Pomoc, która działa

header
Komu pomagamy
Fot.: Jaga Mączka
Komu pomagamy
Komu pomagamy
Fot.: Jaga Mączka

Chce­my, aby nasza pomoc dzia­ła­ła dłu­go­fa­lo­wo. Budu­je­my czy remon­tu­je­my gospo­dar­stwa rol­ne, ośrod­ki zdro­wia, stud­nie i szko­ły. Na lata zmie­nia­my życie miesz­kań­ców. Poma­ga­my jed­nak rów­nież, gdy trze­ba sku­pić się na szyb­kim i sku­tecz­nym dzia­ła­niu. Tak jest np. na Mada­ga­ska­rze, gdzie dzie­ci gło­du­ją. Wte­dy potrzeb­na jest natych­mia­sto­wa pomoc.

Wciąż inten­syw­nie szu­ka­my cie­ka­wych, kon­struk­tyw­nych i potrzeb­nych pro­jek­tów w Afry­ce, w któ­re mogli­by­śmy się zaangażować.

Sku­pia­my się przede wszyst­kim na:

  • finan­so­wa­niu budo­wy szkół, stud­ni, wodo­cią­gów, szpi­ta­li, gospo­darstw rol­nych i innych budow­li słu­żą­cych spo­łecz­no­ściom lokal­nym, wspie­ra­niu dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój gospo­dar­czy, w tym roz­wój miej­sco­wej przedsiębiorczości,
  • finan­so­wa­niu edu­ka­cji ubo­gich miesz­kań­ców Afryki,
  • wspie­ra­niu ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych i zwięk­sza­ją­cych dostęp do szkolnictwa.

Jak uzy­skać dofinansowanie?

Zapra­sza­my zatem do współ­pra­cy orga­ni­za­cje i oso­by dzia­ła­ją­ce w Afry­ce. Tu znaj­du­ją się do pobra­nia zasa­dy skła­da­nia wnio­sków. Wypeł­nio­ne wnio­ski pro­si­my kie­ro­wać na adres mailo­wy: projekty@pomocafryce.pl lub listow­nie na adres sie­dzi­by Fundacji.

Pro­si­my opi­sać pro­jekt, wyja­śnić, dla­cze­go jest istot­ny, napi­sać, gdzie i do kogo jest adre­so­wa­ny, ile osób sko­rzy­sta z jego reali­za­cji, jaka jest war­tość inwe­sty­cji i jakie ocze­ki­wa­ne dofi­nan­so­wa­nie z naszej strony. 

Pro­si­my też o roz­po­wszech­nia­nie infor­ma­cji o moż­li­wo­ści wspar­cia przez naszą Fun­da­cję takich pro­jek­tów. Jeśli ktoś zna oso­by pra­cu­ją­ce na rzecz Afry­ki, np. jako wolon­ta­riu­sze lub misjo­na­rze, będzie­my wdzięcz­ni za pomoc w dotar­ciu do nich z naszą informacją.