Zrób własną kampanię

header
Zrób własną kampanię!
Zrób własną kampanię!
Zrób własną kampanię!
Fot.: Jaga Mączka

MOŻESZ BAR­DZO KON­KRET­NIE POMÓC, ORGA­NI­ZU­JĄC URO­DZI­NO­WĄ ZBIÓR­KĘ NA FACE­BO­OKU. TWOI ZNA­JO­MI CHĘT­NIEJ WPŁA­CĄ NA CEL, KTÓ­RY OSO­BI­ŚCIE POLECISZ.

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych spraw­dza się rów­nież CHAL­LEN­GE (Ty wyzna­czasz sobie cel spor­to­wy: licz­bę km prze­bie­gnię­tych, prze­pły­nię­tych, prze­je­cha­nych na rowe­rze itd., a Twoi zna­jo­mi wpła­ca­ją dat­ki) Możesz zor­ga­ni­zo­wać zbiór­kę pie­nię­dzy lub maku­la­tu­ry, albo kier­masz, na budo­wę STUD­NI NA MADA­GA­SKA­RZE. Możesz połą­czyć to z orga­ni­za­cją wysta­wy afry­kań­skiej.

Pomo­że­my w każ­dym z tych dzia­łań – zadzwoń:

12 357 65 26, 12 357 62 00 lub napisz: fundacja@pomocafryce.pl