fbpx

Klauzula

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (RODO) in­for­mu­je­my, że prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we. Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce tych ope­ra­cji znaj­dą Pań­stwo po­ni­żej.

I. Ad­mi­ni­stra­tor da­nych oso­bo­wych

Ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych je­ste­śmy my – Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie. Do­kład­ny ad­res na­szej sie­dzi­by to: ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków. Je­ste­śmy wpi­sa­ni do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS: 0000415325. Nasz REGON to: 122539954, a NIP: 6762454487.

II. In­spek­tor Da­nych Oso­bo­wych

Wy­zna­czy­li­śmy In­spek­to­ra Da­nych Oso­bo­wych, z któ­rym mo­gą się Pań­stwo kon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich da­nych oso­bo­wych i rea­lizacji swo­ich praw przez e‑mail: ido@pomocafryce.org; te­le­fon: 12 357–62-00; lub pi­sem­nie na ad­res na­szej sie­dzi­by, wska­za­ny w pkt. I.

III. Ce­le i pod­sta­wy prze­twa­rza­nia

Prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we w kil­ku ce­lach:

 • prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­da­li Pań­stwo pod­czas skła­da­nia nam da­ro­wi­zny, ze wzglę­du na po­trze­bę re­ali­za­cji obo­wiąz­ków praw­nych (w tym przy­pad­ku po­dat­ko­wych) wzglę­dem na­sze­go pań­stwa (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kie­dy za­ma­wia­ją Pań­stwo na­sze ce­gieł­ki (przy­kła­do­wo ma­gne­sy na lo­dów­kę) li­stow­nie lub te­le­fo­nicz­nie, re­ali­zu­je­my pe­wien ro­dzaj umo­wy: my pra­gnie­my wy­słać Pań­stwu nasz dro­biazg, a Pań­stwo pra­gną wspo­móc na­szą dzia­łal­ność da­ro­wi­zną. Te­go ty­pu ko­re­spon­den­cja z na­szej stro­ny od­by­wa się w ce­lu wy­ko­na­nia i na pod­sta­wie za­war­tej z Pań­stwem umo­wy (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • chce­my utrzy­my­wać z Pań­stwem kon­takt li­stow­ny (ew. po­przez pocz­tę elek­tro­nicz­ną e‑mail) w ce­lu in­for­mo­wa­nia o Pań­stwa da­ro­wi­znach, któ­re wpły­nę­ły na na­sze kon­ta, a tak­że in­for­mo­wa­nia o ostat­nich do­ko­na­niach Fun­da­cji oraz ak­tu­al­nych pro­jek­tach pro­wa­dzo­nych przez Fun­da­cję. Ko­re­spon­den­cję ta­ką pro­wa­dzi­my z Pań­stwem, gdyż jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ana­li­zu­je­my da­ne o Pań­stwa wpła­tach na po­trze­by we­wnętrz­ne. Przy­kła­do­wo, je­że­li za­uwa­ża­my, że od dłuż­sze­go cza­su nie wspo­ma­ga­ją Pań­stwo pro­wa­dzo­nych przez nas pro­jek­tów, ogra­ni­cza­my ko­re­spon­den­cję do Pań­stwa. Dla Fun­da­cji jest to oszczęd­ność fun­du­szy, a Pań­stwo nie są nie­po­trzeb­nie nie­po­ko­je­ni na­szy­mi li­sta­mi. Jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

IV. Ka­te­go­rie da­nych, któ­re prze­twa­rza­my

Oto ka­te­go­rie Pań­stwa da­nych, któ­re prze­twa­rza­my:

 • pod­sta­wo­we da­ne iden­ty­fi­ka­cyj­ne;
 • pod­sta­wo­we da­ne kon­tak­to­we;
 • pod­sta­wo­we da­ne kon­tak­to­we elek­tro­nicz­ne;
 • da­ro­wi­zny na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki.

V. Od­bior­cy da­nych

Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­że­my udo­stęp­niać na­stę­pu­ją­cym ka­te­go­riom pod­mio­tów:

 • fir­mie księ­go­wej;
 • fir­mom re­ali­zu­ją­cym usłu­gi pocz­to­we i ku­rier­skie.

VI. Prze­ka­zy­wa­nie da­nych do państw trze­cich lub or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych

Nie prze­ka­zu­je­my Pań­stwa da­nych po­za te­ren Pol­ski.

