du w da­nym ro­ku. Oso­by praw­ne tak­że mo­gą ta­ką da­ro­wi­znę od­li­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, ale w kwo­cie nie wyż­szej niż 10% uzy­ska­ne­go do­cho­du.

 1. Zbiór­ka ma­ku­la­tu­ry

Mo­żesz za­an­ga­żo­wać się w zbiór­kę ma­ku­la­tu­ry w swo­jej szko­le. W ten spo­sób ra­zem z pa­nem Ry­szar­dem Łu­czy­kiem (z Gru­py Cha­ry­ta­tyw­nej Ak­cji Ka­to­lic­kiej w Prze­wor­sku) wy­bu­do­wa­li­śmy na Ma­da­ga­ska­rze czte­ry stud­nie – mó­wi Woj­ciech Zię­ba, szef Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki. — Je­śli ktoś był­by za­in­te­re­so­wa­ny zor­ga­ni­zo­wa­niem po­dob­nej ak­cji cha­ry­ta­tyw­nej, pan Ry­szard Łu­czyk chęt­nie po­dzie­li się swo­im do­świad­cze­niem i jest otwar­ty na słu­że­nie po­ra­dą. Po­da­je­my je­go nu­mer te­le­fo­nu: 504 168 549. Za­chę­ca­my do włą­cze­nia się w po­moc – to nie jest aż tak trud­ne. A do­dat­ko­wo chęt­nie po­mo­że­my!

Two­ja po­moc ma zna­cze­nie!

Kon­takt z na­mi: tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00; ma­il: fundacja@pomocafryce.pl

Print Friendly, PDF & Email