Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

W związ­ku z wej­ściem w życie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) infor­mu­je­my, że prze­twa­rza­my Pań­stwa dane oso­bo­we. Szcze­gó­ły doty­czą­ce tych ope­ra­cji znaj­dą Pań­stwo poniżej.

I. Admi­ni­stra­tor danych osobowych

Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jeste­śmy my – Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie. Dokład­ny adres naszej sie­dzi­by to: ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków. Jeste­śmy wpi­sa­ni do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS: 0000415325. Nasz REGON to: 122539954, a NIP: 6762454487.

II. Inspek­tor Danych Osobowych

Wyzna­czy­li­śmy Inspek­to­ra Danych Oso­bo­wych, z któ­rym mogą się Pań­stwo kon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich danych oso­bo­wych i reali­za­cji swo­ich praw przez e‑mail: ido@pomocafryce.pl; tele­fon: 12 357–62–00; lub pisem­nie na adres naszej sie­dzi­by, wska­za­ny w pkt. I.

III. Cele i pod­sta­wy przetwarzania

Prze­twa­rza­my Pań­stwa dane oso­bo­we w kil­ku celach:

 • prze­twa­rza­my dane, któ­re poda­li Pań­stwo pod­czas skła­da­nia nam daro­wi­zny, ze wzglę­du na potrze­bę reali­za­cji obo­wiąz­ków praw­nych (w tym przy­pad­ku podat­ko­wych) wzglę­dem nasze­go pań­stwa (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kie­dy zama­wia­ją Pań­stwo nasze magne­sy na lodów­kę listow­nie lub tele­fo­nicz­nie, reali­zu­je­my pewien rodzaj umo­wy: my pra­gnie­my wysłać Pań­stwu nasz dro­biazg, a Pań­stwo pra­gną pro­mo­wać naszą dzia­łal­ność. Tego typu kore­spon­den­cja z naszej stro­ny odby­wa się w celu wyko­na­nia i na pod­sta­wie zawar­tej z Pań­stwem umo­wy (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • chce­my utrzy­my­wać z Pań­stwem kon­takt listow­ny (ew. poprzez pocz­tę elek­tro­nicz­ną e‑mail) w celu infor­mo­wa­nia o Pań­stwa daro­wi­znach, któ­re wpły­nę­ły na nasze kon­ta, a tak­że infor­mo­wa­nia o ostat­nich doko­na­niach Fun­da­cji oraz aktu­al­nych pro­jek­tach pro­wa­dzo­nych przez Fun­da­cję. Kore­spon­den­cję taką pro­wa­dzi­my z Pań­stwem, gdyż jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ana­li­zu­je­my dane o Pań­stwa wpła­tach na potrze­by wewnętrz­ne. Przy­kła­do­wo, jeże­li zauwa­ża­my, że od dłuż­sze­go cza­su nie wspo­ma­ga­ją Pań­stwo pro­wa­dzo­nych przez nas pro­jek­tów, ogra­ni­cza­my kore­spon­den­cję do Pań­stwa. Dla Fun­da­cji jest to oszczęd­ność fun­du­szy, a Pań­stwo nie są nie­po­trzeb­nie nie­po­ko­je­ni naszy­mi lista­mi. Jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

IV. Kate­go­rie danych, któ­re przetwarzamy

Oto kate­go­rie Pań­stwa danych, któ­re przetwarzamy:

 • pod­sta­wo­we dane identyfikacyjne;
 • pod­sta­wo­we dane kontaktowe;
 • pod­sta­wo­we dane kon­tak­to­we elektroniczne;
 • daro­wi­zny na rzecz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki.

V. Odbior­cy danych

Pań­stwa dane oso­bo­we może­my udo­stęp­niać nastę­pu­ją­cym kate­go­riom podmiotów:

 • fir­mie księgowej;
 • fir­mom reali­zu­ją­cym usłu­gi pocz­to­we i kurierskie.

VI. Prze­ka­zy­wa­nie danych do państw trze­cich lub orga­ni­za­cji międzynarodowych

Nie prze­ka­zu­je­my Pań­stwa danych poza teren Polski.

