fbpx

Pomoc, która działa


Informacje o Afryce
Jak po­móc gło­du­ją­cym dzie­ciom w Afry­ce? Po­la­cy wy­rzu­ca­ją rocz­nie oko­ło
czte­ry mln. ton je­dze­nia, czy­li mar­nu­je się 20–30 proc. żyw­no­ści.

Wię­cej…

Dziec­ko w Afry­ce ma naj­mniej­sze na świe­cie szan­se na prze­ży­cie pierw­sze­go
mie­sią­ca ży­cia. Naj­więk­si za­bój­cy – za­pa­le­nie płuc i bie­gun­ki.

Wię­cej…

Co pięć se­kund z po­wo­du nie­do­ży­wie­nia i zwią­za­nych z tym cho­rób umie­ra
w Afry­ce jed­no dziec­ko.

Wię­cej…

42 mln dzie­ci w Afry­ce Sub­sa­ha­ryj­skiej nie mo­że uczęsz­czać do szko­ły.
Po­ziom anal­fa­be­ty­zmu się­ga 40 proc.

Wię­cej…

In­for­ma­cje
o Afry­ce
Dzie­ci w Afry­ce.
Umrą, za­nim
za­czną żyć
Wo­da,
je­dze­nie, ży­cie
Brak edu­ka­cji,
brak szan­sy