Kim jesteśmy?

O nas
Fot.: Piotr Żurek
O nas
Fot.: Piotr Żurek
Justyna Kiliańczyk-Zięba

Justy­na
Kiliań­czyk-Zię­ba

Justy­na
Kiliań­czyk-Zię­ba

– fun­da­tor­ka i prze­wod­ni­czą­ca rady Fun­da­cji. Histo­ryk lite­ra­tu­ry i daw­nej książ­ki z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a ostat­nio przede wszyst­kim mama.
Wojciech Zięba

Woj­ciech
Zię­ba

Woj­ciech
Zię­ba

– fun­da­tor, pre­zes Fun­da­cji, MBA. Od pra­wie pięt­na­stu lat pra­cu­je w kil­ku orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się pomo­cą cha­ry­ta­tyw­ną, edu­ka­cją, wycho­wa­niem i ochro­ną życia.
Katarzyna Urban

Kata­rzy­na
Urban

Kata­rzy­na
Urban

– wspar­cie tek­sto­we i redak­cyj­ne Fun­da­cji, eko­no­mist­ka, MBA, redak­tor­ka, dzia­łacz­ka spo­łecz­na. Pasjo­nat­ka histo­rii i podró­ży.
Jaga Mączka

Jaga
Mącz­ka

Jaga
Mącz­ka

– zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym. Pasjo­nu­ją ją świat, ludzie, sztu­ka współ­cze­sna i dobre, ambit­ne kino. Nie wyobra­ża sobie życia bez ksią­żek, spor­tu i zwie­rząt.
Kinga Ratyńska

Kin­ga
Ratyń­ska

Kin­ga
Ratyń­ska

– peda­gog, od ponad dzie­się­ciu lat zwią­za­na z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, głów­nie zaj­mu­ją­cy­mi się wycho­wa­niem mło­dzie­ży. W Fun­da­cji odpo­wie­dzial­na za spra­wy biu­ro­we.
Mateusz Gurbiel

Mate­usz
Gur­biel

Mate­usz
Gur­biel

– wiel­bi­ciel kina i gór­skich wycie­czek, miło­śnik zwie­rząt, szcze­gól­nie psów. W Fun­da­cji odpo­wie­dzial­ny za kon­tak­ty z Dar­czyń­ca­mi. Autor tek­stów doty­czą­cych pro­ble­mów współ­cze­snej Afry­ki.
Wojciech Malinowski

Woj­ciech
Mali­now­ski

Woj­ciech
Mali­now­ski

– od 1992 r. współ­pra­cu­ją­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. Odpo­wia­da m.in. za obec­ność Fun­da­cji w inter­ne­cie i dys­try­bu­cję mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych.
Justyna Kiliańczyk-Zięba

Justy­na
Kiliań­czyk-Zię­ba

Justy­na
Kiliań­czyk-Zię­ba

– fun­da­tor­ka i prze­wod­ni­czą­ca rady Fun­da­cji. Histo­ryk lite­ra­tu­ry i daw­nej książ­ki z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a ostat­nio przede wszyst­kim mama.
Wojciech Zięba

Woj­ciech
Zię­ba

Woj­ciech
Zię­ba

– fun­da­tor, pre­zes Fun­da­cji, MBA. Od pra­wie pięt­na­stu lat pra­cu­je w kil­ku orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się pomo­cą cha­ry­ta­tyw­ną, edu­ka­cją, wycho­wa­niem i ochro­ną życia.
Katarzyna Urban

Kata­rzy­na
Urban

Kata­rzy­na
Urban

– wspar­cie tek­sto­we i redak­cyj­ne Fun­da­cji, eko­no­mist­ka, MBA, redak­tor­ka, dzia­łacz­ka spo­łecz­na. Pasjo­nat­ka histo­rii i podró­ży.
Jaga Mączka

Jaga
Mącz­ka

Jaga
Mącz­ka

– zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym. Pasjo­nu­ją ją świat, ludzie, sztu­ka współ­cze­sna i dobre, ambit­ne kino. Nie wyobra­ża sobie życia bez ksią­żek, spor­tu i zwie­rząt.
Kinga Ratyńska

Kin­ga
Ratyń­ska

Kin­ga
Ratyń­ska

– peda­gog, od ponad dzie­się­ciu lat zwią­za­na z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, głów­nie zaj­mu­ją­cy­mi się wycho­wa­niem mło­dzie­ży. W Fun­da­cji odpo­wie­dzial­na za spra­wy biu­ro­we.
Mateusz Gurbiel

Mate­usz
Gur­biel

Mate­usz
Gur­biel

– wiel­bi­ciel kina i gór­skich wycie­czek, miło­śnik zwie­rząt, szcze­gól­nie psów. W Fun­da­cji odpo­wie­dzial­ny za kon­tak­ty z Dar­czyń­ca­mi. Autor tek­stów doty­czą­cych pro­ble­mów współ­cze­snej Afry­ki.
Wojciech Malinowski

Woj­ciech
Mali­now­ski

Woj­ciech
Mali­now­ski

– od 1992 r. współ­pra­cu­ją­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. Odpo­wia­da m.in. za obec­ność Fun­da­cji w inter­ne­cie i dys­try­bu­cję mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych.

W CO WIE­RZY­MY?

W SOLI­DAR­NOŚĆ Wszyst­ko, co prze­ka­zu­je­my do Afry­ki, dosta­je­my od Was! Nie korzy­sta­my ze środ­ków publicz­nych.

W PART­NER­STWO Nasze pro­jek­ty wymy­śla­ją i budu­ją lokal­ni ludzie. Nie lata­my do Afry­ki, nie wysy­ła­my goto­wych kon­te­ne­rów, nie wymy­śla­my pro­jek­tów za biur­kiem.

W PRZEJ­RZY­STOŚĆ Mamy pro­ste rapor­ty i finan­se. Zbie­ra­my na jeden pro­jekt w danej chwi­li – zawsze wiesz, na co idą Two­je daro­wi­zny!

W ENTU­ZJAZM Lubi­my poma­gać, bo lubi­my patrzeć, jak ktoś roz­wi­ja skrzy­dła.

NA POCZĄT­KU..…

TO MY W ETIO­PII
W ROKU 2006

W Etio­pii zoba­czy­li­śmy nie­wi­do­me­go star­ca, któ­re­go dziec­ko pro­wa­dzi­ło na jar­mark, aby mógł coś wyże­brać. To były nie­mal biblij­ne obra­zy. Po powro­cie z waka­cji posta­no­wi­li­śmy, że „coś zro­bi­my”. Wię­cej...

O nas
Fot.: Justy­na i Woj­ciech Zię­bo­wie