Aktu­al­na zbiórka:

Doży­wia­nie głod­nych dzie­ci
na Mada­ga­ska­rze

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 1760 DZIE­CI
MIEJ­SCE: MADAGASKAR

WIĘ­CEJ...

Budowa mostu w Ebase-Bajoh (Kamerun)
MOST

LICZ­BA PROJEKTU:
5000 MIESZKAŃCÓW

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 16/2023

WIĘCEJ... 
Szkoła i internat w Ambohinihaonana (Madagaskar)
SZKO­ŁA I INTERNAT

LICZ­BA PROJEKTU:
350 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 15/2023

WIĘCEJ... 
Budowa mostu w Ebase-Bajoh (Kamerun)
MOST

LICZ­BA PROJEKTU:
5000 MIESZKAŃCÓW

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 16/2023

WIĘCEJ... 
Szkoła i internat w Ambohinihaonana (Madagaskar)
SZKO­ŁA I INTERNAT

LICZ­BA PROJEKTU:
350 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 15/2023

WIĘCEJ... 
Głód na Madagaskarze

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Charlie

Char­li­ne z trój­ką rodzeń­stwa (Anta­na­na­ry­wa, sto­li­ca Mada­ga­ska­ru) nie posia­da­li dosłow­nie nicze­go. Miesz­ka­li z cho­rą mamą w chle­wi­ku w oto­cze­niu zwie­rząt. Nie­raz dobrzy ludzie dawa­li im tro­chę kuku­ry­dzy czy manio­ku. Wygło­dzo­ne dzie­ci zosta­ły odna­le­zio­ne przez sio­strę Mał­go­rza­tę, misjo­nar­kę. Teraz miesz­ka­ją w domu dziec­ka i cho­dzą do szko­ły. Nie były przy­zwy­cza­jo­ne, że moż­na najeść się do syta i trze­ba było wyda­wać im jedze­nie w odpo­wied­nich por­cjach. Dzie­ci cho­wa­ły też żyw­ność pod podusz­kę, co jest typo­we, gdy dłu­go cier­pi się głód.

200

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

ELO­DIE

Elodie

MIREL­LE

Mirelle

MANU­EL­LE

Manuelle

Misja medycz­na

Kia­ba­ka­ri, Tanzania

Ogląd­nij!

Opo­wie­ści afrykańskie

Wysy­pi­sko w sto­li­cy Madagaskaru

Obej­rzyj!

Szare, czarne, białe – wszystko piękne
Sza­re, czar­ne, bia­łe – wszyst­ko piękne

Czar­no-bia­ły film mówi o kon­flik­cie mię­dzy tym, co nazy­wa­my nowo­cze­sno­ścią a sta­ry­mi wie­rze­nia­mi. Naj­cie­kaw­sze jest pomię­dzy – odcie­nie sza­ro­ści. WIĘ­CEJ...

Ta woda zro­bi­ła się czerwona

Gdy pierw­szej sce­nie (dziew­czy­na w bia­łej sukien­ce i kwia­tach) towa­rzy­szy pod­pis: „Rwan­da, 1997” – widz wie, że zaraz kon­wen­cja fil­mu się odwró­ci. WIĘ­CEJ...