VII. Okres prze­cho­wy­wa­nia da­nych

 • Da­ne oso­bo­we, któ­re otrzy­ma­li­śmy od Pań­stwa wraz ze zło­żo­ną da­ro­wi­zną mu­szą być prze­cho­wy­wa­ne przez nas dla ce­lów spra­woz­daw­czych i po­dat­ko­wych przez okres 5 lat li­cząc od koń­ca ro­ku ka­len­da­rzo­we­go, w któ­rym upły­nął ter­min płat­no­ści przez Fun­da­cję po­dat­ku.
 • Pań­stwa pod­sta­wo­we da­ne iden­ty­fi­ka­cyj­ne i pod­sta­wo­we da­ne kon­tak­to­we prze­twa­rza­my na po­trze­by ko­re­spon­den­cji pro­wa­dzo­nej przez Fun­da­cję (patrz pkt III) do cza­su, aż Pań­stwo zgło­szą sprze­ciw wzglę­dem ich prze­twa­rza­nia w tym ce­lu, lub sa­mi usta­li­my, że ta­kie prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­nych stra­ci­ło ra­cję by­tu (patrz pkt III).

VIII. Pań­stwa pra­wa

Przy­słu­gu­je Pań­stwu:

 • pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych oraz otrzy­ma­nia ich ko­pii;
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia (po­pra­wia­nia) swo­ich da­nych;
 • pra­wo do usu­nię­cia da­nych, je­że­li – Pań­stwa zda­niem – nie ma pod­staw do te­go, aby­śmy prze­twa­rza­li Pań­stwa da­ne;
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych np. wy­łącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia;
 • pra­wo do sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia w ce­lu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go (pro­wa­dzo­nej przez Fun­da­cję ko­re­spon­den­cji). Je­że­li sko­rzy­sta­ją Pań­stwo z te­go pra­wa – za­prze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia da­nych w tym ce­lu;
 • pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych do in­ne­go ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych – w przy­pad­ku, kie­dy da­ne te są nie­zbęd­ne do wy­ko­na­nia umo­wy lub ich prze­twa­rza­nie od­by­wa się na pod­sta­wie zgo­dy;
 • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go. Je­że­li uwa­ża­ją Pań­stwo, że prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne nie­zgod­nie z pra­wem, mo­gą Pań­stwo zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych lub in­ne­go wła­ści­we­go or­ga­nu nad­zor­cze­go.

IX. In­for­ma­cja o wymogu/dobrowolności po­da­nia da­nych

Gdy za­ma­wia­ją Pań­stwo na­sze ce­gieł­ki (przy­kła­do­wo ma­gne­sy na lo­dów­kę), po­da­nie przez Pań­stwa pod­sta­wo­wych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych i pod­sta­wo­wych da­nych kon­tak­to­wych mo­że być wa­run­kiem ko­niecz­nym za­war­cia z na­mi umo­wy. Nie po­sia­da­jąc ta­kich da­nych, nie bę­dzie­my w sta­nie prze­ka­zać Pań­stwu na­szych ce­gie­łek za po­śred­nic­twem firm re­ali­zu­ją­cych usłu­gi pocz­to­we i ku­rier­skie. Jed­nak­że za­wsze ist­nie­je moż­li­wość oso­bi­ste­go od­bio­ru ce­gie­łek w na­szej sie­dzi­bie (patrz pkt I).

Po­da­wa­nie pod­sta­wo­wych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych oraz pod­sta­wo­wych da­nych ad­re­so­wych, pod­czas skła­da­nia da­ro­wi­zny jest do­bro­wol­ne, jed­nak­że brak ta­kich da­nych unie­moż­li­wi nam kon­takt z Pań­stwem. Nie bę­dzie­my mo­gli po­dzię­ko­wać Pań­stwu za dar, po­in­for­mo­wać Pań­stwa o tym, jak go wy­ko­rzy­sta­li­śmy, po­in­for­mo­wać Pań­stwa o przy­szłych pla­nach Fun­da­cji. Nie bę­dą mo­gli tak­że Pań­stwo otrzy­mać od nas po­twier­dze­nia wpła­ty, po­trzeb­ne­go Pań­stwu do uzy­ska­nia od­pi­su po­dat­ko­we­go.

X. In­for­ma­cja o zauto­ma­ty­zo­wa­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu

Fun­da­cja pro­wa­dzi ta­kie dzia­ła­nia wy­łącz­nie w ce­lu po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji o dal­szym pro­wa­dze­niu ko­re­spon­den­cji z dar­czyń­ca­mi na pod­sta­wie hi­sto­rii do­ko­ny­wa­nych da­ro­wizn.

XI. In­for­ma­cja o źró­dle da­nych

Pań­stwa da­ne oso­bo­we, któ­re prze­twa­rza­my, mo­gli­śmy otrzy­mać z kil­ku, wy­łącz­nie le­gal­nych źró­deł:

 • mo­gli Pań­stwo prze­ka­zać je nam za po­śred­nic­twem in­sty­tu­cji, przy po­mo­cy któ­rej wpła­ci­li nam da­ro­wi­znę;
 • po­da­li je Pań­stwo bez­po­śred­nio Fun­da­cji, przy­kła­do­wo pod­czas za­ma­wia­nia na­szych ce­gie­łek lub oso­bi­stej wpła­ty da­ru w sie­dzi­bie Fun­da­cji.
Print Friendly, PDF & Email