Fot.: Dariusz Marut
Fot.: Dariusz Marut

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 64 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: TOGO
WIĘ­CEJ...

Centrum medyczne w Abong Mbang (Kamerun)
CEN­TRUM MEDYCZNE

LICZ­BA PROJEKTU:
812 M. KW.

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 28/2022

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1550 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1550 POSIŁ­KÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 20/2022

WIĘCEJ... 

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 64 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: TOGO
WIĘ­CEJ...

Centrum medyczne w Abong Mbang (Kamerun)
CEN­TRUM MEDYCZNE

LICZ­BA PROJEKTU:
812 M. KW.

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 28/2022

WIĘCEJ... 
Dożywianie 1550 głodnych dzieci na Madagaskarze
DOŻY­WIA­NIE DZIECI

LICZ­BA PROJEKTU:
1550 POSIŁ­KÓW DZIENNIE

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 20/2022

WIĘCEJ... 
Głód na Madagaskarze

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Charlie

Char­li­ne z trój­ką rodzeń­stwa (Anta­na­na­ry­wa, sto­li­ca Mada­ga­ska­ru) nie posia­da­li dosłow­nie nicze­go. Miesz­ka­li z cho­rą mamą w chle­wi­ku w oto­cze­niu zwie­rząt. Nie­raz dobrzy ludzie dawa­li im tro­chę kuku­ry­dzy czy manio­ku. Wygło­dzo­ne dzie­ci zosta­ły odna­le­zio­ne przez sio­strę Mał­go­rza­tę, misjo­nar­kę. Teraz miesz­ka­ją w domu dziec­ka i cho­dzą do szko­ły. Nie były przy­zwy­cza­jo­ne, że moż­na najeść się do syta i trze­ba było wyda­wać im jedze­nie w odpo­wied­nich por­cjach. Dzie­ci cho­wa­ły też żyw­ność pod podusz­kę, co jest typo­we, gdy dłu­go cier­pi się głód.

200

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

MARIE CHAN­CEY

Marie Chancey

ALI­CE

THE­RE­SE

Therese

Stud­nie ratu­ją życie

Dla­cze­go brud­na woda zabija?

Marzy mi się schabowy!

Przy­szkol­na far­ma w Kia­ba­ka­ri (Tan­za­nia)

Obej­rzyj!

Opo­wie­ści afrykańskie

Dam z sie­bie wszyst­ko,
by wal­czyć!

Obej­rzyj!

Mój kraj to więzienie

Nie śpie­wam o poli­ty­ce, śpie­wam praw­dę – mówi­ła Mama Afri­ca. Jako pierw­sza Afry­kan­ka zdo­by­ła Gram­my. W ONZ wystę­po­wa­ła prze­ciw apar­the­ido­wi. WIĘ­CEJ...

Repu­bli­ka zło­ży­ła obietnicę

30 lat demo­kra­cji w RPA nie­wie­le zmie­ni­ło w życiu nie­wy­kształ­co­nych czar­nych kobiet. One wciąż nie mają gło­su – mówi Damon Gal­gut. WIĘ­CEJ...

Opo­wie­ści afrykańskie

Dam z sie­bie wszyst­ko,
by wal­czyć!

Obej­rzyj!

Naj­now­sze na blogu:

Mój kraj to więzienie

Nie śpie­wam o poli­ty­ce, śpie­wam praw­dę – mówi­ła Mama Afri­ca. Jako pierw­sza Afry­kan­ka zdo­by­ła Gram­my. W ONZ wystę­po­wa­ła prze­ciw apar­the­ido­wi. WIĘ­CEJ...

Repu­bli­ka zło­ży­ła obietnicę

30 lat demo­kra­cji w RPA nie­wie­le zmie­ni­ło w życiu nie­wy­kształ­co­nych czar­nych kobiet. One wciąż nie mają gło­su – mówi Damon Gal­gut. WIĘ­CEJ...