fbpx

Ope­ra­cja Luca Pel­pe­nama Es­so­ha­nama (Togo)

Ze­bra­li­śmy 8 500 zł na ope­ra­cję Lu­ki Pel­pe­na­my Es­so­ha­na­my. Sio­stry pro­wa­dzą­ce m.in. szko­łę w Pa­go­uda (To­go) zwró­ci­ły się do nas z ape­lem o po­moc w sfi­nan­so­wa­niu ope­ra­cji Łu­ka­sza. Łu­kasz, czy­li Luc, ma 23 la­ta i jest miesz­kań­cem wio­ski. Chło­piec cier­pi na ane­mię sier­po­wa­tą, któ­ra do­ko­na­ła spu­sto­sze­nia w je­go or­ga­ni­zmie. Zmia­ny w le­wym sta­wie bio­dro­wym, je­śli nie zo­sta­ną zo­pe­ro­wa­ne, pro­stą dro­gą nie­uchron­nie do­pro­wa­dzą chło­pa­ka na wó­zek in­wa­lidz­ki, a z cza­sem cał­ko­wi­cie go unie­ru­cho­mią w łóż­ku. Do­słow­nie od bar­dzo nie­daw­na jest szan­sa na ope­ra­cję w To­go, gdzie chło­pak miesz­ka. Jesz­cze chwi­lę te­mu mu­siał­by je­chać na Wy­brze­że Ko­ści Sło­nio­wej, by tam zo­stać zo­pe­ro­wa­nym.

Opis (ar­chi­wum) zre­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu

Sio­stry od­bu­do­wu­ją­ce szko­łę w Pa­go­uda zwró­ci­ły się do nas z ape­lem o po­moc w sfi­nan­so­wa­niu ope­ra­cji Łu­ka­sza. Łu­kasz, czy­li Luc, ma 23 la­ta i jest miesz­kań­cem wio­ski. Chło­piec cier­pi na ane­mię sier­po­wa­tą, któ­ra do­ko­na­ła spu­sto­sze­nia w je­go or­ga­ni­zmie. Zmia­ny w le­wym sta­wie bio­dro­wym, je­śli nie zo­sta­ną zo­pe­ro­wa­ne, pro­stą dro­gą nie­uchron­nie do­pro­wa­dzą chło­pa­ka na wó­zek in­wa­lidz­ki, a z cza­sem cał­ko­wi­cie go unie­ru­cho­mią w łóż­ku. Do­słow­nie od bar­dzo nie­daw­na jest szan­sa na ope­ra­cję w To­go, gdzie chło­pak miesz­ka. Jesz­cze chwi­lę te­mu mu­siał­by je­chać na Wy­brze­że Ko­ści Sło­nio­wej, by tam zo­stać zo­pe­ro­wa­nym. Bar­dzo pro­szę o wspar­cie Lu­ca. Po­ni­żej za­miesz­czam skró­to­wy kosz­to­rys ope­ra­cji, któ­ra ura­tu­je Łu­ka­sza przed cał­ko­wi­tym ka­lec­twem:

Ope­ra­cja: Luc Pel­pe­nam Es­so­ha­nam, 23 la­ta — po­trzeb­na kwo­ta: 2000 eu­ro – 1 310 000 F

Wy­szcze­gól­nie­nie kosz­tów:

  • Ope­ra­cja – 220 000 F – 335 eu­ro
  • Ane­ste­zjo­log – 117 500 F – 330 Eu­ro
  • Po­moc ope­ra­cyj­na – 20 000 F – 30 eu­ro
  • Sa­la ope­ra­cyj­na – 429 000 F – 655 eu­ro
  • Ana­li­zy me­dycz­ne – 80 500 F – 125 eu­ro
  • Po­byt w szpi­ta­lu (14 dni) – 210 000 F – 321 eu­ro
  • Po­zo­sta­łe wy­dat­ki (le­kar­stwa, krew, prze­świe­tle­nia itd.) – 62 000 F – 95 eu­ro

Ryż

Luc Pel­pe­nam Es­so­ha­nam.

Print Friendly, PDF & Email