Zamów warsztaty dla uczniów Twojej szkoły

header
Zamów warsztaty
Fot.: Piotr Żurek

Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty afry­kań­skie dla uczniów pod­sta­wó­wek i szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: pre­zen­ta­cja o wybra­nym kra­ju Afry­ki oraz warsz­ta­ty z uczniami.

Celem warsz­ta­tów jest zazna­jo­mie­nie uczniów z nowo­cze­sną, mądrą i efek­tyw­ną pomo­cą cha­ry­ta­tyw­ną. W cza­sie warsz­ta­tów sta­wia­my ucznia w sytu­acji, kie­dy to on jest przed­sta­wi­cie­lem orga­ni­za­cji pomo­co­wej i ma wybrać naj­bar­dziej potrzeb­ny pro­jekt na pod­sta­wie auten­tycz­nych wnio­sków, nade­sła­nych do naszej Fun­da­cji. Warsz­ta­ty nie zawie­ra­ją żad­nych tre­ści dra­stycz­nych, nie­od­po­wied­nich dla wraż­li­wo­ści nie­let­nich uczniów.

Takie spo­tka­nia z ucznia­mi prze­pro­wa­dza­my nie­od­płat­nie, w ramach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej. Warsz­ta­tom towa­rzy­szy pre­zen­ta­cja wysta­wy w szkołach.

Kon­takt: tel. 12 357 65 26, 515 12 48 68; e‑mail: projekty@pomocafryce.pl
 
 
Jak to dzia­ła w innych szko­łach, czy­taj tu.

Kola­że fot.: Ewa Radomska