fbpx

O nas

W pięć lat po­nad sto zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów: edu­ka­cja, zdro­wie, wo­da.

Za­ło­ży­cie­le

Fun­da­to­ra­mi Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki jest mał­żeń­stwo – Ju­sty­na i Woj­ciech Zię­bo­wie.

Hi­sto­ria

Po­trze­bę po­mo­cy miesz­kań­com Afry­ki po­czu­li­śmy pod­czas kil­ku­ty­go­dnio­wej po­dró­ży po Etio­pii w 2006 ro­ku. Po­je­cha­li­śmy tam na wa­ka­cje z ple­ca­ka­mi: po­jeź­dzić po kra­ju, po­oglą­dać za­byt­ki sta­rej kul­tu­ry, po­cho­dzić po gó­rach, od­po­cząć. Ta po­dróż zde­rzy­ła nas z nie­wy­obra­żal­nym ubó­stwem, nie­wy­dol­ną służ­bą zdro­wia, bra­kiem po­mo­cy spo­łecz­nej, edu­ka­cji. Wszę­dzie spo­ty­ka­li­śmy ka­le­kich lu­dzi, cho­rych z wrzo­dzie­ją­cy­mi ra­na­mi sie­dzą­cych przy dro­gach, nie­do­ży­wio­ne dzie­ci. Wi­dzie­li­śmy głód, anal­fa­be­tyzm, fa­tal­ne wa­run­ki miesz­ka­nio­we. Wy­raź­niej niż do­tąd zda­li­śmy so­bie spra­wę, jak za­moż­na jest Pol­ska w po­rów­na­niu z kra­ja­mi afry­kań­ski­mi. Cho­ciaż wie­lu Po­la­kom jest cięż­ko i zwy­kle nie ma­ją ta­kich wa­run­ków ży­cia, jak miesz­kań­cy naj­bo­gat­szych kra­jów świa­ta, nikt u nas nie umie­ra z gło­du czy pra­gnie­nia al­bo z po­wo­du bra­ku pod­sta­wo­wych środ­ków hi­gie­nicz­nych.

Wspie­ra­li­śmy więc fi­nan­so­wo mi­sje oraz róż­ne ak­cje hu­ma­ni­tar­ne. Czu­li­śmy jed­nak, że to nie wy­star­cza oraz że do­świad­cze­nie, któ­re Woj­tek zdo­był pra­cu­jąc w or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych moż­na by sku­tecz­nie wy­ko­rzy­stać, aby nieść po­moc Afry­ce. Po­my­śle­li­śmy o stwo­rze­niu wła­snej or­ga­ni­za­cji. Wie­dzie­li­śmy, że je­śli sa­mi za­cznie­my na przy­kład bu­do­wać w Afry­ce szko­ły czy szpi­ta­le, to zbyt du­żo – mo­że na­wet więk­szość – pie­nię­dzy wy­da­my na kosz­ty ope­ra­cyj­ne, prze­lo­ty, wal­kę z biu­ro­kra­cją czy tłu­ma­czy oraz za­zna­ja­mia­nie się z afry­kań­ski­mi re­alia­mi. Sło­wem, że nie­wie­le do­bre­go zdo­ła­my uczy­nić.

W 2011 ro­ku, wstrzą­śnię­ci wia­do­mo­ścia­mi o 11 mi­lio­nach gło­du­ją­cych w Ro­gu Afry­ki, wpa­dli­śmy na po­mysł, że­by upo­wszech­niać wie­dzę o po­trze­bach Afry­ki i zbie­rać pie­nią­dze dla or­ga­ni­za­cji już po­ma­ga­ją­cych Afry­ce. Lu­dzie pra­cu­ją­cy w tych or­ga­ni­za­cjach zna­ją lo­kal­ne wa­run­ki, wie­dzą do­kład­nie, co jest po­trzeb­ne da­nej spo­łecz­no­ści, chcą re­ali­zo­wać kon­kret­ne pro­jek­ty po­mo­co­we, lecz czę­sto bra­ku­je im pie­nię­dzy.

Zde­cy­do­wa­li­śmy, że po­wo­ła­my fun­da­cję, któ­ra bę­dzie za­chę­cać do ofiar­no­ści a ze­bra­ne środ­ki prze­ka­zy­wać bę­dzie­my or­ga­ni­za­cjom dzia­ła­ją­cym w te­re­nie – już na kon­kret­ne pro­jek­ty. W ten spo­sób po­zy­ska­ne przez nas pie­nią­dze zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne efek­tyw­nie i tam, gdzie na­praw­dę są po­trzeb­ne.

1 ma­ja 2012 ro­ku za­czę­ła dzia­łać Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki. Z jed­nej stro­ny szu­ka­my wia­do­mo­ści o pro­jek­tach z za­kre­su sze­ro­ko po­ję­tej ochro­ny zdro­wia i ży­cia miesz­kań­ców Afry­ki, któ­re bę­dzie­my wspie­rać fi­nan­so­wo. Z dru­giej stro­ny do­cie­ra­my do osób, któ­rzy pra­gną dać coś po­trze­bu­ją­cym w Afry­ce. Je­ste­śmy łącz­ni­kiem po­mię­dzy ty­mi, któ­rzy od­czu­wa­ją po­trze­bę po­mo­cy i ty­mi, któ­rzy prak­tycz­nie nie ma­ją nic. Za­pra­sza­my za­tem or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we i mi­sjo­na­rzy do zgła­sza­nia się do nas z pro­jek­ta­mi po­trze­bu­ją­cy­mi fi­nan­so­wa­nia a tak­że wszyst­kich lu­dzi o otwar­tych ser­cach do ich fi­nan­so­wa­nia.

