Polityka prywatności i plików cookies

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies ser­wi­su inter­ne­to­we­go Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sza­nu­je pra­wo do pry­wat­no­ści wszyst­kich osób prze­ka­zu­ją­cych jej jakie­kol­wiek infor­ma­cje o sobie. Dokła­da­my naj­wyż­szych sta­rań, by wszel­kie dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa pol­skie­go i Unii Europejskiej.

Nasza poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies infor­mu­je, jak prze­twa­rza­my dane osób odwie­dza­ją­cych stro­nę inter­ne­to­wą Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki, znaj­du­ją­cą się pod adre­sem pomocafryce.org.

I. Admi­ni­stra­tor Danych Osobowych

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków ser­wi­su inter­ne­to­we­go Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki, znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem pomocafryce.org, jeste­śmy my, czy­li Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie. Dokład­ny adres sie­dzi­by to: ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki jest wpi­sa­na do Kra­jo­we­go Reje­stru Przed­się­bior­ców pod nume­rem KRS: 0000415325. Jej NIP to: 6762454487, a REGON: 122539954.

II. Inspek­tor Danych Osobowych

Wyzna­czy­li­śmy Inspek­to­ra Danych Oso­bo­wych, z któ­rym możesz się skon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich danych oso­bo­wych i reali­za­cji swo­ich praw przez e‑mail: ido@pomocafryce.pl; tele­fon: 12 357–62–00 lub pisem­nie na adres naszej sie­dzi­by, wska­za­ny w pkt. I.

III. Jakie dane przetwarzamy

Prze­twa­rza­my wyłącz­nie dane, któ­re Użyt­kow­nik pozo­sta­wia pod­czas prze­by­wa­nia w ser­wi­sie inter­ne­to­wym Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki, znaj­du­ją­cym się pod adre­sem pomocafryce.org. Nigdy nie zabie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję Użyt­kow­ni­ków nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Nie zbie­ra­my żad­nych infor­ma­cji, umoż­li­wia­ją­cych skon­tak­to­wa­nie się z nimi elek­tro­nicz­nie, pocz­tą elek­tro­nicz­ną czy też w jaki­kol­wiek inny sposób.

Nasza stro­na inter­ne­to­wa – tak jak pra­wie każ­da stro­na inter­ne­to­wa w sie­ci Inter­net – wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies (zwa­ne też „cia­stecz­ka­mi”). Są to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we zapi­sy­wa­ne przez stro­nę inter­ne­to­wą w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka. Kie­dy prze­glą­dar­ka ponow­nie połą­czy się ze stro­ną, witry­na na pod­sta­wie wcze­śniej zapi­sa­nych „cia­ste­czek” jest w sta­nie roz­po­znać urzą­dze­nie, z któ­re­go korzy­sta Użytkownik.

Sto­so­wa­ne przez nas pli­ki cookies nie słu­żą do iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­ni­ków i na ich pod­sta­wie nie jest w żaden spo­sób usta­la­na ich tożsamość.

Użyt­kow­nik stro­ny może przy­go­to­wać swo­ją prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą do unie­moż­li­wia­nia zapi­sy­wa­nia pli­ków cookies. Odpo­wied­nią funk­cję moż­na zna­leźć w opcjach usta­wień prze­glą­dar­ki internetowej.

IV. W jakim celu oraz na jakiej pod­sta­wie prze­twa­rza­my dane

Pli­ki cookies na naszej stro­nie inter­ne­to­wej pomocafryce.org wspo­ma­ga­ją two­rze­nie ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z jej zaso­bów, co umoż­li­wia ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i zawartości.

Dane, któ­re pozy­sku­je­my dzię­ki „cia­stecz­kom” prze­twa­rza­my na pod­sta­wie nasze­go uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, pole­ga­ją­ce­go na chę­ci popra­wie­nia dzia­ła­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej, znaj­du­ją­cej się pod adre­sem pomocafryce.org, a tak­że w celu popra­wy sto­so­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści i świad­czo­nych usług (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f).

V. Jak dłu­go prze­twa­rza­my dane

Ser­wer, na któ­rym utrzy­my­wa­na jest stro­na inter­ne­to­wa Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki, znaj­du­ją­ca się pod adre­sem pomocafryce.org, ma dostęp wyłącz­nie do pli­ków cookies, któ­re wcze­śniej sam umie­ścił na urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków, o ile nie wyga­sła ich waż­ność (któ­ra jest cechą pli­ku cookie) lub Użyt­kow­nik samo­dziel­nie ich nie usu­nął. Wyczysz­cze­nie pli­ków cookies, zebra­nych przez urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka, umoż­li­wia każ­da prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa, a odpo­wied­nią funk­cję moż­na zna­leźć w jej opcjach ustawień.

Korzy­sta­my z opro­gra­mo­wa­nia ana­li­tycz­ne­go pod­mio­tów trze­cich (Google Ana­ly­tics), zamiesz­cza­ją­ce­go w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka pli­ki cookies. War­to wie­dzieć, że nie­mal­że każ­da stro­na inter­ne­to­wa na świe­cie uży­wa jakie­goś opro­gra­mo­wa­nia ana­li­tycz­ne­go i nie jest to żad­nym nad­uży­ciem. Według sta­ty­styk, naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne jest narzę­dzie Google Ana­li­tycs. Zasa­dy Google Ana­ly­tics doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa i pry­wat­no­ści moż­na prze­gląd­nąć pod nastę­pu­ją­cym adre­sem: www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.

VI. Czy pro­fi­lu­je­my dane Użyt­kow­ni­ków nasze­go ser­wi­su internetowego

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki nie pro­wa­dzi takich dzia­łań na danych pozo­sta­wio­nych przez Użyt­kow­ni­ków ser­wi­su inter­ne­to­we­go pomocafryce.org.

VII. Jakie pra­wa przy­słu­gu­ją Użyt­kow­ni­kom nasze­go ser­wi­su internetowego

Nigdy nie zabie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję Użyt­kow­ni­ków stro­ny inter­ne­to­wej Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki znaj­du­ją­cej się pod adre­sem pomocafryce.org. Jedy­nym śla­dem, któ­rym dys­po­nu­je­my po odwie­dzi­nach Użyt­kow­ni­ków na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, są ano­ni­mo­we dane zebra­ne przez narzę­dzie Google Ana­ly­tics. Są to sta­ty­sty­ki użyt­ko­wa­nia stro­ny. Widzi­my przy­bli­żo­ne dane doty­czą­ce tego, skąd pocho­dzą nasi Użyt­kow­ni­cy, jak tra­fi­li do nasze­go ser­wi­su, co oglą­da­ją i jak dłu­go, w co kli­ka­ją. Takie dane bar­dzo uła­twia­ją pro­wa­dze­nie i popra­wia­nie nasze­go ser­wi­su internetowego.

Użyt­kow­nik ma pra­wo nie zgo­dzić się na to, żeby jego odwie­dzi­ny naszej stro­ny inter­ne­to­wej zna­la­zły się w dostęp­nych dla nas ano­ni­mo­wych sta­ty­sty­kach. W tym celu powi­nien zain­sta­lo­wać doda­tek do swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, przy­go­to­wa­ny przez twór­cę narzę­dzia Google Ana­ly­tics. Taki doda­tek moż­na zna­leźć pod adre­sem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

VII. Komu udo­stęp­nia­my dane

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki niko­mu nie udo­stęp­nia zebra­nych przez sie­bie ano­ni­mo­wych danych sta­ty­stycz­nych o Użyt­kow­ni­kach ser­wi­su inter­ne­to­we­go znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem pomocafryce.org.