Fot.: Dariusz Marut
Fot.: Dariusz Marut

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 64 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: TOGO
WIĘ­CEJ...

Centrum medyczne w Abong Mbang (Kamerun)
CEN­TRUM MEDYCZNE

LICZ­BA PROJEKTU:
812 M. KW.

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 28/2022

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1550 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1550 POSIŁ­KÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 20/2022

WIĘCEJ... 

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 64 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: TOGO
WIĘ­CEJ...

Centrum medyczne w Abong Mbang (Kamerun)
CEN­TRUM MEDYCZNE

LICZ­BA PROJEKTU:
812 M. KW.

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 28/2022

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1550 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1550 POSIŁ­KÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 20/2022

WIĘCEJ... 
Głód na Madagaskarze

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Charlie

Char­li­ne z trój­ką rodzeń­stwa (Anta­na­na­ry­wa, sto­li­ca Mada­ga­ska­ru) nie posia­da­li dosłow­nie nicze­go. Miesz­ka­li z cho­rą mamą w chle­wi­ku w oto­cze­niu zwie­rząt. Nie­raz dobrzy ludzie dawa­li im tro­chę kuku­ry­dzy czy manio­ku. Wygło­dzo­ne dzie­ci zosta­ły odna­le­zio­ne przez sio­strę Mał­go­rza­tę, misjo­nar­kę. Teraz miesz­ka­ją w domu dziec­ka i cho­dzą do szko­ły. Nie były przy­zwy­cza­jo­ne, że moż­na najeść się do syta i trze­ba było wyda­wać im jedze­nie w odpo­wied­nich por­cjach. Dzie­ci cho­wa­ły też żyw­ność pod podusz­kę, co jest typo­we, gdy dłu­go cier­pi się głód.

200

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

THE­RE­SA

ALI­CE

THE­RE­SE

Stud­nie ratu­ją życie

Dla­cze­go brud­na woda zabija?

Marzy mi się schabowy!

Przy­szkol­na far­ma w Kia­ba­ka­ri (Tan­za­nia)

Obej­rzyj!

Opo­wie­ści afrykańskie

Dam z sie­bie wszyst­ko,
by wal­czyć!

Obej­rzyj!

Ser­ca w tym wszyst­kim nie ma

„Man­tra «Nigdy wię­cej» już daw­no prze­sta­ła dzia­łać. Zna­czy tyl­ko tyle, że nigdy wię­cej Niem­cy nie będą zabi­jać Żydów w Euro­pie w latach 40. XX wie­ku”. WIĘ­CEJ...

Kró­lo­wa bez gro­sza przy duszy

Nicze­go się nie bała. Pozna­ła świat, pozna­ła życie – jedy­ne, co mogła jesz­cze poznać, to księ­życ... WIĘ­CEJ...

Opo­wie­ści afrykańskie

Dam z sie­bie wszyst­ko,
by wal­czyć!

Obej­rzyj!

Naj­now­sze na blogu:

Ser­ca w tym wszyst­kim nie ma

„Man­tra «Nigdy wię­cej» już daw­no prze­sta­ła dzia­łać. Zna­czy tyl­ko tyle, że nigdy wię­cej Niem­cy nie będą zabi­jać Żydów w Euro­pie w latach 40. XX wie­ku”. WIĘ­CEJ...

Kró­lo­wa bez gro­sza przy duszy

Nicze­go się nie bała. Pozna­ła świat, pozna­ła życie – jedy­ne, co mogła jesz­cze poznać, to księ­życ... WIĘ­CEJ...