Dziś ludzie w Afryce potrzebują Twojej pomocy!

header
Fot.: Piotr Żurek
Wpłać teraz
Fot.: Piotr Żurek

Pro­si­my o wpła­tę na pomoc Afryce

Wpłać teraz!
 
/
 
W związ­ku z wej­ściem w życie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych (RODO) infor­mu­je­my, że wraz z doko­na­niem przez Pań­stwa wpła­ty, Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków) będzie prze­twa­rzać Pań­stwa dane oso­bo­we. Za­po­zna­łem (-am) się z Klau­zu­lą o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych i ak­cep­tu­ję jej treść.
Przelewy24
Wpłać teraz
Aby zbu­do­wać szko­łę, potrze­ba 198 848 zł. W tym m.in.:
  • 2 wor­ki cemen­tu 50 kg – 55 zł;
  • kro­kwie – 198 zł;
  • drzwi zewnętrz­ne – 550 zł;
  • wpłać dowol­ną kwotę.
Zleć comie­sięcz­ną darowiznę

Ty nie musisz pamię­tać, a my nie musi­my się mar­twić o środ­ki na projekty!

ODKRYJ KORZY­ŚCI STA­ŁE­GO ZLECENIA

 

 

Ufun­duj cały projekt

PRO­GRAM VIP:
STUD­NIA NA MADAGASKARZE

  • ratu­jesz życie i zdro­wie całej miejscowości
  • wybie­rasz nazwę studni
  • otrzy­mu­jesz zdjęcie
Zamów magnes
Magnes – Mathilde

Aby wes­przeć Afry­kę, roz­pro­wa­dza­my bez­płat­ne magne­sy na lodówkę.

Prze­każ 1,5 % podatku
1,5%

Prze­każ 1,5% podat­ku na pomoc Afryce!

W tym roku nasza zbiór­ka prze­zna­czo­na jest na sie­ro­ci­niec dla dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią w Ugan­dzie. KRS: 0000415325.

Prze­lew na telefon
BLIK

574 400 202

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków

KRS: 000415325

Rachu­nek ban­ko­wy w zło­tych (PLN):

Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Rachu­nek ban­ko­wy w euro (EUR):

Bank Pekao SA 65 1240 4533 1978 0010 6501 4557

IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Rachun­ki ban­ko­we pomocnicze:

42 1240 4533 1111 0010 6089 5760
08 1240 4533 1111 0010 6089 5887
83 1240 4533 1111 0010 6130 1549
06 1240 4533 1111 0010 5971 3008

Tra­dy­cyj­ny blan­kiet do wpła­ty na poczcie.

W związ­ku z wej­ściem w życie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) infor­mu­je­my, że wraz z doko­na­niem przez Pań­stwa wpła­ty, Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków) będzie prze­twa­rzać Pań­stwa dane oso­bo­we. Szcze­gó­ło­wa klau­zu­la o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych dostęp­na tutaj.