fbpx
Zamów obiad!
To na­sza eki­pa ku­cha­rzy w Mam­pi­ko­ny! Jest moc!!!

Su­san­ne (w środ­ku) ko­cha swo­ją pra­cę. — Ra­no John roz­pa­la ogień pod 8 ko­tła­mi, a my idzie­my na za­ku­py – opo­wia­da. — Ty­le te­go jest, że nie mo­że­my przy­nieść i trze­ba się wra­cać – śmie­je się. — Ale sprze­daw­cy po­ma­ga­ją za­nieść za­ku­py. Wie­dzą, że to dla naj­bied­niej­szych dzie­ci.

Ra­zem mo­że­my przez ca­ły rok do­ży­wiać za­gło­dzo­ne dzie­ci w kil­ku szko­łach i sto­łów­kach na Ma­da­ga­ska­rze. Ra­zem mo­że­my po­móc 1100 dzie­ciom – to jak­by ura­to­wać ca­łe ma­łe mia­sto.

To na­sza eki­pa ku­cha­rzy w Mam­pi­ko­ny! Jest moc!!!

Su­san­ne (w środ­ku) ko­cha swo­ją pra­cę. — Ra­no John roz­pa­la ogień pod 8 ko­tła­mi, a my idzie­my na za­ku­py – opo­wia­da. — Ty­le te­go jest, że nie mo­że­my przy­nieść i trze­ba się wra­cać – śmie­je się. — Ale sprze­daw­cy po­ma­ga­ją za­nieść za­ku­py. Wie­dzą, że to dla naj­bied­niej­szych dzie­ci.

Ra­zem mo­że­my przez ca­ły rok do­ży­wiać za­gło­dzo­ne dzie­ci w kil­ku szko­łach i sto­łów­kach na Ma­da­ga­ska­rze. Ra­zem mo­że­my po­móc 1100 dzie­ciom – to jak­by ura­to­wać ca­łe ma­łe mia­sto.

Sha­re on fa­ce­bo­ok
Fa­ce­bo­ok
Sha­re on twit­ter
Twit­ter

© Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków, or­ga­ni­za­cja po­żyt­ku pu­blicz­ne­go KRS 0000415325