fbpx

Zamówienie cegiełki

Imię: [text* imie] *
Na­zwi­sko: [text* na­zwi­sko] *
In­sty­tu­cja / fir­ma: [text in­sty­tu­cja]
Uli­ca: [text* uli­ca] *
Nu­mer do­mu i miesz­ka­nia: [text* nu­mer] *
Kod pocz­to­wy: [text* kod_pocztowy] *
Miej­sco­wość: [text* miej­sco­wosc] *
Nu­mer te­le­fo­nu: [text te­le­fon]
Ad­res ema­il: [ema­il* ema­il] *
Licz­ba za­ma­wia­nych ce­gie­łek: [se­lect* licz­ba me­nu „1” „2” „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10”] *

[sub­mit „Za­ma­wiam ce­gieł­kę!”]

* po­la wy­ma­ga­ne
Za­mó­wie­nie ce­gieł­ki
Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki — For­mu­larz

Imię: [imie]
Na­zwi­sko: [na­zwi­sko]
In­sty­tu­cja / fir­ma: [in­sty­tu­cja]
Uli­ca: [uli­ca]
Nu­mer do­mu: [nu­mer]
Kod pocz­to­wy: [kod_pocztowy]
Miej­sco­wość: [miej­sco­wosc]
Nu­mer te­le­fo­nu: [te­le­fon]
Ad­res ema­il: [ema­il]
Licz­ba za­ma­wia­nych ce­gie­łek: [licz­ba]

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki

1
1
Po­twier­dze­nie za­mó­wie­nia ce­gieł­ki
Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
Sza­now­na Pa­ni, Sza­now­ny Pa­nie!

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za za­mó­wie­nie ce­gieł­ki-ma­gne­su. Prze­sył­kę wy­śle­my li­stem zwy­kłym. Opła­ty za ce­gieł­kę pro­szę do­ko­nać do­pie­ro po otrzy­ma­niu prze­sył­ki, w któ­rej bę­dzie znaj­do­wał się blan­kiet z nu­me­rem na­sze­go kon­ta ban­ko­we­go.

Z po­zdro­wie­nia­mi

Ze­spół Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki
— - — - — - — - — - — - — -
Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków
— - — - — - — - — - — - — -
tel. 12 357–65-26, 12 357–62-00
e‑mail: fundacja@pomocafryce.org
— - — - — - — - — - — - — -
KRS: 0000415325
REGON: 122539954
NIP: 6762454487
— - — - — - — - — - — - — -
www.pomocafryce.org
— - — - — - — - — - — - — -
Ak­tu­al­no­ści: www.facebook.com/PolskaFundacjadlaAfryki
[imie] [na­zwi­sko] [ema­il]>

Two­ja wia­do­mość zo­sta­ła wy­sła­na. Dzię­ku­je­my.
Two­ja wia­do­mość nie zo­sta­ła wy­sła­na.
Wy­stą­pi­ły błę­dy. Sprawdź wszyst­kie po­la for­mu­la­rza i spró­buj wy­słać po­now­nie.
Two­ja wia­do­mość nie zo­sta­ła wy­sła­na.
Pro­szę za­po­znać się z wa­run­ka­mi oraz za­zna­czyć od­po­wied­nie po­le aby kon­ty­nu­ować.
Po­da­ny ad­res e‑mail jest nie­po­praw­ny.
Pro­szę uzu­peł­nić wy­ma­ga­ne po­le.
Od­po­wiedź nie jest pra­wi­dło­wa.
Błąd pod­czas prze­sy­ła­nia pli­ku.
Prze­sy­ła­nie te­go ro­dza­ju pli­ku jest nie­do­zwo­lo­ne.
Plik jest zbyt du­ży.
Nie uda­ło się prze­słać pli­ku. Wy­stą­pił błąd.
Wpi­sa­ny kod jest nie­pra­wi­dło­wy.