Fot.: Rin­dra Rambelson
Budowa oddziału dziecięcego szpitala w Mampikony (Madagaskar)
ODDZIAŁ PEDIA­TRYCZ­NY

LICZ­BA PROJEKTU:
585 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 37/2021

WIĘCEJ... 
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
FAR­MA SZKOLENIOWA

LICZ­BA PROJEKTU:
560 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
CHIN­GO­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 22/2021

WIĘCEJ... 
Budowa oddziału dziecięcego szpitala w Mampikony (Madagaskar)
ODDZIAŁ PEDIA­TRYCZ­NY

LICZ­BA PROJEKTU:
585 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 37/2021

WIĘCEJ... 
Budowa farmy dla szkoły w Chingoli (Zambia)
FAR­MA SZKOLENIOWA

LICZ­BA PROJEKTU:
560 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
CHIN­GO­LI, ZAMBIA

NR PRO­JEK­TU: 22/2021

WIĘCEJ... 
Głód na Madagaskarze

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Simi­no uro­dził się w Tsi­mi­ja­ly — wsi w buszu na Mada­ga­ska­rze. Ma 11 lat. Ukoń­czył dwie kla­sy w pań­stwo­wej szko­le. W związ­ku z coraz trud­niej­szą sytu­acją w pan­de­mii w zeszłym roku prze­rwał naukę. Jego tato zmarł na mala­rię. Mama od kil­ku lat jest obłoż­nie cho­ra i nie wycho­dzi z domu. Ma na utrzy­ma­niu 4 dzie­ci. Sie­dząc na zie­mi, przy­go­to­wu­je posi­łek dla dzie­ci i robi pra­nie. We wszyst­kim poma­ga bab­cia, któ­ra też już jest bar­dzo spra­co­wa­na. Dzie­ci poma­ga­ją, pra­cu­jąc na polu ryżo­wym, ale to nie daje dużych docho­dów. Rodzi­na czę­sto cier­pi głód.

150

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

MARIE CHAN­CEY

Marie Chancey

ALI­CE

JUREK

Marzy mi się schabowy!

Przy­szkol­na far­ma w Kia­ba­ka­ri (Tan­za­nia)

Obej­rzyj!

Opo­wie­ści afrykańskie

Kon­go: Nie­nau­cze­ni,
żeby mieć

Obej­rzyj!

Byli malucz­ki­mi tego świata

Od nige­ryj­skie­go pisa­rza Chi­go­zie Obio­ma, wykształ­co­ne­go i miesz­ka­ją­ce­go w USA, dosta­je­my książ­kę o uchodź­stwie i miło­ści.
WIĘ­CEJ...

Trak­to­wa­ni jak... trędowaci

W prze­szło­ści prze­cho­dzą­cy przez wieś cho­ry miał obo­wią­zek wołać: „trę­do­wa­ty!”, by zdro­wi mie­li dość cza­su, by się odda­lić. WIĘ­CEJ...

Opo­wie­ści afrykańskie

Kon­go: Nie­nau­cze­ni,
żeby mieć

Obej­rzyj!

Naj­now­sze na blogu:

Byli malucz­ki­mi tego świata

Od nige­ryj­skie­go pisa­rza Chi­go­zie Obio­ma, wykształ­co­ne­go i miesz­ka­ją­ce­go w USA, dosta­je­my książ­kę o uchodź­stwie i miło­ści.
WIĘ­CEJ...

Trak­to­wa­ni jak… trędowaci
W prze­szło­ści prze­cho­dzą­cy przez wieś cho­ry miał obo­wią­zek wołać: „trę­do­wa­ty!”, by zdro­wi mie­li dość cza­su, by się odda­lić. WIĘ­CEJ...