Projekt edukacyjny (Polska)

PROJEKT EDUKACYJNY

LICZBA PROJEKTU: SZKOŁY PODSTAWOWE I LICEA

MIEJSCE: POLSKA

NR PROJEKTU: 19/2024

W ramach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i na rzecz pro­mo­cji wolon­ta­ria­tu w pierw­szej poło­wie roku 2024 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła nastę­pu­ją­ce projekty:

W ramach rocz­nej współ­pra­cy z CLIX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w War­sza­wie-Wło­chy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sze­reg wyda­rzeń, któ­re przy­czy­ni­ły się do suk­ce­su zbiór­ki i zebra­nia ponad 25 000 zło­tych. Nale­ża­ły do nich: wer­ni­saż, kier­masz słod­ko­ści, kier­masz ręko­dzie­ła, wykład o Mada­ga­ska­rze, warsz­ta­ty o nowo­cze­snej pomo­cy oraz wysta­wa naszej fun­da­cji. Na proś­bę misjo­na­rza Ojca Dariu­sza Maru­ta z Mada­ga­ska­ru, ucznio­wie liceum zapro­jek­to­wa­li mural na życze­nie dzie­ci z tam­tej­szej szko­ły pod­sta­wo­wej. W pro­jek­cie zna­la­zły się kwia­ty oraz czer­wo­ny samo­chód. Po wybu­do­wa­niu stud­ni, lokal­ni arty­ści z Mada­ga­ska­ru prze­nie­śli ten pro­jekt na ścia­nę, two­rząc wspa­nia­łe dzie­ło sztu­ki. Jest to naj­więk­sza zbiór­ka prze­pro­wa­dzo­na przez mło­dych ludzi w naszej fun­da­cji. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w ten projekt!

Projekt edukacyjny (Polska)
Projekt edukacyjny (Polska)
Projekt edukacyjny (Polska)
Projekt edukacyjny (Polska)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki mia­ła rów­nież swo­je sta­no­wi­sko na X Festi­wa­lu Stu­diów Azja­tyc­kich i Afry­kań­skich. Na zapro­sze­nie Koła Nauko­we­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go mogli­śmy opo­wie­dzieć stu­den­tom o życiu na Mada­ga­ska­rze. Dzię­ku­je­my wszyst­kim stu­den­tom, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w kier­masz pro­wa­dzo­ny dla Domu Mat­ki i Dziec­ka w Ugan­dzie. Wspól­nie zebra­li­śmy oko­ło 6000 zło­tych. Tutaj rela­cja z Festiwalu:

Projekt edukacyjny (Polska)
Projekt edukacyjny (Polska)

08 i 09 kwiet­nia, w szko­łach SP2 w Chy­biu, SP8 w Świę­to­chło­wi­cach, SP22 oraz SP27 w Rudzie Ślą­skiej, odby­ły się warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez wolon­ta­riusz­ki z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go: Kasię Raczek, Oli­wię Kliś, Hanię Piskor Igna­to­wicz oraz Kali­nę Poślednik.

Projekt edukacyjny (Polska)
Projekt edukacyjny (Polska)

W Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Klucz­bor­ku miał miej­sce wykład o Mada­ga­ska­rze oraz pokaz fil­mo­wy. Mło­dzież zor­ga­ni­zo­wa­ła zbiór­kę, pod­czas któ­rej zebra­ła 5000 zło­tych na rzut­nik i kom­pu­te­ry dla szko­ły w Mam­pi­ko­nach, na Madagaskarze.

Projekt edukacyjny (Polska)

W Liceum Pla­stycz­nym w Gdy­nia Orło­wo rów­nież mia­ły miej­sce warsz­ta­ty o sytu­acji na Madagaskarze.

Projekt edukacyjny (Polska)

W zespo­le szkół w Sie­dlach nr 3 nasza fun­da­cja mia­ła moż­li­wość poka­za­nia swo­jej wysta­wy. Pra­cow­ni­cy fun­da­cji prze­pro­wa­dzi­li rów­nież warsz­ta­ty. Podob­nie w Zespo­le Szkół Zawo­do­wych im. Zesłań­ców Sybi­ru, Kato­lic­kim LO im. bł. Bro­ni­sła­wa Mac­kie­wi­cza czy w III­LO w Rudzie Ślą­skiej, gdzie mło­dzież, w ramach kier­ma­szu i warsz­ta­tów zebra­ła 4034,80 zł na edu­ka­cję dzieci.

Projekt edukacyjny (Polska)

Pod­czas warsz­ta­tów pro­wa­dzą­cy wpro­wa­dzi­ły uczniów w pod­sta­wo­wą wie­dzę na temat Afry­ki, opo­wia­da­jąc o dzia­łal­no­ści fun­da­cji oraz pro­jek­tach reali­zo­wa­nych na Mada­ga­ska­rze. Dzie­ci mia­ły tak­że oka­zję wczuć się w rolę wolon­ta­riu­sza, pod­czas dys­ku­sji poru­sza­jąc tema­ty doty­czą­ce poten­cjal­nych pro­ble­mów i spo­so­bów ich rozwiązania.

Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim szko­łom za zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tkań. Nasi pra­cow­ni­cy i wolon­ta­riu­sze pod­kre­śla­ją, że są mile zasko­cze­ni dotych­cza­so­wą wie­dzą uczniów. Dzie­ci wyka­za­ły się nie­sa­mo­wi­tą aktyw­no­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem, co spra­wi­ło, że warsz­ta­ty były nie tyl­ko edu­ka­cyj­ne, ale tak­że bar­dzo inspirujące!

Projekt edukacyjny (Polska)