Dom Matki i Dziecka Agandi w Mbarara (Uganda)

DOM MATKI I DZIECKA

LICZBA PROJEKTU: 3 PARY DRZWI

MIEJSCE: UGANDA

NR PROJEKTU: 17/2024

Prze­ka­za­li­śmy 8000 zło­tych na remont Domu Mat­ki i Dziec­ka Agan­di w Mba­ra­ra (Ugan­da).

Dom Mat­ki i Dziec­ka to ini­cja­ty­wa pol­skiej fun­da­cji Agan­di, dzia­ła­ją­cej w Ugan­dzie. Jest to bez­piecz­na przy­stań dla mło­dych matek i kobiet w cią­ży, któ­re zma­ga­ją się z prze­mo­cą, bez­rad­no­ścią, czy osa­mot­nie­niem. Fun­da­cja roz­po­czę­ła już pra­ce nad remon­tem małe­go dom­ku, jed­nak wciąż bra­ku­je beto­no­wych pod­łóg, kafli, farb do poma­lo­wa­nia ścian oraz zapew­nie­nia dostę­pu do prą­du i wody. Dzię­ki prze­ka­za­nym przez nas środ­kom, ten budy­nek będzie mógł zostać wyre­mon­to­wa­ny i wykoń­czo­ny, co umoż­li­wi kobie­tom spo­koj­ne zamiesz­ka­nie tam wraz z ich dzieć­mi. Część pomiesz­czeń będzie następ­nie prze­ro­bio­na w pra­cow­nię kra­wiec­ką dla matek, co zapew­ni im sta­ły dochód i wspo­mo­że kolej­ne pro­jek­ty fundacji.

Kim jest Fun­da­cja Agandi?

Odkąd w 2016 roku Polka Ania Małec­ka-Mutam­bi zało­ży­ła Fun­da­cję Agan­di i otwo­rzy­ła sie­ro­ci­niec w Mba­ra­ra, na połu­dniu Ugan­dy, życie wie­lu osie­ro­co­nych dzie­ci zyska­ło nowy sens. Od tam­te­go momen­tu Ania, razem z pra­cow­ni­ka­mi z Ugan­dy i z licz­ny­mi wolon­ta­riu­sza­mi nie­ustan­nie prze­ka­zu­ją miłość i tro­skę pod­opiecz­nym Fundacji.

Oprócz oto­cze­nia dzie­ci miło­ścią i wspar­ciem, z deter­mi­na­cją poszu­ku­ją oni god­nych rodzin zastęp­czych, zapew­nia­ją edu­ka­cję i wspar­cie praw­ne. Fun­da­cja dyna­micz­nie się roz­wi­ja —  trwa budo­wa Cen­trum Miesz­kal­no — Edu­ka­cyj­ne­go Agan­di, corocz­nie jest rów­nież uru­cha­mia­ny pro­gram “Cze­sne dla ucznia­ka”, a na mediach spo­łecz­no­ścio­wych orga­ni­zo­wa­ne są licy­ta­cje na rzecz fundacji.

Dom Matki i Dziecka Agandi w Mbarara (Uganda)

W sierp­niu 2023 roku Fun­da­cja Agan­di sta­nę­ła jed­nak przed nowym wyzwa­niem. Do sie­ro­ciń­ca tra­fi­ła wte­dy mała Desi­re, ważą­ca zale­d­wie 1 kg. Jej 17-let­nia mat­ka Brid­get­te w swo­im mło­dym życiu doświad­czy­ła ogro­mu nie­spra­wie­dli­wo­ści. Po utra­cie rodzi­ców, opie­kę nad nią prze­jął wujek. Gdy mia­ła 16 lat, zosta­ła bru­tal­nie zgwał­co­na, a wujek naka­zał jej zamiesz­kać z ojcem dziec­ka — jej wła­snym opraw­cą. Gdy pomoc ze stro­ny rodzi­ny oka­za­ła się nie­moż­li­wa, Brid­get­te zde­cy­do­wa­ła się pozo­sta­wić dziec­ko. Jed­nak­że, nie­spo­dzie­wa­nie, kie­row­ca cię­ża­rów­ki zauwa­żył kobie­tę z dziec­kiem na uli­cy i zawiózł je do fun­da­cji. Po wie­lu mie­sią­cach wspól­nej wal­ki, zarów­no kobie­ta, jak i jej dziec­ko, powo­li odzy­ska­ły siły, wspie­ra­ne przez Fun­da­cję Agan­di. To wyda­rze­nie uświa­do­mi­ło pra­cow­ni­kom i wolon­ta­riu­szom Fun­da­cji, jak istot­ne jest stwo­rze­nie bez­piecz­ne­go miej­sca dla kobiet, podob­nych do Brid­get­te, ponie­waż ist­nie­ją­cy już sie­ro­ci­niec nie ma upraw­nień do zakwa­te­ro­wa­nia kobiet powy­żej 18 roku życia.

Dzię­ki powsta­niu tego domu, samot­ne mat­ki nie tyl­ko znaj­dą schro­nie­nie i wspar­cie psy­chicz­ne, ale tak­że będą mia­ły moż­li­wość pod­ję­cia szko­leń z zakre­su kra­wiec­twa — dzie­dzi­ny pra­cy, któ­ra dyna­micz­nie roz­wi­ja się w tym kra­ju. Posia­da­nie tych umie­jęt­no­ści w przy­szło­ści zapew­ni kobie­tom nie­za­leż­ność finan­so­wą. Dodat­ko­wo, dochód z pro­duk­cji odzie­ży będzie mógł być wyko­rzy­sta­ny na dal­szy roz­wój pod­opiecz­nych fun­da­cji oraz na kolej­ne pro­jek­ty huma­ni­tar­ne. Wypo­sa­że­nie pra­cow­ni kra­wiec­kiej wią­że się ze znacz­nym nakła­dem finan­so­wym, dla­te­go fun­da­cja nie­ustan­nie zbie­ra środ­ki na ten cel.

Dom Matki i Dziecka Agandi w Mbarara (Uganda)
Dom Matki i Dziecka Agandi w Mbarara (Uganda)
Dom Matki i Dziecka Agandi w Mbarara (Uganda)