Zamów magnes-cegiełkę

Fot.: Dariusz Marut
Fot.: Dariusz Marut
Magnes cegiełka – Sia

Na magne­sie widocz­na jest Sia z Tsi­mi­ja­ly na Mada­ga­ska­rze. Jest jed­ną z 1100 dzie­ci, doży­wia­nych przez naszą Fun­da­cję na tej wyspie w roku 2020. Dziew­czyn­ka miesz­ka w chat­ce z bam­bu­sa, a cięż­ka pra­ca jej nie­pi­śmien­nych rodzi­ców nie jest w sta­nie wyży­wić rodzi­ny.

Cegieł­kę (magnes na lodów­kę) w cenie 17 zł (wraz z prze­sył­ką) moż­na zamó­wić tele­fo­nicz­nie:

12 357 65 26, 12 357 62 00 (ponie­dzia­łek-pią­tek od 8 do 16) lub mailo­wo: cegielki@pomocafryce.pl.