fbpx

Wystawa „Afryka. Najdzielniejsi pod słońcem”

Wy­sta­wa „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem” zo­sta­ła opra­co­wa­na przez eks­per­tów Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki. Skła­da się na nią 20 plansz, uka­zu­ją­cych po­szcze­gól­ne aspek­ty ży­cia w Afry­ce (np. pra­ca, han­del, ko­bie­ta, za­ba­wa). Fo­to­gra­fie pre­zen­to­wa­ne na wy­sta­wie po­cho­dzą od in­sty­tu­cji w Afry­ce, wspie­ra­nych przez na­szą Fun­da­cję. Za­rów­no one, jak i opi­sy­wa­ne hi­sto­rie lu­dzi są peł­ne dra­ma­ty­zmu. Wy­sta­wa nie epa­tu­je jed­nak dra­stycz­ny­mi ob­ra­za­mi. Jej ce­lem jest uka­za­nie w mi­gaw­ce spe­cy­fi­ki ży­cia na tym kon­ty­nen­cie, z pod­kre­śle­niem de­ter­mi­na­cji lu­dzi Afry­ki w co­dzien­nej wal­ce o prze­trwa­nie. Mło­de­mu od­bior­cy chce­my z jed­nej stro­ny uka­zać, jak bar­dzo po­trzeb­na jest po­moc te­mu kon­ty­nen­to­wi, z dru­giej zaś stro­ny ni­we­lo­wać ste­reo­ty­py o bier­no­ści lu­dzi Afry­ki, cze­ka­ją­cych je­dy­nie na po­moc kra­jów bo­gat­szych.

Plan­sze wy­sta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem”:

Pre­lek­cja i de­ba­ta uczniów

Wy­sta­wie mo­że to­wa­rzy­szyć po­mysł spo­tka­nia i dys­ku­sji uczniów z przed­sta­wi­cie­la­mi Fun­da­cji. Spo­tka­nie skła­da się z dwóch czę­ści: pre­zen­ta­cji oraz prze­pro­wa­dza­nej przez uczniów de­ba­ty oks­fordz­kiej. W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia przed­sta­wi­ciel Fun­da­cji oma­wia dwa te­ma­ty, klu­czo­wo zwią­za­ne z Afry­ką: pro­blem nie­do­ży­wie­nia oraz edu­ka­cji. W dru­giej czę­ści ucznio­wie na pod­sta­wie pre­lek­cji oraz otrzy­ma­nych ma­te­ria­łów źró­dło­wych (wnio­ski zło­żo­ne do Fun­da­cji, da­ne licz­bo­we, hi­sto­rie miesz­kań­ców Afry­ki) prze­pro­wa­dza­ją mo­ni­to­ro­wa­ną dys­ku­sję nt. ra­cjo­nal­no­ści prze­zna­cza­nia po­mo­cy fi­nan­so­wej dla Afry­ki na te dwa ob­sza­ry.

Za­sa­dy współ­pra­cy

Do pro­jek­tu za­pra­sza­my szko­ły po­nad­gim­na­zjal­ne, bo­wiem te­ma­ty­ka oraz for­ma pre­lek­cji i de­ba­ty wy­ma­ga­ją spo­rej doj­rza­ło­ści uczniów. Wy­sta­wa to 20 plansz for­ma­tu A‑0, roz­sta­wio­nych na sto­ja­kach. Szko­ła udo­stęp­nia prze­strzeń na pre­zen­ta­cję wy­sta­wy (np. ko­ry­tarz szkol­ny), na wspól­nie uzgod­nio­ny okres. Zo­bo­wią­zu­je się rów­nież do zor­ga­ni­zo­wa­nia do­wol­nej licz­by spo­tkań z ucznia­mi w kla­sach (su­ge­ro­wa­ny czas jed­ne­go spo­tka­nia: 2 go­dzi­ny lek­cyj­ne).

Za­rów­no pre­zen­ta­cję wy­sta­wy, jak i spo­tka­nie z ucznia­mi Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dza nie­od­płat­nie, w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej.

Pod­kre­śla­my, że za­rów­no wy­sta­wa jak i pre­lek­cja nie za­wie­ra­ją żad­nych ma­te­ria­łów dra­stycz­nych, nie­od­po­wied­nich dla wraż­li­wo­ści nie­let­nich uczniów.

Czte­ry ce­le or­ga­ni­za­cji wy­sta­wy i pre­lek­cji

Cel: Uczeń zy­sku­je in­for­ma­cje o Afry­ce

Wy­sta­wa oraz pre­zen­ta­cja przy­bli­ża­ją ucznio­wi in­for­ma­cje, da­ne, sta­ty­sty­ki i spe­cy­fi­kę kon­ty­nen­tu. Wie­dza po­da­wa­na jest za­rów­no w for­mie fak­tów, ob­ra­zów, jak i au­ten­tycz­nych hi­sto­rii z Afry­ki, prze­ka­zy­wa­nych w re­por­ter­skiej for­mie.

Cel: Uczeń zy­sku­je umie­jęt­ność uczest­ni­cze­nia w de­ba­cie oks­fordz­kiej

Uczniom zo­sta­ną przed­sta­wio­ne za­sa­dy de­ba­ty. Na­stęp­nie od­bę­dzie się de­ba­ta oks­fordz­ka, prze­pro­wa­dzo­na przez uczniów pod kon­tro­lą prze­szko­lo­ne­go przed­sta­wi­cie­la Fun­da­cji z za­cho­wa­niem wszel­kich nie­zbęd­nych re­guł.

Cel: Uczeń roz­wi­ja wraż­li­wość spo­łecz­ną

Wy­sta­wa oraz spo­tka­nie z ucznia­mi po­zwa­la­ją roz­wi­nąć wraż­li­wość mło­dych lu­dzi na pro­ble­my dru­gie­go czło­wie­ka, a przez to uczy­nić ko­lej­ny krok w kie­run­ku bu­do­wa­nia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go.

Cel: uka­za­nie moż­li­wo­ści i za­let wo­lon­ta­ria­tu

Po­przez pre­zen­ta­cję efek­tów dzia­łań Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki, uczeń zy­sku­je mo­ty­wa­cję do za­an­ga­żo­wa­nia się w wo­lon­ta­riat.

Au­to­rzy wy­sta­wy i uczest­ni­cy spo­tkań z ucznia­mi:

Ka­ta­rzy­na Urban, re­dak­tor­ka od lat pra­cu­ją­ca na rzecz or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych. Po­sia­da do­świad­cze­nie w pra­cy z ucznia­mi szkół śred­nich. Ma­gi­ster mar­ke­tin­gu i za­rzą­dza­nia MBA, ab­sol­went­ka m.in. stu­diów po­dy­plo­mo­wych z za­kre­su hi­sto­rii i fi­lo­zo­fii.

Ma­te­usz Gur­biel, w Fun­da­cji od­po­wie­dzial­ny za kon­tak­ty z Dar­czyń­ca­mi. Au­tor licz­nych tek­stów nt. Afry­ki, po­wsta­łych w wy­ni­ku je­go służ­bo­wych po­dró­ży. Po­sia­da do­świad­cze­nie w pra­cy z ucznia­mi szkół śred­nich. Ma­gi­ster so­cjo­lo­gii UJ w za­kre­sie pra­cy so­cjal­nej.

Kon­takt: tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00; ma­il: fundacja@pomocafryce.pl

Print Friendly, PDF & Email