fbpx
Zamów magnes-cegiełkę na pomoc ofiarom epidemii na Madagaskarze!
Polska Fundacja dla Afryki

Zamów magnes-cegiełkę na pomoc ofiarom epidemii na Madagaskarze!

Pro­wa­dzi­my sze­ro­ką dys­try­bu­cję żyw­no­ści dla po­szko­do­wa­nych przez epi­de­mię na Ma­da­ga­ska­rze. Bar­dziej niż wi­ru­sa bo­imy się umrzeć z gło­du – mó­wią miesz­kań­cy wy­spy. W Afry­ce epi­de­mia po­tę­gu­ję klę­skę gło­du.

Na zdję­ciu: bez­dom­ni dziad­ko­wie, któ­rzy po śmier­ci sy­na i sy­no­wej zaj­mu­ją się wnu­ka­mi, otrzy­ma­li wo­rek je­dze­nia.

By na­kar­mić głod­ne dzie­ci, na­kar­mić tych, co nie ma­ją jak za­ro­bić na chleb oraz bez­dom­nych i dzie­ci uli­cy, roz­pro­wa­dza­my ce­gieł­ki-ma­gne­sy na lo­dów­kę.

Jest na nich Sia – jed­no z dzie­ci, ob­ję­tych do­ży­wia­niem.

17 zł to pięcioro nakarmionych dzieci!

Ma­gnes: 17 zł wraz z prze­sył­ką. Pła­cisz po otrzy­ma­niu prze­sył­ki.

Za­mów te­le­fo­nicz­nie: 12 357 62 00, 12 357 65 26, po­nie­dzia­łek-pią­tek od 8:00 do 18:00.

Sha­re on fa­ce­bo­ok
Fa­ce­bo­ok
Sha­re on twit­ter
Twit­ter

© Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków, or­ga­ni­za­cja po­żyt­ku pu­blicz­ne­go KRS 0000415325