Po­moc, któ­ra dzia­ła – wy­wiad z Woj­cie­chem Zię­bą, pre­ze­sem Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki (mie­sięcz­nik „Wy­cho­waw­ca” nr 7–8/2018).

Ce­le

Ce­lem Fun­da­cji jest ochro­na zdro­wia miesz­kań­ców Afry­ki oraz po­pra­wa wa­run­ków ich ży­cia.

Chce­my osią­gnąć ten cel po­przez zbie­ra­nie pie­nię­dzy na kon­kret­ne pro­jek­ty po­pra­wia­ją­ce wa­run­ki ży­cia miesz­kań­ców Afry­ki. Kon­cen­tru­je­my się przede wszyst­kim na:

  • fi­nan­so­wa­niu bu­do­wy szkół, stud­ni, wo­do­cią­gów, szpi­ta­li i in­nych bu­dow­li słu­żą­cych spo­łecz­no­ściom lo­kal­nym,
  • wspie­ra­niu dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój go­spo­dar­czy, w tym roz­wój lo­kal­nej przed­się­bior­czo­ści,
  • fi­nan­so­wa­niu edu­ka­cji ubo­gich miesz­kań­ców Afry­ki,
  • wspie­ra­niu ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych i zwięk­sza­ją­cych do­stęp do szkol­nic­twa.

Ze­spół Fun­da­cji

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Ju­sty­na Ki­liań­czyk-Zię­ba – fun­da­tor­ka i prze­wod­ni­czą­ca ra­dy Fun­da­cji. Hi­sto­ryk li­te­ra­tu­ry i daw­nej książ­ki z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, a ostat­nio przede wszyst­kim ma­ma.

Wojciech Zięba

Woj­ciech Zię­ba – fun­da­tor, pre­zes Fun­da­cji, MBA. Od pra­wie pięt­na­stu lat pra­cu­je w kil­ku or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się po­mo­cą cha­ry­ta­tyw­ną, edu­ka­cją, wy­cho­wa­niem i ochro­ną ży­cia.

Jaga Mączka

Ja­ga Mącz­ka – zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym. Pa­sjo­nu­ją ją świat, lu­dzie, sztu­ka współ­cze­sna i do­bre, am­bit­ne ki­no. Nie wy­obra­ża so­bie ży­cia bez ksią­żek, spor­tu i zwie­rząt.

Katarzyna Urban

Ka­sia Urban – wspar­cie tek­sto­we i re­dak­cyj­ne Fun­da­cji, eko­no­mist­ka, MBA, re­dak­tor­ka, dzia­łacz­ka spo­łecz­na. Pa­sjo­nat­ka hi­sto­rii i po­dró­ży. W Pol­sce go­tu­je dla przy­ja­ciół, a dzie­ci w Afry­ce chcia­ła­by na­kar­mić na od­le­głość, pra­cu­jąc na rzecz Fun­da­cji.

Kinga Ratyńska

Kin­ga Ra­tyń­ska – pe­da­gog, od po­nad dzie­się­ciu lat zwią­za­na z or­ga­ni­za­cja­mi po­za­rzą­do­wy­mi, głów­nie zaj­mu­ją­cy­mi się wy­cho­wa­niem mło­dzie­ży. W Fun­da­cji od­po­wie­dzial­na za spra­wy biu­ro­we.

Mateusz Gurbiel

Ma­te­usz Gur­biel– wiel­bi­ciel ki­na i gór­skich wy­cie­czek, mi­ło­śnik zwie­rząt, szcze­gól­nie psów. W Fun­da­cji od­po­wie­dzial­ny za kon­tak­ty z Dar­czyń­ca­mi. Au­tor tek­stów do­ty­czą­cych pro­ble­mów współ­cze­snej Afry­ki.

Jurek Podgórski

Ju­rek Pod­gór­ski – gra­fik kom­pu­te­ro­wy, za­pa­lo­ny bie­gacz, pro­mu­je Fun­da­cję w ma­ra­to­nach.

Wojciech Malinowski

Woj­ciech Ma­li­now­ski – od 1992 r. zwią­za­ny z or­ga­ni­za­cja­mi po­za­rzą­do­wy­mi. Od­po­wia­da m.in. za obec­ność Fun­da­cji w in­ter­ne­cie.

Da­ne ad­re­so­we

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki
ul. Kro­wo­der­ska 24/3
31–142 Kra­ków
e‑mail: fundacja@pomocafryce.org
tel. 12 357–65-26, 12 357–62-00

KRS: 0000415325
REGON: 122539954
NIP: 6762454487

Ra­chu­nek ban­ko­wy: Bank Pe­kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

IBAN: PL 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Pro­fil na Fa­ce­bo­oku: facebook.com/PolskaFundacjadlaAfryki

Sta­tut Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki

Spra­woz­da­nia

W grud­niu 2013 r. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki roz­po­czę­ła re­ali­za­cję ce­lów sta­tu­to­wych. Tu­taj za­miesz­czo­ne zo­sta­ły szcze­gó­ło­we, rocz­ne spra­woz­da­nia me­ry­to­rycz­ne i fi­nan­so­we.

Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków co­okies ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki

Print Friendly, PDF & Email