fbpx
Pomoc, która działa | Polska Fundacja dla Afryki
Polska Fundacja dla Afryki

Zamów magnes-cegiełkę na ratowanie życia!

Dożywianie 1100 dzieci na Madagaskarze – Zamów magnes-cegiełkę!

Mo­że­my ra­zem przez ca­ły rok do­ży­wiać za­gło­dzo­ne dzie­ci w kil­ku szko­łach i sto­łów­kach na Ma­da­ga­ska­rze, a tak­że da­jąc żyw­ność do do­mu.

Mo­że­my dać szan­sę na nor­mal­ne ży­cie 1100 dzie­ciom – to jak­by ura­to­wać ca­łe ma­łe mia­sto.

By na­kar­mić głod­ne dzie­ci, roz­pro­wa­dza­my ce­gieł­ki-ma­gne­sy na lo­dów­kę.

Jest na nich Sia – jed­no z dzie­ci, ob­ję­tych do­ży­wia­niem.

Dziew­czyn­ka miesz­ka w chat­ce z bam­bu­sa, a cięż­ka pra­ca jej nie­pi­śmien­nych ro­dzi­ców nie jest w sta­nie wy­ży­wić ro­dzi­ny. To do ta­kich dzie­ci, skraj­nie bied­nych, do­trze na­sza po­moc.

17 zł to pięcioro nakarmionych dzieci!

Ma­gnes: 17 zł wraz z prze­sył­ką. Pła­cisz po otrzy­ma­niu prze­sył­ki.

Za­mów te­le­fo­nicz­nie: 12 357 62 00, 12 357 65 26, po­nie­dzia­łek-pią­tek od 8:00 do 18:00.

Sha­re on fa­ce­bo­ok
Fa­ce­bo­ok
Sha­re on twit­ter
Twit­ter

© Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków, or­ga­ni­za­cja po­żyt­ku pu­blicz­ne­go KRS 0000415325