Twój 1,5% podatku na pomoc Afryce

header
Włącz się!
Twój 1,5% podatku
Włącz się!
Twój 1% podatku
Fot.: Rin­dra Rambelson 

By lekarz nie był luksusem!

Pro­si­my o prze­ka­za­nie 1,5% podat­ku na pomoc Afry­ce.  W tym roku nasza zbiór­ka to wspar­cie budo­wy szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. Two­je 1,5% zmie­ni życie tych ludzi.

KRS: 0000415325

Twój 1,5% podatku za rok 2023 na pomoc Afryce

Lucia­not ma 5 lat. Cho­dzi do szko­ły w Mam­pi­ko­ny. Z pła­czem wspo­mi­na swo­ją kole­żan­kę: „Uczy­łem się ra-zem z Miri­ną, ale ona zmar­ła w zeszłym tygo­dniu, bo była cho­ra na malarię”.

Po pierw­sze: nie ma w oko­li­cy leka­rzy. W przy­chod­niach przyj­mu­ją głów­nie fel­cze­rzy czy pie­lę­gniar­ki. Ale i tak w odle­głych wsi na pół­no­cy Mada­ga­ska­ru do takiej pla­ców­ki jest nawet i ponad 20 km. Oczy­wi­ście – na pie­cho­tę. Jak w przy­pad­ku chłop­ca o imie­niu Sedi (9 lat). Miał gorącz­kę tyfo­idal­ną i bie­gun­kę. W takim sta­nie, boso i w upa­le, szedł z mamą do pie­lę­gniar­ki 20 km. Do szpi­ta­la mają 50 km, więc dosta­nie się tam było niemożliwe.

Po dru­gie: na leka­rza niko­go nie stać. Rol­ni­cy nie mają żad­nych świad­czeń, ubez­pie­czeń spo­łecz­nych i za wszyst­ko muszą pła­cić. Od przy­ję­cia do leka­rza, poprzez jed­no­ra­zo­we ręka­wicz­ki, strzy­kaw­ki, za dia­gno­zę, za recep­tę, za lekar­stwa. W pań­stwo­wych szpi­ta­lach, gdy nie masz pie­nię­dzy – nie zosta­niesz przy­ję­ty. Zosta­niesz odesłany.

Po trze­cie: bra­ku­je spe­cja­li­stów i sprzę­tu. Jeśli naj­bliż­sze USG czy RTG jest 200 km od miej­sca zamiesz­ka­nia, dla prze­cięt­ne­go czło­wie­ka to tak samo, jak­by go nie było. Nie stać tu niko­go na podróż — w mal­ga­skich warun­kach trwa­ją­cą oko­ło 8 godzin. Dro­gi (a raczej jed­na dro­ga pro­wa­dzą­ca z pół­no­cy na połu­dnie) mają wię­cej dziur niż asfal­tu. Dziu­ry potra­fią być takie, że zmie­ści­ło­by się w niej oso­bo­we auto.

A w porze desz­czo­wej, gdy dro­gi są zala­ne, miej­sco­wi rol­ni­cy są zupeł­nie pozba­wie­ni opie­ki medycznej.

Od dziś sie­dzisz ław­ce z kimś innym

Dla­te­go więk­szość rol­ni­ków, wal­czą­cych o codzien­ną por­cję ryżu, nie może cho­dzić do leka­rza. Leczą się tra­dy­cyj­nie, zio­ła­mi. A gdy te nie poma­ga­ją – umie­ra­ją na banal­ne dla nas cho­ro­by. Naj­gor­sza jest mala­ria – każ­dy ją tu miał, nawet wie­le razy. Ale są i tacy któ­rzy jej nie prze­ży­li. Osła­bio­ne powszech­nym nie­do­ży­wie­niem małe dzie­ci. Mat­ki po poro­dzie. Oso­by starsze.

Dzie­ci w pod­sta­wów­kach są przy­zwy­cza­jo­ne do wia­do­mo­ści, któ­re pozna­ją po powro­cie z waka­cji: od nowe­go roku szkol­ne­go sie­dzisz w ław­ce z kimś innym. Twój kole­ga lub kole­żan­ka nie prze­trwa­li malarii.

Twój 1,5% podatku za rok 2023 na pomoc Afryce

Rafa­la­hi czę­sto ma wyso­ką gorącz­kę i bie­gun­kę. Bab­cia opo­wia­da, że nie mają dostę­pu do leka­rza i leczą chłop­ca domo­wy­mi spo­so­ba­mi: zbie­ra­ją liście ziół.

Twój 1,5% podatku za rok 2023 na pomoc Afryce
Twój 1,5% podatku za rok 2023 na pomoc Afryce

Dzie­wię­cio­mie­sięcz­na Fran­ce­la czę­sto cho­ru­je, ma bie­gun­ki, gorącz­ki, kaszel. Powin­na być pod sta­łą opie­ką leka­rza, ale nie­ste­ty o leka­rza jest tu napraw­dę bar­dzo trud­no. Do naj­bliż­szej pie­lę­gniar­ki mają po-nad 10 km.

