Ope­ra­cja Luca Pel­pe­nama Es­so­ha­nama (Togo)

OPERACJA LUCA

LICZBA PROJEKTU: 8500 ZŁ

MIEJSCE: ESSOHANAMA, TOGO

NR PROJEKTU: 06/2014

Zebra­li­śmy 8 500 zł na ope­ra­cję Luki Pel­pe­na­my Esso­ha­na­my. Sio­stry pro­wa­dzą­ce m.in. szko­łę w Pago­uda (Togo) zwró­ci­ły się do nas z ape­lem o pomoc w sfi­nan­so­wa­niu ope­ra­cji Łuka­sza. Łukasz, czy­li Luc, ma 23 lata i jest miesz­kań­cem wio­ski. Chło­piec cier­pi na ane­mię sier­po­wa­tą, któ­ra doko­na­ła spu­sto­sze­nia w jego orga­ni­zmie. Zmia­ny w lewym sta­wie bio­dro­wym, jeśli nie zosta­ną zope­ro­wa­ne, pro­stą dro­gą nie­uchron­nie dopro­wa­dzą chło­pa­ka na wózek inwa­lidz­ki, a z cza­sem cał­ko­wi­cie go unie­ru­cho­mią w łóż­ku. Dosłow­nie od bar­dzo nie­daw­na jest szan­sa na ope­ra­cję w Togo, gdzie chło­pak miesz­ka. Jesz­cze chwi­lę temu musiał­by jechać na Wybrze­że Kości Sło­nio­wej, by tam zostać zoperowanym.

Opis (archi­wum) zre­ali­zo­wa­ne­go projektu

Sio­stry odbu­do­wu­ją­ce szko­łę w Pago­uda zwró­ci­ły się do nas z ape­lem o pomoc w sfi­nan­so­wa­niu ope­ra­cji Łuka­sza. Łukasz, czy­li Luc, ma 23 lata i jest miesz­kań­cem wio­ski. Chło­piec cier­pi na ane­mię sier­po­wa­tą, któ­ra doko­na­ła spu­sto­sze­nia w jego orga­ni­zmie. Zmia­ny w lewym sta­wie bio­dro­wym, jeśli nie zosta­ną zope­ro­wa­ne, pro­stą dro­gą nie­uchron­nie dopro­wa­dzą chło­pa­ka na wózek inwa­lidz­ki, a z cza­sem cał­ko­wi­cie go unie­ru­cho­mią w łóż­ku. Dosłow­nie od bar­dzo nie­daw­na jest szan­sa na ope­ra­cję w Togo, gdzie chło­pak miesz­ka. Jesz­cze chwi­lę temu musiał­by jechać na Wybrze­że Kości Sło­nio­wej, by tam zostać zope­ro­wa­nym. Bar­dzo pro­szę o wspar­cie Luca. Poni­żej zamiesz­czam skró­to­wy kosz­to­rys ope­ra­cji, któ­ra ura­tu­je Łuka­sza przed cał­ko­wi­tym kalectwem:

Ope­ra­cja: Luc Pel­pe­nam Esso­ha­nam, 23 lata — potrzeb­na kwo­ta: 2000 euro – 1 310 000 F

Wyszcze­gól­nie­nie kosztów:

  • Ope­ra­cja – 220 000 F – 335 euro
  • Ane­ste­zjo­log – 117 500 F – 330 Euro
  • Pomoc ope­ra­cyj­na – 20 000 F – 30 euro
  • Sala ope­ra­cyj­na – 429 000 F – 655 euro
  • Ana­li­zy medycz­ne – 80 500 F – 125 euro
  • Pobyt w szpi­ta­lu (14 dni) – 210 000 F – 321 euro
  • Pozo­sta­łe wydat­ki (lekar­stwa, krew, prze­świe­tle­nia itd.) – 62 000 F – 95 euro

Ryż

Luc Pel­pe­nam Essohanam.