Powiedz, komu pomóc

header
Włącz się!
Włącz się!
Powiedz, komu pomóc
Fot.: Dariusz Marut

Wciąż inten­syw­nie szu­ka­my cie­ka­wych, kon­struk­tyw­nych i potrzeb­nych pro­jek­tów w Afry­ce, w któ­re mogli­by­śmy się zaan­ga­żo­wać. Sku­pia­my się przede wszyst­kim na:

  • finan­so­wa­niu budo­wy szkół, stud­ni, wodo­cią­gów, szpi­ta­li, gospo­darstw rol­nych i innych budow­li słu­żą­cych spo­łecz­no­ściom lokalnym,
  • wspie­ra­niu dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój gospo­dar­czy, w tym roz­wój miej­sco­wej przedsiębiorczości,
  • finan­so­wa­niu edu­ka­cji ubo­gich miesz­kań­ców Afryki,
  • wspie­ra­niu ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych i zwięk­sza­ją­cych dostęp do szkolnictwa.
Pro­si­my o roz­po­wszech­nia­nie infor­ma­cji o moż­li­wo­ści wspar­cia przez naszą Fun­da­cję takich pro­jek­tów. Jeśli ktoś zna oso­by pra­cu­ją­ce na rzecz Afry­ki, np. jako wolon­ta­riu­sze lub misjo­na­rze, będzie­my wdzięcz­ni za pomoc w dotar­ciu do nich z naszą informacją.