KRS: 0000415325

Wśród wynisz­czo­nych nie­do­ży­wie­niem Mal­ga­szów gruź­li­ca i ane­mia sze­rzą się bły­ska­wicz­nie. Nie­do­ży­wie­nie mat­ki powo­du­je śmierć lub niską masę uro­dze­nio­wą dziec­ka a tak­że częst­sze cho­ro­by. Kobie­ty umie­ra­ją przy poro­dzie. Gdy we wsi zapy­tasz: któ­ra z kobiet rodzi­ła z leka­rzem? – żad­na nie pod­nie­sie ręki. Wszyst­kie rodzi­ły w domach, bez leka­rza. Wciąż spo­ty­ka się przy­pad­ki dżu­my i trą­du. Epi­de­mia odry w jed­nym roku potra­fi­ła zabić kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób. Śred­nia dłu­gość życia to zale­d­wie 45 lat.

Nigdy nie widzie­li lekarza

„Leczy­łam dzie­ci, któ­re nigdy w życiu nie widzia­ły leka­rza; któ­re nie wie­dzia­ły, na czym pole­ga bada­nie – mówi dr Lidia Sto­py­ra, sze­fo­wa misji medycz­nych Fun­da­cji na Mada­ga­ska­rze. – Tutej­sza pro­win­cja to region zapo­mnia­ny, gdzie nie docie­ra pomoc lekarska.

Dzie­ci z mala­rią, któ­re tra­fi­ły­by w Pol­sce do szpi­ta­la, tam były „hospi­ta­li­zo­wa­ne” pod drze­wa­mi w cie­niu szko­ły – kon­ty­nu­uje dr Sto­py­ra. — Duża część pro­ble­mów zdro­wot­nych zwią­za­nych była z nie­do­ży­wie­niem. Poma­ga­ją­cy nam miej­sco­wi stu­den­ci popro­si­li, żeby­śmy przy­szli potwier­dzić dia­gno­zę, że pacjent ma guza brzu­cha. Oka­za­ło się, że pacjent był na tyle chu­dy, że to co oni wzię­li za guz – było wyczu­wal­nym krę­go­słu­pem. W cza­sie bada­nia USG stwier­dzi­łam u jed­ne­go pacjen­ta, że od skó­ry do krę­go­słu­pa jest 2,5 cm, czy­li coś u nas niewyobrażalnego...”

Twój 1,5% podatku za rok 2023 na pomoc Afryce

Tina szła na pie­cho­tę ze swo­im dwu­let­nim synem na rękach ponad 20 km, by dostać się do pie­lę­gniar­ki. Chło­piec miał dłu­go­trwa­łą biegunkę.

Twój 1,5% podatku za rok 2023 na pomoc Afryce
Twój 1,5% podatku za rok 2023 na pomoc Afryce

Od ponad 3 lat, dzię­ki hoj­no­ści dar­czyń­ców Fun­da­cji, budu­je­my duży szpi­tal w Mam­pi­ko­ny. Ura­tu­je on rze­szę ludzi. Pierw­sza faza budo­wy (jak widać na zdję­ciu) jest już nie­mal goto­wa. To m.in. oddział pedia­trii i SOR. Trwa dru­ga faza budo­wy szpi­ta­la, obej­mu­ją­ca: blok ope­ra­cyj­ny, oddział wewnętrz­ny, gine­ko­lo­gię i sale dla chorych.

Nikt nie będzie odsy­ła­ny bez pomocy

W szpi­ta­lu będą pra­co­wać Mal­ga­sze, któ­rzy są przy­go­to­wy­wa­ni do pra­cy w zawo­dzie. Od naj­uboż­szych szpi­tal nie będzie pobie­rał żad­nych opłat, a resz­ta ludzi będzie pła­ci­ła nie­wiel­kie kwo­ty. „Nikt nie będzie odsy­ła­ny bez pomo­cy, jak to się zda­rza w pań­stwo­wych szpi­ta­lach – pod­kre­śla o. Dariusz Marut. – Pomo­że­my każdemu!”.

Aby tak się sta­ło, trze­ba zaku­pić wypo­sa­że­nie szpi­ta­la, w tym: sal cho­rych (krze­sła, łóż­ka, sprzę­ty do łazie­nek i toa­let), kuch­ni i biu­ra, labo­ra­to­rium (lodów­ka, kom­pu­ter, dru­kar­ka), apte­ki szpi­tal­nej, pral­ni, zmy­wal­ni, pio­nu sprzą­ta­ją­ce­go i technicznego.

Ile to kosztuje?

  • Koszt zaku­pu wypo­sa­że­nia dla szpi­ta­la to 150 751 zł.

Prze­każ 1,5% swo­je­go podat­ku dla Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki – KRS: 0000415325.

Zgod­nie z unij­nym roz­po­rzą­dze­niem ogól­nym o ochro­nie danych oso­bo­wych (RODO) infor­mu­je­my, że Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie gro­ma­dzi i prze­twa­rza dane oso­bo­we swo­ich Dar­czyń­ców. Z klau­zu­lą infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych moż­na zapo­znać się pod adre­sem inter­ne­to­wym: www.pomocafryce.pl/klauzula.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki orga­ni­zu­je zbiór­ki pie­nię­dzy na kon­kret­ne pro­jek­ty, reali­zo­wa­ne przez orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce w Afry­ce. Jeże­li zbie­rze­my wię­cej środ­ków niż na potrze­ba na pro­jekt 1,5%, nad­wyż­kę prze­ka­zu­je­my na następ­ną waż­ną spo­łecz­nie zbiórkę.