Dziękujemy za zamówienie newslettera

Fot.: archi­wum pro­jek­tu
Fot.: archi­wum pro­jek­tu

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za zamó­wie­nie nasze­go new­slet­te­ra

Dzię­ki temu będzie­cie Pań­stwo na bie­żą­co z aktu­al­ny­mi pro­jek­ta­mi pomo­co­wy­mi. Nasze dzia­ła­nia bar­dzo kon­kret­nie zmie­nia­ją ludz­kie życie. Sta­je­cie się Pań­stwo czę­ścią tych zmian!

Ser­decz­nie dzię­ku­ję,

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki

e‑mail: fundacja@pomocafryce.org
tel. 12 357 65 26