Zamów bezpłatną wystawę

header
Zamów bezpłatną wystawę
Fot.: Dariusz Marut
Wysta­wa poka­zu­je codzien­ne życie w Afry­ce (przy­kła­do­we tema­ty: zdro­wie, edu­ka­cja, sytu­acja kobiet, czas wol­ny). Foto­gra­fie pocho­dzą od insty­tu­cji w Afry­ce, wspie­ra­nych przez naszą Fun­da­cję. Uni­ka­my epa­to­wa­nia dra­stycz­ny­mi obra­za­mi. Celem wysta­wy jest uka­za­nie w migaw­ce spe­cy­fi­ki życia na tym kon­ty­nen­cie, z pod­kre­śle­niem deter­mi­na­cji ludzi Afry­ki w codzien­nej wal­ce o prze­trwa­nie. Chce­my z jed­nej stro­ny uka­zać, jak bar­dzo potrzeb­na jest pomoc temu kon­ty­nen­to­wi, z dru­giej zaś stro­ny niwe­lo­wać ste­reo­ty­py o bier­no­ści ludzi Afry­ki, cze­ka­ją­cych jedy­nie na pomoc kra­jów bogatszych. 

Wysta­wa to 10 stan­dów, roz­sta­wio­nych na sto­ja­kach. Wysy­ła­my ją kurie­rem. Dla szkół wraz z wysta­wą ofe­ru­je­my rów­nież bez­płat­ne warsz­ta­ty afry­kań­skie.

Kon­takt: tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00; mail: fundacja@pomocafryce.pl

Jak to dzia­ła w innych szko­łach, czy­taj tu.