fbpx

Wykończenie przedszkola w Kwamatias (Tanzania)

Prze­ka­za­li­śmy 30 340 zło­tych na wy­koń­cze­nie przed­szko­la w Tan­za­nii. W Kwa­ma­tias w re­gio­nie Ki­ba­ha, nie­da­le­ko sto­li­cy Tan­za­nii, dzia­ła Obe­dy Ku­gu­ru — Tan­za­nij­czyk z po­ko­jo­we­go ple­mie­nia Za­na­ki. Je­go hi­sto­ria po­ru­sza ser­ce. Jest za­ło­ży­cie­lem Or­ga­ni­za­cji Mku­za Youth De­ve­lop­ment As­so­cia­tion, któ­ra słu­ży po­mo­cy dzie­ciom i mło­dzie­ży lo­kal­nej, w tym rów­nież al­bi­no­som. Ja­ko dziec­ko Obe­dy do­stał po­moc od pew­nej nie­miec­kiej ro­dzi­ny, dzię­ki cze­mu mógł się wy­kształ­cić. Ja­ko do­ro­sły czło­wiek po­sta­no­wił po­ma­gać dzie­ciom w uzy­ska­niu od­stę­pu do edu­ka­cji. W 2003 r. otwo­rzył szko­łę Mku­za Nur­se­ry Scho­ol, ofe­ru­ją­cą dar­mo­wą edu­ka­cję dla sie­rot oraz dzie­ci w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej.

Pra­gnie­nie stwo­rze­nia przed­szko­la zro­dzi­ło się w Obe­dy już po ukoń­cze­niu szko­ły śred­niej. W Kwa­ma­tias nie ma pu­blicz­ne­go przed­szko­la, jest tyl­ko pry­wat­ne i od­płat­ne. Obe­dy za­ło­żył przed­szko­le po­cząt­ko­wo dla 30 dzie­ci. Po­bie­ra od ro­dzi­ców drob­ną opła­tę 10 000 TSH (5 EURO) mie­sięcz­nie na po­kry­cie po­sił­ku (afry­kań­skie uji), pen­sji dwóch na­uczy­cie­li, wy­naj­mu po­miesz­cze­nia i biu­ra (pry­wat­ne przed­szko­la po­bie­ra­ją cze­sne od 800 000 TSH wzwyż rocz­nie). W gru­pie przed­szkol­nej prze­by­wa po­nad 40 dzie­ci w wie­ku od 3 do 6 lat. Do dys­po­zy­cji na­uczy­cie­la są ta­bli­ca, kre­da stół, dwie ma­ty oraz kil­ka po­mo­cy dy­dak­tycz­nych ofia­ro­wa­nych przez wo­lon­ta­riu­szy. Obe­dy szu­ka po ca­łym świe­cie lu­dzi, któ­rzy po­mo­gą mu utrzy­mać przed­szko­le. Roz­po­czął bu­do­wę przed­szko­la z da­ro­wizn z Nie­miec, ale wciąż po­trze­by są wiel­kie. Uda­ło się za­da­szyć bu­dy­nek, gdyż deszcz unie­moż­li­wiał pro­wa­dze­nie za­jęć. Na­stęp­nym eta­pem jest wy­koń­cze­nie przed­szko­la.