Dziękujemy za zamówienie newslettera

header
Fot.: archi­wum projektu
Fot.: archi­wum projektu

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za zamó­wie­nie nasze­go newslettera

Dzię­ki temu będzie­cie Pań­stwo na bie­żą­co z aktu­al­ny­mi pro­jek­ta­mi pomo­co­wy­mi. Nasze dzia­ła­nia bar­dzo kon­kret­nie zmie­nia­ją ludz­kie życie. Sta­je­cie się Pań­stwo czę­ścią tych zmian!

Ser­decz­nie dziękuję,

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki

e‑mail: fundacja@pomocafryce.pl
tel. 12 357 65 26