fbpx

Budowa następnych 27 studni w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 260 454,06 zł na Ma­da­ga­skar na wy­bu­do­wa­nie ko­lej­nych stud­ni. W re­gio­nie Mam­pi­ko­ny na­sza Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła już wcze­śniej bu­do­wę 35 stud­ni.

To tu­taj dwóch mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­te­go (o. Da­riusz Ma­rut i o. Mi­chał Apie­cio­nek) pręż­nie dzia­ła na rzecz lo­kal­nej lud­no­ści, bu­du­jąc m.in. szko­ły czy przy­chod­nię. „Kie­dy uda­je­my się na wio­ski, wszę­dzie ten sam ob­raz. Nie­do­ży­wie­nie, cho­ro­by, bie­da. Na wio­skach wcze­snym ran­kiem wszy­scy uda­ją się do pra­cy na po­la. Wio­ska spra­wia wra­że­nie opu­sto­sza­łej. Ma­łe dzie­ci, nad­zo­ro­wa­ne przez star­sze ro­dzeń­stwo, ba­wią się w cie­niu man­gow­ców. Więk­szość prac wy­ko­nu­je się tu ręcz­nie — z wy­sił­kiem i w po­cie czo­ła. Po­sił­ki w po­łu­dnie spo­ży­wa się w po­lu — nie ma cza­su na po­wrót do do­mu. Przy­go­to­wu­ją je star­sze dzie­ci, któ­re tak­że szu­ka­ją wo­dy i chru­stu. Po­si­łek to za­zwy­czaj tyl­ko go­to­wa­ny ryż, któ­ry wszy­scy je­dzą z jed­nej mi­ski.

Bu­dzi sza­cu­nek to, że tu za każ­dy ma­ły gest lu­dzie są bar­dzo wdzięcz­ni. Za cie­płe sło­wo otrzy­mu­je się na­tych­miast uśmiech, za wy­słu­cha­nie — za­ufa­nie. Naj­bied­niej­si lu­dzie po­tra­fią po­dzie­lić się szcze­rze tym, co ma­ją” – mó­wi o. Da­riusz Ma­rut.

Brud­na wo­da za­bi­ja Afry­kę: jest wy­lę­gar­nią pa­so­ży­tów, po­wo­du­ją­cych cho­ro­by, któ­re czę­sto koń­czą się śmier­cią. Z po­wo­du bra­ku czy­stej wo­dy każ­de­go dnia na świe­cie umie­ra oko­ło 6 tys. dzie­ci. Szcze­gól­nie trud­na jest sy­tu­acja w re­gio­nie Mam­pi­ko­ny — ze wzglę­du na brak stud­ni lud­ność ko­rzy­sta z na­tu­ral­nych zbior­ni­ków wod­nych – rzek, po­to­ków, stru­mie­ni, ale rów­nież przez dłu­gie mie­sią­ce czer­pie wo­dę ze zbior­ni­ków sto­ją­cych, czę­sto aż do ich cał­ko­wi­te­go wy­czer­pa­nia. Zbior­ni­ki te słu­żą jed­no­cze­śnie do ką­pie­li, pra­nia, my­cia na­czyń. Prze­by­wa­ją w nich rów­nież zwie­rzę­ta. Wo­da jest źró­dłem wie­lu groź­nych cho­rób: bil­har­cjo­zy, ame­bo­zy, cho­le­ry. W nie­któ­rych wio­skach Ma­da­ga­ska­ru na cho­ro­by pa­so­żyt­ni­cze cier­pi na­wet 100 proc. lo­kal­nej po­pu­la­cji.

Wkrót­ce ru­szy bu­do­wa no­wych stud­ni, a my już za­po­wia­da­my otwar­cie no­we­go pro­jek­tu – tym ra­zem na rzecz Re­pu­bli­ki Środ­ko­wo­afry­kań­skiej.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Wo­dę pit­ną czer­pie się z zbior­ni­ków słu­żą­cych jed­no­cze­śnie i zwie­rzę­tom, i lu­dziom: do ką­pie­li, do pra­nia ubrań, my­cia na­czyń. 

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Zdję­cia uka­zu­ją­ce ra­dość na Ma­da­ga­ska­rze po re­ali­za­cji po­przed­nie­go pro­jek­tu, w ra­mach któ­re­go wy­bu­do­wa­li­śmy 35 stud­ni.

Print Friendly, PDF & Email