Fot.: Dariusz Marut
Fot.: Dariusz Marut

Aktu­al­na zbiórka:

Play Video abo­ut Doży­wia­nie 1700 głod­nych dzie­ci na Madagaskarze

Gospo­dar­stwo rol­ne w Bocaranga

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 50 SIE­ROT
MIEJ­SCE: REPU­BLI­KA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

WIĘ­CEJ...

Dożywianie 1700 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
500 DZIE­CI ULICY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

WIĘCEJ... 
Budowa centrum dla kobiet w Kiabakari (Tanzania)
CEN­TRUM DLA KOBIET

LICZ­BA PROJEKTU:
470 000 PLN

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 54/2022

WIĘCEJ... 

Aktu­al­na zbiórka:

Play Video abo­ut Doży­wia­nie 1700 głod­nych dzie­ci na Madagaskarze

Gospo­dar­stwo rol­ne w Bocaranga

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 50 SIE­ROT
MIEJ­SCE: REPU­BLI­KA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

WIĘ­CEJ...

Dożywianie 1700 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
500 DZIE­CI ULICY

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

WIĘCEJ... 
Budowa centrum dla kobiet w Kiabakari (Tanzania)
CEN­TRUM DLA KOBIET

LICZ­BA PROJEKTU:
470 000 PLN

MIEJ­SCE:
TANZANIA

NR PRO­JEK­TU: 54/2022

WIĘCEJ... 
Głód na Madagaskarze

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Charlie

Char­li­ne z trój­ką rodzeń­stwa (Anta­na­na­ry­wa, sto­li­ca Mada­ga­ska­ru) nie posia­da­li dosłow­nie nicze­go. Miesz­ka­li z cho­rą mamą w chle­wi­ku w oto­cze­niu zwie­rząt. Nie­raz dobrzy ludzie dawa­li im tro­chę kuku­ry­dzy czy manio­ku. Wygło­dzo­ne dzie­ci zosta­ły odna­le­zio­ne przez sio­strę Mał­go­rza­tę, misjo­nar­kę. Teraz miesz­ka­ją w domu dziec­ka i cho­dzą do szko­ły. Nie były przy­zwy­cza­jo­ne, że moż­na najeść się do syta i trze­ba było wyda­wać im jedze­nie w odpo­wied­nich por­cjach. Dzie­ci cho­wa­ły też żyw­ność pod podusz­kę, co jest typo­we, gdy dłu­go cier­pi się głód.

200

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

FIFA

MIREL­LE

THE­RE­SE

Stud­nie ratu­ją życie

120 goto­wych studni

Ogląd­nij!

Marzy mi się schabowy!

Przy­szkol­na far­ma w Kia­ba­ka­ri (Tan­za­nia)

Obej­rzyj!

Opo­wie­ści afrykańskie

Wysy­pi­sko

Obej­rzyj!

Bru­nat­ne koszu­le z Afryki

Począt­ki ide­olo­gii nazi­zmu to wiek XIX. Ludo­bój­stwo Here­ro i Nama w kolo­niach Cesar­stwa Nie­miec­kie­go było pierw­szą odsło­ną rasi­stow­skich zbrod­ni. WIĘ­CEJ...

Nie­na­wiść prze­cha­dza­ła się po ulicach

„Nie trze­ba szu­kać wro­ga; woj­na znaj­dzie go nam sama” – mówi Gabriel, któ­ry jako dzie­się­cio­la­tek widział ludo­bój­stwo na Tut­sich w Burun­di. WIĘ­CEJ...

Opo­wie­ści afrykańskie

Wysy­pi­sko

Obej­rzyj!

Naj­now­sze na blogu:

Bru­nat­ne koszu­le z Afryki

Począt­ki ide­olo­gii nazi­zmu to wiek XIX. Ludo­bój­stwo Here­ro i Nama w kolo­niach Cesar­stwa Nie­miec­kie­go było pierw­szą odsło­ną rasi­stow­skich zbrod­ni. WIĘ­CEJ...

Nie­na­wiść prze­cha­dza­ła się po ulicach

„Nie trze­ba szu­kać wro­ga; woj­na znaj­dzie go nam sama” – mówi Gabriel, któ­ry jako dzie­się­cio­la­tek widział ludo­bój­stwo na Tut­sich w Burun­di. WIĘ­CEJ...