Budowa następnych 27 studni w Mampikony (Madagaskar)

BUDOWA STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 27 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 07/2016

Prze­ka­za­li­śmy 260 454,06 zł na Mada­ga­skar na wybu­do­wa­nie kolej­nych stud­ni. W regio­nie Mam­pi­ko­ny nasza Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła już wcze­śniej budo­wę 35 studni.

To tutaj dwóch misjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Ducha Świę­te­go (o. Dariusz Marut i o. Michał Apie­cio­nek) pręż­nie dzia­ła na rzecz lokal­nej lud­no­ści, budu­jąc m.in. szko­ły czy przy­chod­nię. „Kie­dy uda­je­my się na wio­ski, wszę­dzie ten sam obraz. Nie­do­ży­wie­nie, cho­ro­by, bie­da. Na wio­skach wcze­snym ran­kiem wszy­scy uda­ją się do pra­cy na pola. Wio­ska spra­wia wra­że­nie opu­sto­sza­łej. Małe dzie­ci, nad­zo­ro­wa­ne przez star­sze rodzeń­stwo, bawią się w cie­niu man­gow­ców. Więk­szość prac wyko­nu­je się tu ręcz­nie — z wysił­kiem i w pocie czo­ła. Posił­ki w połu­dnie spo­ży­wa się w polu — nie ma cza­su na powrót do domu. Przy­go­to­wu­ją je star­sze dzie­ci, któ­re tak­że szu­ka­ją wody i chru­stu. Posi­łek to zazwy­czaj tyl­ko goto­wa­ny ryż, któ­ry wszy­scy jedzą z jed­nej miski.

Budzi sza­cu­nek to, że tu za każ­dy mały gest ludzie są bar­dzo wdzięcz­ni. Za cie­płe sło­wo otrzy­mu­je się natych­miast uśmiech, za wysłu­cha­nie — zaufa­nie. Naj­bied­niej­si ludzie potra­fią podzie­lić się szcze­rze tym, co mają” – mówi o. Dariusz Marut.

Brud­na woda zabi­ja Afry­kę: jest wylę­gar­nią paso­ży­tów, powo­du­ją­cych cho­ro­by, któ­re czę­sto koń­czą się śmier­cią. Z powo­du bra­ku czy­stej wody każ­de­go dnia na świe­cie umie­ra oko­ło 6 tys. dzie­ci. Szcze­gól­nie trud­na jest sytu­acja w regio­nie Mam­pi­ko­ny — ze wzglę­du na brak stud­ni lud­ność korzy­sta z natu­ral­nych zbior­ni­ków wod­nych – rzek, poto­ków, stru­mie­ni, ale rów­nież przez dłu­gie mie­sią­ce czer­pie wodę ze zbior­ni­ków sto­ją­cych, czę­sto aż do ich cał­ko­wi­te­go wyczer­pa­nia. Zbior­ni­ki te słu­żą jed­no­cze­śnie do kąpie­li, pra­nia, mycia naczyń. Prze­by­wa­ją w nich rów­nież zwie­rzę­ta. Woda jest źró­dłem wie­lu groź­nych cho­rób: bil­har­cjo­zy, ame­bo­zy, cho­le­ry. W nie­któ­rych wio­skach Mada­ga­ska­ru na cho­ro­by paso­żyt­ni­cze cier­pi nawet 100 proc. lokal­nej populacji.

Wkrót­ce ruszy budo­wa nowych stud­ni, a my już zapo­wia­da­my otwar­cie nowe­go pro­jek­tu – tym razem na rzecz Repu­bli­ki Środkowoafrykańskiej.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Wodę pit­ną czer­pie się z zbior­ni­ków słu­żą­cych jed­no­cze­śnie i zwie­rzę­tom, i ludziom: do kąpie­li, do pra­nia ubrań, mycia naczyń. 

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Zdję­cia uka­zu­ją­ce radość na Mada­ga­ska­rze po reali­za­cji poprzed­nie­go pro­jek­tu, w ramach któ­re­go wybu­do­wa­li­śmy 35 studni.