Kim jesteśmy?

header
O nas
Fot.: Piotr Żurek
O nas
Fot.: Piotr Żurek
Justyna Kiliańczyk-Zięba

Justy­na
Kiliań­czyk-Zię­ba

Justy­na
Kiliań­czyk-Zię­ba

– fun­da­tor­ka i prze­wod­ni­czą­ca rady Fun­da­cji. Histo­ryk lite­ra­tu­ry i daw­nej książ­ki z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a ostat­nio przede wszyst­kim mama. 
Wojciech Zięba

Woj­ciech
Zię­ba

Woj­ciech
Zię­ba

– fun­da­tor, pre­zes Fun­da­cji, MBA. Od pra­wie pięt­na­stu lat pra­cu­je w kil­ku orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się pomo­cą cha­ry­ta­tyw­ną, edu­ka­cją, wycho­wa­niem i ochro­ną życia. 
Katarzyna Urban

Kata­rzy­na
Urban

Kata­rzy­na
Urban

– wspar­cie tek­sto­we i redak­cyj­ne Fun­da­cji, eko­no­mist­ka, MBA, redak­tor­ka, dzia­łacz­ka spo­łecz­na. Pasjo­nat­ka histo­rii i podróży. 
Jaga Mączka

Jaga
Mącz­ka

Jaga
Mącz­ka

– zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym. Pasjo­nu­ją ją świat, ludzie, sztu­ka współ­cze­sna i dobre, ambit­ne kino. Nie wyobra­ża sobie życia bez ksią­żek, spor­tu i zwierząt. 
Kinga Ratyńska

Kin­ga
Ratyń­ska

Kin­ga
Ratyń­ska

– peda­gog, od ponad dzie­się­ciu lat zwią­za­na z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, głów­nie zaj­mu­ją­cy­mi się wycho­wa­niem mło­dzie­ży. W Fun­da­cji odpo­wie­dzial­na za spra­wy biurowe. 
Martyna Krasny

Mar­ty­na
Kra­sny

Mar­ty­na
Kra­sny

– stu­dent­ka stu­diów afry­kań­skich i filo­lo­gii arab­skiej na UJ. W fun­da­cji odpo­wie­dzial­na za obsłu­gę wnio­sków pro­jek­to­wych, współ­pra­cę z wolon­ta­riu­sza­mi i stro­nę www. 
Mateusz Gurbiel

Mate­usz
Gur­biel

Mate­usz
Gur­biel

– wiel­bi­ciel kina i gór­skich wycie­czek, miło­śnik zwie­rząt, szcze­gól­nie psów. W Fun­da­cji odpo­wie­dzial­ny za kon­tak­ty z Dar­czyń­ca­mi. Autor tek­stów doty­czą­cych pro­ble­mów współ­cze­snej Afryki. 
Wojciech Malinowski

Woj­ciech
Mali­now­ski

Woj­ciech
Mali­now­ski

– od 1992 r. współ­pra­cu­ją­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. Odpo­wia­da m.in. za obec­ność Fun­da­cji w internecie. 
Justyna Kiliańczyk-Zięba

Justy­na
Kiliań­czyk-Zię­ba

Justy­na
Kiliań­czyk-Zię­ba

– fun­da­tor­ka i prze­wod­ni­czą­ca rady Fun­da­cji. Histo­ryk lite­ra­tu­ry i daw­nej książ­ki z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a ostat­nio przede wszyst­kim mama. 
Wojciech Zięba

Woj­ciech
Zię­ba

Woj­ciech
Zię­ba

– fun­da­tor, pre­zes Fun­da­cji, MBA. Od pra­wie pięt­na­stu lat pra­cu­je w kil­ku orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się pomo­cą cha­ry­ta­tyw­ną, edu­ka­cją, wycho­wa­niem i ochro­ną życia. 
Katarzyna Urban

Kata­rzy­na
Urban

Kata­rzy­na
Urban

– wspar­cie tek­sto­we i redak­cyj­ne Fun­da­cji, eko­no­mist­ka, MBA, redak­tor­ka, dzia­łacz­ka spo­łecz­na. Pasjo­nat­ka histo­rii i podróży. 
Jaga Mączka

