Dziś ludzie w Afryce potrzebują Twojej pomocy!

header
Fot.: Piotr Żurek
Wpłać teraz
Fot.: Piotr Żurek
Wpłać teraz

na doży­wia­nie 1500 głod­nych dzie­ci na Mada­ga­ska­rze::

  • 10 kg warzyw — 30 zł;
  • worek 60 kg ryżu — 130 zł;
  • 2,5 tony węgla – 1000 zł;
  • wpłać dowol­ną kwotę.
Zleć comie­sięcz­ną darowiznę

Ty nie musisz pamię­tać, a my nie musi­my się mar­twić o środ­ki na projekty!

ODKRYJ KORZY­ŚCI STA­ŁE­GO ZLECENIA

 

 

Ufun­duj cały projekt

PRO­GRAM VIP:
STUD­NIA NA MADAGASKARZE

  • ratu­jesz życie i zdro­wie całej wioski
  • wybie­rasz nazwę studni
  • otrzy­mu­jesz zdjęcie
 
 
Zamów magnes-cegieł­kę
Magnes – Marie Florieka

Aby wes­przeć pro­jekt aktu­al­nej zbiór­ki, roz­pro­wa­dza­my magne­sy na lodów­kę. Koszt: 17 zł.

 

Prze­każ 1 % podatku
Jeden procent

Prze­każ 1 % podat­ku za rok 2020 na pomoc Afryce!

KRS: 0000415325

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków

KRS: 000415325

Rachu­nek ban­ko­wy w zło­tych do wpłat dedy­ko­wa­nych (PLN):

Bank Pekao SA 83 1240 4533 1111 0010 6130 1549

Rachu­nek ban­ko­wy w euro (EUR):

Bank Pekao SA 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557

IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Rachun­ki ban­ko­we pomocnicze:

42 1240 4533 1111 0010 6089 5760
08 1240 4533 1111 0010 6089 5887
83 1240 4533 1111 0010 6130 1549
06 1240 4533 1111 0010 5971 3008

Tra­dy­cyj­ny blan­kiet do wpła­ty na poczcie.

W związ­ku z wej­ściem w życie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) infor­mu­je­my, że wraz z doko­na­niem przez Pań­stwa wpła­ty, Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków) będzie prze­twa­rzać Pań­stwa dane oso­bo­we. Szcze­gó­ło­wa klau­zu­la o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych dostęp­na tutaj.