VII. Okres prze­cho­wy­wa­nia danych

 • Dane oso­bo­we, któ­re otrzy­ma­li­śmy od Pań­stwa wraz ze zło­żo­ną daro­wi­zną muszą być prze­cho­wy­wa­ne przez nas dla celów spra­woz­daw­czych i podat­ko­wych przez okres 5 lat licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym upły­nął ter­min płat­no­ści przez Fun­da­cję podatku.
 • Pań­stwa pod­sta­wo­we dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne i pod­sta­wo­we dane kon­tak­to­we prze­twa­rza­my na potrze­by kore­spon­den­cji pro­wa­dzo­nej przez Fun­da­cję (patrz pkt III) do cza­su, aż Pań­stwo zgło­szą sprze­ciw wzglę­dem ich prze­twa­rza­nia w tym celu, lub sami usta­li­my, że takie prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych stra­ci­ło rację bytu (patrz pkt III).

VIII. Pań­stwa prawa

Przy­słu­gu­je Państwu:

 • pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych;
 • pra­wo do usu­nię­cia danych, jeże­li – Pań­stwa zda­niem – nie ma pod­staw do tego, aby­śmy prze­twa­rza­li Pań­stwa dane;
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych np. wyłącz­nie do ich przechowywania;
 • pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go (pro­wa­dzo­nej przez Fun­da­cję kore­spon­den­cji). Jeże­li sko­rzy­sta­ją Pań­stwo z tego pra­wa – zaprze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia danych w tym celu;
 • pra­wo do prze­no­sze­nia danych do inne­go admi­ni­stra­to­ra danych – w przy­pad­ku, kie­dy dane te są nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy lub ich prze­twa­rza­nie odby­wa się na pod­sta­wie zgody;
 • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go. Jeże­li uwa­ża­ją Pań­stwo, że prze­twa­rza­my Pań­stwa dane nie­zgod­nie z pra­wem, mogą Pań­stwo zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych lub inne­go wła­ści­we­go orga­nu nadzorczego.

IX. Infor­ma­cja o wymogu/dobrowolności poda­nia danych

Gdy zama­wia­ją Pań­stwo nasze magne­sy na lodów­kę, poda­nie przez Pań­stwa pod­sta­wo­wych danych iden­ty­fi­ka­cyj­nych i pod­sta­wo­wych danych kon­tak­to­wych może być warun­kiem koniecz­nym zawar­cia z nami umo­wy. Nie posia­da­jąc takich danych, nie będzie­my w sta­nie prze­ka­zać Pań­stwu naszych magne­sów za pośred­nic­twem firm reali­zu­ją­cych usłu­gi pocz­to­we i kurier­skie. Jed­nak­że zawsze ist­nie­je moż­li­wość oso­bi­ste­go odbio­ru magne­sów w naszej sie­dzi­bie (patrz pkt I).

Poda­wa­nie pod­sta­wo­wych danych iden­ty­fi­ka­cyj­nych oraz pod­sta­wo­wych danych adre­so­wych, pod­czas skła­da­nia daro­wi­zny jest dobro­wol­ne, jed­nak­że brak takich danych unie­moż­li­wi nam kon­takt z Pań­stwem. Nie będzie­my mogli podzię­ko­wać Pań­stwu za dar, poin­for­mo­wać Pań­stwa o tym, jak go wyko­rzy­sta­li­śmy, poin­for­mo­wać Pań­stwa o przy­szłych pla­nach Fun­da­cji. Nie będą mogli tak­że Pań­stwo otrzy­mać od nas potwier­dze­nia wpła­ty, potrzeb­ne­go Pań­stwu do uzy­ska­nia odpi­su podatkowego.

X. Infor­ma­cja o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o profilowaniu

Fun­da­cja pro­wa­dzi takie dzia­ła­nia wyłącz­nie w celu podej­mo­wa­nia decy­zji o dal­szym pro­wa­dze­niu kore­spon­den­cji z dar­czyń­ca­mi na pod­sta­wie histo­rii doko­ny­wa­nych darowizn.

XI. Infor­ma­cja o źró­dle danych

Pań­stwa dane oso­bo­we, któ­re prze­twa­rza­my, mogli­śmy otrzy­mać z kil­ku, wyłącz­nie legal­nych źródeł:

 • mogli Pań­stwo prze­ka­zać je nam za pośred­nic­twem insty­tu­cji, przy pomo­cy któ­rej wpła­ci­li nam darowiznę;
 • poda­li je Pań­stwo bez­po­śred­nio Fun­da­cji, przy­kła­do­wo pod­czas zama­wia­nia naszych magne­sów lub oso­bi­stej wpła­ty daru w sie­dzi­bie Fundacji.