Fot.: Rin­dra Rambelson
Odtwórz wideo

Budo­wa przyszkolnej
far­my w Chingoli

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 560 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: ZAMBIA
WIĘ­CEJ... 

EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
41 800 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2021

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1500 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 01/2021

WIĘCEJ... 
Odtwórz wideo

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 560 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: ZAMBIA
WIĘ­CEJ... 

EDU­KA­CJA DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
41 800 EURO

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 11/2021

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1500 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1500 DZIECI

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 01/2021

WIĘCEJ... 

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Simi­no uro­dził się w Tsi­mi­ja­ly — wsi w buszu na Mada­ga­ska­rze. Ma 11 lat. Ukoń­czył dwie kla­sy w pań­stwo­wej szko­le. W związ­ku z coraz trud­niej­szą sytu­acją w pan­de­mii w zeszłym roku prze­rwał naukę. Jego tato zmarł na mala­rię. Mama od kil­ku lat jest obłoż­nie cho­ra i nie wycho­dzi z domu. Ma na utrzy­ma­niu 4 dzie­ci. Sie­dząc na zie­mi, przy­go­to­wu­je posi­łek dla dzie­ci i robi pra­nie. We wszyst­kim poma­ga bab­cia, któ­ra też już jest bar­dzo spra­co­wa­na. Dzie­ci poma­ga­ją, pra­cu­jąc na polu ryżo­wym, ale to nie daje dużych docho­dów. Rodzi­na czę­sto cier­pi głód.

150

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

MARIE CHAN­CEY

Marie Chancey

ALI­CE

JUREK

Odtwórz wideo

Gdzie jest nasz autobus?

Szkol­ny auto­bus dla dzie­ci w Magan­zo (Tan­za­nia)

Obej­rzyj!

Opo­wie­ści afrykańskie

Odtwórz wideo

Czy Mada­ga­skar
to miej­sce jak z bajki?

Obej­rzyj!

Ropo­cią­gów jest tu wię­cej niż dróg
Gabon: „peł­no tu bogactw: ura­nu, zło­ta, ropy, żela­za, man­ga­nu i szla­chet­ne­go drze­wa. Zagu­bio­ny Eden?
WIE­CEJ...
Mogę pisać tyl­ko o Nigerii
Chi­go­zie Obio­ma, uro­dzo­ny w Nige­rii, jako jedy­ny z dwu­nast­ki rodzeń­stwa skoń­czył studia.
WIE­CEJ...

Opo­wie­ści afrykańskie

Odtwórz wideo

Czy Mada­ga­skar
to miej­sce jak z bajki?

Obej­rzyj!

Naj­now­sze na blogu:

Ropo­cią­gów jest tu wię­cej niż dróg
Gabon: „peł­no tu bogactw: ura­nu, zło­ta, ropy, żela­za, man­ga­nu i szla­chet­ne­go drze­wa. Zagu­bio­ny Eden?
WIE­CEJ...
Mogę pisać tyl­ko o Nigerii
Chi­go­zie Obio­ma, uro­dzo­ny w Nige­rii, jako jedy­ny z dwu­nast­ki rodzeń­stwa skoń­czył studia.
WIE­CEJ...