Zamów magnes-cegiełkę

header
Fot.: Dariusz Marut
Fot.: Dariusz Marut
Magnes cegiełka – Marie Florieka

Na magne­sie widocz­na jest Marie Flo­rie­ka z Andi­lam­be na Mada­ga­ska­rze. Jest jed­ną z 1500 dzie­ci, doży­wia­nych przez naszą Fun­da­cję na tej wyspie w roku 2021. Jej mama zmar­ła po poro­dzie i tata został sam z szóst­ką dzie­ci. Dziew­czyn­ka dzię­ki pomo­cy z Pol­ski poszła do szko­ły, gdzie też dosta­je jeść.

Cegieł­kę (magnes na lodów­kę) w cenie 17 zł (wraz z prze­sył­ką) moż­na zamó­wić telefonicznie:

12 357 65 26, 12 357 62 00 (ponie­dzia­łek-pią­tek od 8 do 16), e‑mailem: cegielki@pomocafryce.pl lub korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza poniżej.

Dowiedz się wię­cej o aktu­al­nej zbiór­ce: Budo­wie oddzia­łu dzie­cię­ce­go szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny (Mada­ga­skar).