Jaga
Mącz­ka

Jaga
Mącz­ka

– zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym. Pasjo­nu­ją ją świat, ludzie, sztu­ka współ­cze­sna i dobre, ambit­ne kino. Nie wyobra­ża sobie życia bez ksią­żek, spor­tu i zwierząt. 
Kinga Ratyńska

Kin­ga
Ratyń­ska

Kin­ga
Ratyń­ska

– peda­gog, od ponad dzie­się­ciu lat zwią­za­na z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, głów­nie zaj­mu­ją­cy­mi się wycho­wa­niem mło­dzie­ży. W Fun­da­cji odpo­wie­dzial­na za spra­wy biurowe. 
Martyna Krasny

Mar­ty­na
Kra­sny

Mar­ty­na
Kra­sny

– stu­dent­ka stu­diów afry­kań­skich i filo­lo­gii arab­skiej na UJ. W fun­da­cji odpo­wie­dzial­na za obsłu­gę wnio­sków pro­jek­to­wych, współ­pra­cę z wolon­ta­riu­sza­mi i stro­nę www. 
Mateusz Gurbiel

Mate­usz
Gur­biel

Mate­usz
Gur­biel

– wiel­bi­ciel kina i gór­skich wycie­czek, miło­śnik zwie­rząt, szcze­gól­nie psów. W Fun­da­cji odpo­wie­dzial­ny za kon­tak­ty z Dar­czyń­ca­mi. Autor tek­stów doty­czą­cych pro­ble­mów współ­cze­snej Afryki. 
Wojciech Malinowski

Woj­ciech
Mali­now­ski

Woj­ciech
Mali­now­ski

– od 1992 r. współ­pra­cu­ją­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. Odpo­wia­da m.in. za obec­ność Fun­da­cji w inter­ne­cie i dys­try­bu­cję mate­ria­łów informacyjnych. 

W CO WIERZYMY?

W SOLI­DAR­NOŚĆ Wszyst­ko, co prze­ka­zu­je­my do Afry­ki, dosta­je­my od Was! Nie korzy­sta­my ze środ­ków publicznych.

W PART­NER­STWO Nasze pro­jek­ty wymy­śla­ją i budu­ją lokal­ni ludzie. Nie lata­my do Afry­ki, nie wysy­ła­my goto­wych kon­te­ne­rów, nie wymy­śla­my pro­jek­tów za biurkiem.

W PRZEJ­RZY­STOŚĆ Mamy pro­ste rapor­ty i finan­se. Jako orga­ni­za­cja OPP udo­stęp­nia­my onli­ne rapor­ty finan­so­we – zawsze wiesz, na co idą Two­je darowizny!

W ENTU­ZJAZM Lubi­my poma­gać, bo lubi­my patrzeć, jak ktoś roz­wi­ja skrzydła.

NA POCZĄT­KU..…

TO MY W ETIOPII W ROKU 2006

W Etio­pii zoba­czy­li­śmy nie­wi­do­me­go star­ca, któ­re­go dziec­ko pro­wa­dzi­ło na jar­mark, aby mógł coś wyże­brać. To były nie­mal biblij­ne obra­zy. Po powro­cie z waka­cji posta­no­wi­li­śmy, że „coś zro­bi­my”. Wię­cej...

O nas
Fot.: Justy­na i Woj­ciech Ziębowie

POD­STA­WO­WE DANE:

Adres:

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków

tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00
e‑mail: fundacja@pomocafryce.pl

Reje­stry:

KRS: 0000415325
orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go
REGON: 122539954
NIP: 6762454487
DATA REJE­STRA­CJI: 22 mar­ca 2012 r.

Sta­tut:

Sta­tut Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki

Spra­woz­da­nia finansowe:

Rocz­ne spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne i finansowe

Zarząd:

Woj­ciech Zię­ba – pre­zes
Justy­na Kiliań­czyk-Zię­ba – wiceprezes

Komi­sja Rewizyjna:

Maria Kowal – prze­wod­ni­czą­ca
Domi­ni­ka Zale­ska – wiceprzewodnicząca

Rachu­nek bankowy:

BANK PEKAO SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775
IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775
SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Media spo­łecz­no­ścio­we:

Face­bo­ok: facebook.com/PolskaFundacjadlaAfryki
Insta­gram: instagram.com/PolskaFundacjadlaAfryki