Aktu­al­na zbiórka:

Budo­wa szkol­nej kuch­ni oraz sto­łów­ki
w Nto­um

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 300 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: GABON

WIĘ­CEJ... 

Chcemy się uczyć! Budowa szkoły w Koungoulou (Kamerun)
BUDO­WA SZKO­ŁY DLA LUDU BAKA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 KLASY

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 16/2024

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1760 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE 1760 DZIE­CI NA MADAGASKARZE

LICZ­BA PROJEKTU:
1760 POSIŁ­KÓW NA DZIEŃ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 9/2024

WIĘCEJ... 
Chcemy się uczyć! Budowa szkoły w Koungoulou (Kamerun)
BUDO­WA SZKO­ŁY DLA LUDU BAKA

LICZ­BA PROJEKTU:
2 KLASY

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 16/2024

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1760 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE 1760 DZIE­CI NA MADAGASKARZE

LICZ­BA PROJEKTU:
1760 POSIŁ­KÓW NA DZIEŃ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 9/2024

WIĘCEJ... 
Głód na Madagaskarze

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Charlie

Char­li­ne z trój­ką rodzeń­stwa (Anta­na­na­ry­wa, sto­li­ca Mada­ga­ska­ru) nie posia­da­li dosłow­nie nicze­go. Miesz­ka­li z cho­rą mamą w chle­wi­ku w oto­cze­niu zwie­rząt. Nie­raz dobrzy ludzie dawa­li im tro­chę kuku­ry­dzy czy manio­ku. Wygło­dzo­ne dzie­ci zosta­ły odna­le­zio­ne przez sio­strę Mał­go­rza­tę, misjo­nar­kę. Teraz miesz­ka­ją w domu dziec­ka i cho­dzą do szko­ły. Nie były przy­zwy­cza­jo­ne, że moż­na najeść się do syta i trze­ba było wyda­wać im jedze­nie w odpo­wied­nich por­cjach. Dzie­ci cho­wa­ły też żyw­ność pod podusz­kę, co jest typo­we, gdy dłu­go cier­pi się głód.

200

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

ELO­DIE

Elodie

MIREL­LE

Mirelle

MANU­EL­LE

Manuelle

Misja medycz­na

Kia­ba­ka­ri, Tanzania

Ogląd­nij!

Opo­wie­ści afrykańskie

Wysy­pi­sko w sto­li­cy Madagaskaru

Obej­rzyj!

Gdy Arm­strong przy­gry­wał do zama­chu stanu

Doku­ment o Kon­gu, jak Bel­go­wie nie chcie­li porzu­cać bogactw swej kolo­nii oraz o tym, jak Louis Arm­strong przy­gry­wał do zama­chu sta­nu. WIĘ­CEJ...

Poezja i propaganda

„Z ciem­no­ści wyła­nia­ła się praw­da” — pisze syn libij­skie­go dysy­den­ta, któ­ry przez ćwierć wie­ku szu­kał wie­ści o uwię­zio­nym przez reżim Kad­da­fie­go ojcu. WIĘ­CEJ...